باب‌ ششم‌ از گفتار دوم‌: اندر عادتها

باب‌ ششم‌ از گفتار دوم‌: اندر عادتها

هر گاه‌ كه‌ كاري‌ بسيار بار اندك‌ اندك‌ كرده‌ شود يا غذايي‌ بسيار بار اندك‌ اندك‌ خورده‌ شود آن‌ كار و آن‌غذا عادت‌ گردد. يا بسيار تنها به‌ سبب‌ عادت‌ كردن‌ چيزي‌، چنان‌ شود كه‌ آن‌ عادت‌ وي‌ را چون‌ مزاج‌ اصلي‌گردد، و با آنكه‌ عادت‌ همچون‌ مزاج‌ اصلي‌ گردد، بدانجاي‌ برسد كه‌ اگر به‌ كاري‌ بد يا غذايي‌ بد عادت‌ كندزيان‌ دارد، لكن‌ زيان‌ داشتن‌ آن‌ مر اين‌ تن‌ را ديرتر و كمتر پديد آيد و غذاها و كارهاي‌ نيك‌ چون‌ عادت‌ شودمنفعت‌ آن‌ زود پديد آيد، و عادت‌ كردن‌ چيزهاي‌ بد زيان‌ دارد، و دست‌ از آن‌ عادت‌ بداشتن‌ و بر آن‌ عادت‌بماندن‌ هم‌ زيان‌ دارد. اما بماندن‌ بر آن‌ عادت‌ از بهر آن‌ زيان‌ دارد كه‌ عادتي‌ بد است‌ و دست‌ بداشتن‌ از بهر آن‌زيان‌ دارد كه‌ عادت‌ است‌. و عادت‌ كردن‌ چيزهاي‌ نيك‌ سود دارد و دست‌ بداشتن‌ از آن‌ عادت‌ زيان‌ دارد وهمچنان‌ كه‌ مزاج‌ مادرزادي‌ بگردانيدن‌ دشخوار ]دشوار[ و با خط‌ر باشد، عادت‌ نيز به‌ يكبار بگردانيدن‌ دشوارباشد، لكن‌ اگر تني‌ را حاجت‌ افتد بدانكه‌ عادتي‌ بگرداند، به‌ تدريج‌ بايد گردانيد اندك‌ اندك‌. و هر گاه‌ كه‌ مزاج‌مادرزادي‌ بد باشد، آنرا هم‌ به‌تدريج‌ اندك‌ اندك‌ به‌ غذاها و كارها كه‌ ضد آن‌ باشد ببايد گردانيد. و كارها وحركتها كه‌ مردم‌ را از آن‌ ماندگي‌ و رنج‌ باشد; يا سرمايي‌ يا گرمايي‌ رسد. و همچنين‌ كارها كه‌ حاستها را وقوتها را اندر آن‌ بكار بايد داشتن‌، چون‌ چيزي‌ نبشتن‌ و خواندن‌ و چون‌ رودها43 ساختن‌ و زدن‌، همه‌ آن‌ است‌كه‌ مردم‌ را عادت‌ گردد، و هر يكي‌ را اندر مزاج‌ و اندر قوتهاي‌ اندامها اثري‌ است‌; ط‌بيب‌ را ازين‌ همه‌ غافل‌نبايد بود اندر تدبيرهاي‌ تنهايي‌ كه‌ تندرستي‌ بدان‌ نگاه‌ مي‌دارد يا علاج‌ آن‌ مي‌كند.

 

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:6064720

 

چاپایمیل

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد
kantrium.com | Finland | Helsinki | Denmark