صفحه نخست

رژیم آنلاین

مقالات

بانک کالری

برترین ها

مدیا

درباره ما

اینفوگراف

جستجو در سایت

تلفن مشهد : 3606420 - 36051363          ♥‌ آیا من چاقم ؟‌ ♥          ♥‌ ثبت نام رژیم آنلاین‌ ♥          ♥‌ ادامه رژیم لاغری‌ و     لینک ما در پیام رسان سروش

images/iacf1.jpg

پوليپ‌ روده‌ بزرگ‌

شرح بيماري پوليپرودهبزرگيكرشد خوشخيمشبيهيكانگور واقعبر يكساقهيا بهصورتمسطحواقعبر پوششدرونيرودهبزرگ‌. پوليپبهصورتمنفرد يا گروهيبروز ميكند. علايم‌ شايع‌) بدونعلامتمعمولاً(
خونريزي‌ مقعدي‌ (گاهي‌)                 
ترشج‌ بلغمي‌ از مقعد (گاهي‌)       
كرامپ‌ يا درد شكمي‌ علل‌ ناشناختهعوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر سابقهخانوادگيپوليپهايرودهايپيشگيري‌ در صورتوجود سابقهقبليپوليپ، بررسيمنظمبا سيگموييدوسكوپي‌ (روشيبرايبررسيراسترودهو قسمتتحتانيكولونبا يكوسيلهنوريبا چراغيدر نوكآن‌)       حداقلسالييكبار يا بيشتر بنا بهتصويهپزشك، ضرورياست‌. عواقب‌ مورد انتظار معمولاً با جراحيقابلعلاجاست، اگرچهممكناستعود كند. عوارض‌ احتمالي‌ تغييراتبدخيميتقريباً در 1% پوليپها درمان‌ اصول‌ كلي‌ بررسيهايتشخيصيممكناستشاملآزمايشهايخونو مدفوع، سيگموييدوسكوپي‌ (روشيبرايبررسيراسترودهو قسمتتحتانيكولونبا استفادهاز يكوسيلهبصريبا چراغيدر نوكآن‌) و كولونوسكوپي‌ (روشيبرايتشخيصبيماريهايكولونبا مشاهدهداخلكولوناز طريقيككولونوسكوپقابلانعطاف، يكوسيلهفيبرنوريبا چراغيدر نوكآن)       
جراحي‌ معمولاً براي‌ برداشت‌ پوليپ‌ با قراردادن‌ پروكتوسكوپ‌ يا سيگموييدوسكوپ‌ در ناحيه‌ مقعد انجام‌ مي‌شود. پوليپ‌ها به‌ وسيله‌ سوزاندن‌ يا جريان‌ برق‌ جدا شده‌ يا تخريب‌ مي‌گردند. اگر گزارش‌ آسيب‌شناسي‌ نشان‌دهنده‌ بدخيم‌ بودن‌ پوليپ‌ باشد، برداشت‌ كامل‌ پوليپ‌ و بافت‌ اطراف‌ ضروري‌ است‌.
در مورد پوليپ‌هاي‌ متعدد، ناحيه‌ درگير كولون‌ ممكن‌ است‌ از طريق‌ برش‌ جراحي‌ در شكم‌ (لاپاراتومي‌) برداشته‌ شود. داروها در ايناختلالمعمولاً دارو نياز نيست‌. فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري محدوديتيوجود ندارد. رژيم‌ غذايي‌ رژيمغذاييپرفيبر و كمچربيدرچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ در صورتدفعترشحخونييا بلغمياز مقعد
ابتلاي‌ ساير اعضاي‌ خانواده‌ به‌ پوليپ‌ يا سرطان‌ روده‌ بزرگ‌. در اين‌ شرايط‌ مراجعه‌ دوره‌اي‌ به‌ پزشك‌ جهت‌ معاينه‌ ضروري‌ است‌.
رخداد موارد زير پس‌ از جراحي‌:
ـ افزايش‌ خونريزي‌ مقعدي‌
ـ تب‌، لرز يا درد محل‌ عمل‌؛ اين‌ علايم‌ ممكن‌ است‌ نشان‌دهنده‌ عفونت‌ محل‌

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت آخرین خبرها

apelle

 هم استانی های عزیز می‌توانید   

اینترنتي ثبت نام کنيد حضوري مراجعه کنيد و تخفيف بگيريد

 20% تخفیف ثبت نام اینترنتی

هر هفته یک برنامه غذایی

ویدئوهای رایگان آموزشی

 

ثبت نام