میخواهم لاغر شوم

صفحه نخست

مقالات

محاسبه گرها

چطور لاغر بشم

درباره ما

ویدئوها

دریافت رژیم

جستجو...

آدرس ما روی نقشه

جستجو در سایت

تلفن : مشهد-  36064720-36061353
میخواهم لاغر شوم

 

پوزش

مقالات لاغری

صفحه مورد نظر شما جابه جا شده است

لطفا از جستجو یا منوی اصلی استفاده فرمایید

لینکهای پیشنهادی

درخواست رژیم

آشنایی با ما

مقالات کاهش وزن

مقالات تغذیه

ویدیوها

 

 

لاغر شدن
تکنیکهای بک دایت را فرا گیرید و همیشه لاغر بمانید  .

در ابتدا

اصول پایه : فراموش نکنید فردا هرگز نخواهد رسید

Beck diet برنامه ای 6 هفته ای است که در آن مهارت هایی را برای رژیم گرفتن و مهم تر از آن کنترل وزن می آموزید . هر روز باید دستور های مربوط به آن روز را خوانده و انجام دهید؛ بعد کنترل نمایید و اعمالی که به درستی انجام داده اید را با علامت مشخص کنید و مواردی را که کاملا اجرا نکرده اید با علامت مشخص کنید. در ابتدای برنامه به خودتان قول دهید هر شرایطی که در زندگی ایجاد شود من این 6 هفته را اجرا خواهم کرد.

کارتهایی برای ایجاد انگیزه در اختیارتان است. جداول و کارتهایی برای هر روز شما تخصیص داده شده است. تا شما بتوانید کاهش وزن خود را همچنان ادامه دهید.

تمام مراحل آموزش داده شده را از یک سو شروع کرده و تا آخر ادامه دهید و هیچ مرحله ای را حذف ننمایید. قیل از شروع به خود قول دهید که تمام تمرینات را در هر شرایطی اجرا نمائید

روز 1: اولین تمرین ایجاد فهرستی از دلایل برای لاغر شدن و اجرای رژیم غذایی

طی دو هفته آینده حداقل روزی یک بار این فهرست را بخوانید و کارت یک و فهرست را همراه داشته باشید.

روز 2 : تعهد نسبت به رژیم غذایی

)برنامه غذایی برای شروع شما در نظر گرفته شده است (کسانی که تا به حال شروع نکرده اند). برنامه اصلی و جایگزین. به هیچ عنوان چیزی به آن اضافه و مهمتر از آن حذف ننمایید

روز 3 : برای خوردن غذا بنشینید

در چند روز آینده حتی برای نوشیدن آب هم باید بنشینید .

روز 4 : ایجاد اطمینان مهمترین بخش است.

بزرگترین مشکل در اجرای رژیم زمانی شروع می شود که فرد خطا می کند یا ترازو جواب مورد انتظار را نشان نمی دهد سریع نا امید می شوند.

کارت شماره 2 "به خودم امتیاز می دهم" را همراه داشته باشید و برای کارهای درست به خود امتیاز دهید. فراموش نکنید مرتباً از خود تعریف کنید، این عمل اصلاً خودخواهی نیست.

روز5: با توجه کامل غذا بخورید

هر لقمه ای را که به دهان می گذارید توانایی شکرگزاری از خداوند و لذت بردن و رضایت مندی خود را با آرام خوردن و توجه کامل به آنچه می خورید افزایش داده و به حداکثر برسانید.

تمام عوامل حواس پرتی را از اطراف خود جمع آوری نمایید امروز همه وعده غذایی تان را یک جا کشیده تمام ظروف اضافی را از روی سفره یا میز غذاخوری جمع نمایید.

در صورتی که احساس کردید نمی توانید پایبند تمرین باشید کارت 1 و 3 را بخوانید، چه کاری می کنید؟

فکر مخرب:

فکر مفید:

فهرست تکالیف امروز

روز ششم: روز رفتن به مرکز رژیم درمانی

در هنگام مراجعه تمامی مشکلاتی که در برنامه کاهش وزن قبلی را داشته اید را دقیقاً مشخص نمایید تا بتوانید از پیش آماده باشید تا این بار پیروزتر از میدان خارج شوید.

فکر مخرب؛ خودم می توانم برنامه غذایی را دنبال کنم.

روز 7: سازماندهی محیط اطراف

اراده با شکنجه فرق می کند، برای شروع بهتر است غذاهایی که وسوسه کننده هستند را موقتاً جمع آوری کنید بعد ها که کار آسان تر خواهد شد دیگر نیازی به این کار ندارید.

با خانواده صحبت کنید و فرصتی کوتاه از آنها بخواهید تا در شروع با شما همراهی و همکاری نمایید.

شما به هر قیمتی سزاوار لاغر شدن هستید. "کارت شماره 4 را همراه داشته باشید"

تمام غذاهای اضافی را یا ببخشید یا فعلاً از دسترس دور کنید طوری که قدرت دسترسی و استفاده از آن را نداشته باشید. مشکل داشتید کارت شماره 5 را بخوانید.

چه فکری می کنید؟

تکالیف امروز؟ علامت گذاشتن و را فراموش نکنید.

روز 8: وقت گذاشتن

در ابتدای برنامه قول دادید که تمام 6 هفته را پایبند برنامه باشید. برنامه زندگی را نو بچینید و وقت مناسب برای هر کاری در نظر بگیرید، برای کارهای زیر وقت بگذارید.

    ورزشکردنحداقلبهمدت 30 دقیقهوحداقل 3 باردرهفته
    ورزشکردنهرروزهحتیبهمیزانکم
    ادامهتمریناتBeck diet
    زمانگذاشتنبرایخوردننشستهباتوجهکاملودرکمالخونسردی

کارت شماره 6 را همراه داشته باشید - کاربرگ نمونه زمان بندی روزانه

چه فکری می کنید؟

فهرست تکالیف امروز

روز 9: امروز یک تعهد نامه برای ورزش مداوم برای خودم می نویسم و امضا می کنم.

البته کسانی که بیماری خاص دارند قبل از شروع ورزش حتماً با پزشک مشورت نمایند. فراموش نکنید هر وقت که ورزش کردید به خود امتیاز دهید.

به گونه ای عمل کنید که همه روی شما حساب ویژه ای باز کنند، از همه مهمتر به خودتان ثابت کنید که می توانید.

چه فکری می کنید؟

فهرست تکالیف امروز؟

کاربرگ زمان بندی شده روزانه ام

روز 10: اهداف منطقی تنظیم کنید

داشتن اهداف غیر منطقی فقط باعث دلسردی شما می گردد به نظر من بهترین حالت کاهش وزن 2 kg به عنوان هدف اولیه است . هر گاه رسیدید برتامه ریزی کنید که چگونه اولین جشن پیروزی را خواهید گرفت.

چه فکری می کنید؟

تکالیف امروز(فراموش نکنید علامت  و    بزنید)

کاربرگ زمان بندی شده روزانه ام

روز 11 : تفاوت میان گرسنگی ولع و تمایل را یاد یگیرید

با تمرین موارد زیر یاد می گیرید کی گرسنه هستید ولع دارید یا فقط می خواهید چیزی بخورید. اولین تمرین هم یک ساعت هر جا و هر حالتی هستید از خود بپرسید آیا الان دلم می خواهد چیزی بخورم؟

در صورتی که جوابتان بله بود به این موارد دقت نمایید:

    چندساعتازآخرینچیزیکهخوردهایدمیگذرد؟آیااحساسمیکنیدشکمتانخالیاست؟آیادرصورتیکهچیزیبخوریداحساسرضابتخواهیدکرد؟حالاگرتمامجوابهامنطقیبودشماواقعاًگرسنههستید.
    اگرواقعاًشکمتانآراماستوهیچاحساسیدرمعدهخوداحساسنمیکنیدوشمافقطمیلبهخوردندارید

روز 12:به خودتان ثابت کنید که کمی گرسنگی و ولع را تحمل می کنید

تکمیل این تمرین یکی از مهمترین عادات شما را جهت لاغر ماندن شکل می دهد؛ غذا خوردن هنگامی که گرسنه نیستید باعث اضافه وزن خواهد شد.

    پرهیزکردنعادتمقاومکردنتانوتقویتارادهشماراتقویتمیکند؛وهروقتکهبدوندلیلوباکمیولعوگرسنگیبهغذارویمیآوریدعادتتسلیمشدنراتقویتمیکنید.
    درصورتیکهافکارمخربینظیرگرسنهامپسمجبورمهرطورچیزیبخورمبهسراغتانآمداولیننکتهایکهدرستاستکمیاحساسناراحتیکوتاهمدتمیکنیدامااینکهمجبورهستیدبخوریداصلادرستنیست.

