زونی سامید

زونی سامید:

آزمایشات متعددی داروهای ضد تشنج را برای کنترل وزن آزمایش کرده اند. زونی سامید فعالیت های سروتونرژیک و دوپامینرژیک دارد. در یک آزمایش تصادفی 12هفته ای، بیماران پلاسبو یا زونی سامید که با دوز mg/day شروع شد را 100 دریافت کردند و تا mg/day600-400 تیتر شد.33 گروه زونی سامید به طور متوسط 5 کیلوگرم بیش از دریافت کنندگان پلاسبو وزن از دست دادند. در تمدید 16 هفته ای یک سو کور این مطالعه، کاهش وزن ادامه یافت، بصورتیکه گروه زونی سامید kg7/7 بیش از گروه پلاسبو در پایان هفته 32 وزن ازدست دادند. معمولترین عوارض جانبی گزارش شده با زونی سامید خستگی بود.

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark