صفحه نخست

رژیم آنلاین

مقالات

بانک کالری

برترین ها

مدیا

درباره ما

اینفوگراف

جستجو در سایت

تلفن مشهد : 3606420 - 36051363          ♥‌ آیا من چاقم ؟‌ ♥          ♥‌ ثبت نام رژیم آنلاین‌ ♥          ♥‌ ادامه رژیم لاغری‌ و     لینک ما در پیام رسان سروش

images/iacf1.jpg

بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

نازيلا كسائيان، بدرالملوك فرقاني، بابك فقيه ايماني، دكتر مهرداد حسينپور، دكتر مسعود اميني

مركز تحقيقات غدد و متابوليسمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان
آدرس مكاتبه: اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابنسينا، بيمارستان امين، پژوهشكدة امين، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان

چكيده
مقدمه: اين مطالعه به منظور بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان و ارتباط اين عادات با ميزان قند خون ناشتا و هموگلوبين گليكوزيله انجام گرفت. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ تحليلي با روش نمونهگيري آسان بر روي افراد ديابتي نوع دو بالاي 30 سال مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان انجام شد. از افراد شركتكننده در مطالعه، پرسشنامة استاندارد عادات غذايي توسط كارشناس تغذيه در بدو ورود به مركز تحقيقات تكميل شد. بر اساس اين پرسشنامه، 34 مادة غذايي بر اساس دفعات مصرف در سه گروه: بيش از 3 بار در هفته، 3-1 بار در هفته و كمتر از يك بار در هفته جاي گرفتند. براي هر بيمار آزمايشهاي بيوشيميايي قند خون ناشتا (FBS) و هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) انجام شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره و آزمون t استفاده گرديد و p<05/0 معنيدار تلقي شد. يافتهها: از بين 90 بيمار ديابتي كه پرسشنامة عادات غذايي را تكميل كردند، 86 نفر (31 مرد و 55 زن) كه اطلاعات آنها كامل بود، انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه مصرف سبزيها با FBS و HbA1c ارتباط معكوس و مصرف ميوههاي تازه با HbA1c رابطة معكوس دارد. از سوي ديگر گوشت گوسفند، گوشت گوساله، سيبزميني، دنبه و ساكارز (قند، شكر، پولكي) با FBS رابطة مستقيم دارند. نتيجهگيري: از نتايج اين مطالعه چنين استفاده ميشود كه ميوهها و سبزيها در كنترل بيماري ديابت و جلوگيري از عوارض اين بيماري سودمند بوده گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز قند خون ناشتا را بالا ميبرند؛ بنابراين، به نظر ميرسد بايد بيماران ديابتي را به مصرف بيشتر ميوهها و سبزيها تازه ترغيب كرد و از مصرف زياد گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز منع نمود.

واژگان كليدي: عادات غذايي، ديابت، قندناشتا، هموگلوبين گليكوزيله

 

 

گرد آوری :

جواد سبحانی

مشاور تغدیه و رژیم درمانی

تلفن : 6064720-6066529

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت آخرین خبرها

apelle

 هم استانی های عزیز می‌توانید   

اینترنتي ثبت نام کنيد حضوري مراجعه کنيد و تخفيف بگيريد

 20% تخفیف ثبت نام اینترنتی

هر هفته یک برنامه غذایی

ویدئوهای رایگان آموزشی

 

ثبت نام