تکالیف امروز

    بهگذشتهفکرکنیدبدترینناراحتیکهتاکنوناحساسکردهایدرابهیادبیاوریدبهآنناراحتیتجربهناراحتیشدیدبدهیدورویکاربرگمقیاسناراحتیمنمقداراینگرسنگییاحسخوردنرایادداشتنمایید.
    همینکاررابرایتجربههایمتوسطوکمناراحتکنندهنیزانجامدهیدتامقیاسخوبیبرایمقدارنارحتیکندداشتهباشید
    امروزبینصبحانهونهارهیچچیزینخورید،برگهایرابرداشتهوهر 1 ساعتوضعیتخودرایادداشتنمایید (وضعیتشماازاحساسهایگرسنگیوولعچقدرناراحتکنندههستند) وضعیتنیمساعتقبلازاینحالاترانیزمنعکسکنیدتادلایلحسوولعوگرسنگیشمامشخصشوند.

روز 13: گرسنگی و ولع را کاهش دهید

دیروز ثابت نمودید گرسنگی ولع ناراحت کننده هستند اما مجبور به خوردن نیستید. امروز یاد می گیرید با دور کردن توجه و حواس چگونه آن را کاهش دهید، شما بسته به شخصیت خود می توانید موارد بسیاردیگری را نیز به این قسمت اضافه نمایید، در صورت احساس گرسنگی و ولع حداقل 5 فعالیت را انتخاب کرده و آنها را امحان کنید (در صورتی که گرسنگی و ولع هایتان از بین رفت احتیاج به ادامه هر5 فعالیت نیست)

    وقتیهریکاز 5 فعالیتتانرابهپایانرساندیدمیزانموثربودنآنرادرکاهشناراحتیدرجهبندیویادداشتنمائید.
    دفعهبعدکهخواهانخوردنچیزیشدید 5 فعالیتدیگرراانتخابنمائیدتاآنهارانیزامتحاننمائید.
    گاهیاوقاتلازماستچیزیخریدهیاتهیهنمائیدازقبلآمادهباشید (مجله،روزنامه،کتاب،فیلم،آهنگ،بازی،نوارآرامشوتنشزدایی،لاکوسوهانناخن،وسایلآرایشو ...) حالااینفهرستراکاملکنیدمواردزیرراتهیهخواهیمکرد ......

هر کدام از فنون که برای شما کارآمدی بهتری داشت روی کارت 9 فنون پرت کردن حواس بنویسید

چه فکری می کنید؟

روز 14: برای فردا آماده شوید

امروز آخرین روز آماده شدن شروع رژیم غذایی است امروز را به اجرای تکالیف بپردازید

    اصلاحاتیراکهبایددربرنامهغذاییتاناجرانماییدرابخوانید
    درموردکارهاییکهبایدازفرداانجامدهیدوبرنامهریزینماییدفکرکنیدمانندخریدموادلازمبرایرژیمغذاییهمهچیزراآمادهکنیدومقداروقتیراکهبایدبههرکداماختصاصدهیدرامشخصنمایید.
    درصورتیکهبرایانجامندادنتکالیفوسوسهشدیدکارتپاسخشماره 1 (بههرترتیبکهشدهاینکارراانجامبده) راهمراهداشتهباشیدومرتباًبخوانید.
    کمکمباکالریموادغذاییآشناشدهواطاعاتتغذیهایخودراافزایشدهید.

روز 15: شروع رژیم غذایی

برای اولین وزن کشی خود آماده باشید ترازو هر وزنی را نشان داد اصلاً اهمیت ندارد امروز اولین روز زندگی جدید من است بعد از این مهم است چه می کنید.

هفته ای 1 یا 2 بار وزن کشی کنید و در نمودار کاهش وزن وارد نمائید.

رژیم غذایی را شروع نمائید بعد از اتمام غذا مخصوصاً روزهای اول بعد از غذا همه چیز را چک نمائید تا از صحت اجرای برنامه غذایی مطمئن شوید .

به خودتان جهت اجرای دقیق برنامه امتیاز دهید.

    اگرچیزیخارجازبرنامهغذاییخوردیدمقدارآنرادرقسمتغذاهایبرنامهریزینشدهبادداشتنمایید
    اگرچیزیکمترازبرنامهغذاییتانمصرفکردیدحتماًیادداشتنمایید (البتهنهکمخوریونهبیشخوریهر 2 شدیداًاشتباهاست)
    کارتهایشماره 11 (هیچبهانهایجایزنیست)، 12 (عادتمقاومت)، 13 (نمیتوانهردوراهراانتخابکرد)، 14 (ایندرستنیست)، 15 (منبعداًبهآنتوجهمیکنم)، 16 (منترجیحمیدهملاغرترباشم)راهرچقدرکهلازمباشدبخوانید؛اینکارتهارا 1 ماهبعدیحتماًهمراهداشتهباشید.

روزنگار امروز را حتماً بنویسید (احساساتتان را بعد از هر پیروزی حتماً بادداشت نمایید)

چه فکری می کنید؟

روز16:   یادبگیرید هیچ حق انتخابی برای خوردن غذای برنامه ریزی نشده ندارید.

یکی دیگر از مشکلات اصلی رژیم گیرندگان نخوردن چیزهایی است که در برنامه غذایی ندارند ولی دلشان می خواهد بخورند. امروز باید و مجبورید بفهمید بله هر چیزی را دلتان بخواهد می توانید بخورید، یا این که می توانید لاغر شوید و لاغر بمانید. اما نمی توانید هر دو تا را همزمان انجام دهید.

    درطول 4 هفتهآیندهکارتشماره 17 (هیچحقانتخابیوجودندارد) بهراهمراهداشتهباشید. بعدازمدتیمتوجهمیشویدبسیاریازکارهاالزامیاست (مانندشستنصورت،مسواک،حمام،سرکاررفتن،بهزندگیرسیدن) اصلاًاهمیتینداردکهاینکارهارادلتانمیخواهدانجامدهیدیانهوباکسیهمجدالنمیکنیدفقطبایداینکارهاراانجامدهید. هنگامیکهمتعهدشدیدمیفهمیدکاربسیارآسانترازآناستکهتابهحالفکرمیکردید.

چه فکری می کنید؟

روز 17: یاد بگیرید پرخوری را متوقف کنید.

معمولاً چه موقع از غذا خوردن دست می کشید؟ آیا وقتی همه غذای بشقابتان خالی می شود یا بعد از این که هر چه دلتان می خواست خورید دست می کشید؟ هر وقت کمربندتان سفت شد! بسیار خوب اکنون شما سیستم متفاوتی دارید پس ادامه دهید.

امروز می خواهیم هدر دادن غذا را تمرین نمایید کارهای زیر را انجام دهید

    امروزموقعصبحانهیاناهارمطابقمعمولمقدارغذایتانرابادقتاندازهگیرینمایید. امااینبارغذایبیشتریدربشقابهایتانبریزید.
    قبلازشروعغذارابهدوقسمتکنید. سهمرژیموقسمتاضافهرادریکطرفبشقابقراردهید. تمرینکنیدتافقطبهاندازهسهممصرفکنید.
    درصورتوسوسه،فنونپرتکردنحواسراآزمایشکنید.
    وقتیمیزانغذایخودراخوردیددراینقسمتنمیخواهیمغذارابستهبندیکنیمیاذخیرهکنیمبلکهمیخواهیمدورریختنغذاراتمرینکنیممنخودمغذارابهپرندگانیاگربههامیدهم.
    براینخوردنغذایاضافیبهخودامتیازدهید.

امیدوارم که به خودتان ثابت کنید که نباید پایان هر وعده غذایی 100% احساس سیری داشته باشید.

حدود 20 دقیقه طول می کشد تا احساس سیری در شما ایجاد شود. لطفاً از ساعت استفاده کنید.

چه فکری می کنید؟

روز 18: سیری را مجدداً تعریف کنید؟

بسیاری از افرادی که به رژیم گیرنده مزمن تبدیل شده اند لازم است تعریف خود را از سیری تغییر دهند.

خیلی از آن ها حتی بعد از سیری هم غذا می خورند. چون واقعاً نمی دانند تا چه حد نیاز دارند.

تمرین امروز:

    ابتداکلغذاییراکهمیخواهیدبخوریدیکجادرظرفبگذاید. حالبهغذانگاهکنیدازخودتانبپرسید (حتماًبپرسید) آیابرنامهریزیکردهامازغذاهایکمکالریاستفادهکنمیابدونمحدودیتکالریواقعاًیهچهمقدارغذانیازدارم؟؟آیابایدبیشترازاینبخورم؟
    اگرجوابشمابلهاست. شمایکذخیرهکنندههستیدونگرانگرسنگیهایبعدیهستیدقبلازاینکهبهوجودآیند. لطفاًکارتشما 8 رابخوانیدوتکالیفروز 17 راانجامدهید.
    بعدازخوردنغذاازخودبپرسیدآیامیتوانیدبرایپیادهرویسریعبیرونبروید؟؟؟اگرجوابمنفیاستواحساسسستیوپریوسنگینیمیکنید،اینبدانمعنیاستکهواقعاًخیلیغذاخوردهاید.
    اگربعدازاتماموعدهغذاییاحساسناخوشایندیداریدازاینکهنتوانستهایدبازهمبخورید؛بهخودتانیادآوریکنید: درستاستکهمیتوانیدبیشتربخوریدامافراموشنکنیداینآخرینوعدهغذایینیستاینفقطبرایتمریناستوهمهچیزراباهمنمیتوانداشت.

لذتی که بعد از افزایش تحمل خواهید داشت قابل مقایسه با چند قاشق اضافه نیست.

چه فکری می کنید؟

روز 19 : دست از فریب خود بردارید

کسانی که بارها چاق و لاغر شده اند بزرگترین مهارتشان اغفال خویشتن است. ممکن است در بقیه موارد کاملاً منطقی برخورد کنید اما وقتی پای غذا به میان می آید داستان چیز دیگری است سعی کنید برای هر لقمه ای اضافه دلیل و توجیه بیاورید.

تمرین امروز

    مواظبافکارتانباشیدببینیدآیاچیزیراکهدربرنامهغذاییتانموجودنیستامادلتانمیخواهدآنرابابهانهایکهبااینجملهشروعمیشود: خوردناینغذاکهاشکالینداردچون ...
    هروقتتلاشبرایتوجیهمواردبرنامهریزینشدهکردیدکارتشماره 11 ، 12، 13، 14، 15، 16 و 17 رابخوانید. آنقدربهاینکارادامهدهیدتاببینیدکهواقعاًاینافکارودلایلاززندگیتانناپدیدمیگردند.

یکی دیگر از راه های فریب خود کم انگاری مقدار غذا است. این افراد با عدم شمارش مقدار غذا و یا همه ترکیبات غذایشان خود را گول می زنند. یا غذاها را نمی شناسند (البته بعید است)

یا چشمشان به کم انگاری غذا عادت کرده است. استفاده از ترازو و یا واحدهای درست مثل قاشق و پیاله استاندارد این مشکل را حل می کند.

تمرین امروز

    بادقتوتکتکوعدههایغذاییبرنامهومیزغذاخوریراچکنماییدومطابقتدهید
    طریقهپختموادغذاییراحتماًمدنظرداشتهباشید. 100 کالریسیبزمینیدرصورتسرخکردن 300 کالریمیگردد. هرنوعافزودنیراکهبهغذااضافهنمودهایدیکباریادداشتنمودهودرصورتعدماطلاعازوضعیتآندربرنامهغذاییازمشاورتغذیهتانبپرسید.
    امروزقبلازمیلغذاتماممیانوعدههاووعدههایاصلیغذارااندازهگیرینمایید (باوسایلاستاندارد)
    یکبارتماموسایلتانراباترازواستانداردنماییدتاازصحیحبودنواحدهایتانمطمئنشوید
    درصورتامکانجدولکالریغذاهاراکمکمحفظنماییدتاغذاهایپرانرژیرابهتربشناسیدتادرموردتفاوتاندازهگیریچشمیوواقعیتفاوتهارااحساسنمایید.

چه فکری می کنید؟

روز 20 : دوباره شروع کنید

بدترین دیدگاه مربوط به افرادی است که بعد از کوچکترین خطایی در رژیم امید خود را از دست داده و می گویند امروز که رژیم خراب شد پس دیگر امروز فایده ای ندارد. به نظر شما متوقف کردن خطا وقتی 200 کالری خوردید بهتر است یا زمانی که 3000 کالری اضافه خوردبد؟

از آن جا که ما انسانیم و اختیار داریم که هر زمانی جلوی اشتباه خود را بگیریم چرا این کار را نکنیم. هر وقت اولین خطا را انجام دادید بلافاصله به این تمرین مراجعه کنید

تمرین امروز

    بهخودبگویید: نبایدانرامیخوردماماقصدندارماجازهدهمیکاشتباهتمامزحماتمراتباهکند.
    دوبارهباخودعهدببندیدقصددارمهمینالانبهبرنامهامبرگردموبقیهروزرارعایتکنم . اگربهایناشتباهادامهدهمفقطوزنمافزایشمییابد.
    روییکیازدستهایتانیکعلامت + بگذاریدوبهسرعتخودتانراباانجامچندفعالیتازفهرستفعالیتحواسپرتیمشغولکنیدتاذهنتانازاشتباهتانخالیشود. غذاخوردنبدونبرنامهرامتوقفکنید.
    برایتوقفدرهرمرحلهایبهخودامتیازبدهید: تبریکمیگویمایناقدامبسیارمهموبسیاربزرگتراستکهبتوانیدبعدازدورشدنازرژیمتانبهبرنامهغذاییتانبرگردید.
    •کارتشماره 18 رابهدفعاتلازمبخوانید.
    بهمدت 20 تا 30 ثانیهدقیقهورزشیاپیادهرویکنید.

چه فکری می کنید؟

روز 21: خودتان را برای روبرو شدن با ترازو آماده کنید

فردا خود را وزن کنیدو مقدار کاهش وزن را روی نمودار کاهش وزن تان رسم کنید. هفته ای یک بار این کار را انجام دهید.

    توقعکاهشوزنمناسببسیارمهماست. نهایتهدفمایابد 1 کیلوگرمباشد. معمولاًبیشتراینافراددراینمحدودهوزنکممیکنند. بسیارمهماستکهازپیشرفتاولمانمغروربودهوجشنبگیریم . برایاولینقدمبزرگتانبرایفرداحتماًجایزهایدرنظربگیرید.

چه فکری می کنید؟

روز 22قدرت گفتن « اُه، بسیار خوب تا بعدی» را یاد یگیرید.

امروز لباس وزن کشی دروه قبل را پوشیده و سعی کنید در همان ساعات وزن کشی قیلی وزن کنید. روی نمودار وزن را وارد نمایید اما مهم است که هر چه نشان داد فقط یک عدد است نه بیشتر!!!

اگر کاهش وزن مناسب بود جشن بگیرید (کارت شماره 10 را بخوانید)

اما اگر کاهش وزن ناامیدتان کرد به تمرین « اُه، بسیار خوب تا بعدی» بپردازید.

گاهی لازم است کالری رژیم غذایی شما عوض شود یا ممکن است در شرایط وزن کشی مناسب نباشید.

فراموش نکنید هفته پیش چقدر مشتاق لاغر شدن بودید و با چه نیرویی شروع کردید امیدوارم الانم همان طور باشید. اما طبیعی است هر کس در روال انجام کارها کمی دلسرد شود.

به خصوص اگر بعد از وزن کشی نا موفق دلتان بخواهد چیزی بخورید یا بگویید دیگر ورزش نمی کنم یا دیگر رژیم نمی گیرم اما به جای ناامیدی تمرین کنید.

    •« اُه،بسیارخوبتابعدی» تکراراینجملهبهاینمعنیاستکهبااینکهمناینکاررادوستندارمامافعلاًنمیتوانمآنراتغییردهمبنابراینمیپذیرموادامهمیدهم.
    وقتیاحساسمحرومیتیاعدمرضایتازمحدودکردنغذاشروعشددرجهتپذیرشعملکنید: درصورتیکهمنخواهانکاهشوزن/ لاغرترشدن/ سالمترشدن/ احساسبهترنسبتبهخودم/ تناسباندامبهتر/ لباسزیباتر/ احترامبیشتر/ اعتمادبهنفسبیشتر/ احساسغروربیشترنسبتبهخودم،هستم. تنهاراهدستیابیهمیناستبایدادامهدهمنمیشودهمبخورموهمتماماینهاراداشتهباشم. چنینچیزیامکانپذیرنیست.
    شناساییکنیدچندکاردیگراستکهشرایطیماننداینرادارندوبهخودگفتهاید « اُه،بسیارخوبتابعدی»؛هنگامپرداختقبضخصوصاًجریمه،تمیزکردنخانه،سرکاررفتن،هنگامیکهخستهیودید. دراینصورتچهمیکنید؟تمامزندگیتانرابرایهمینلحظهخرابمیکنیدیانه؟بازهمادامهدادهوغرهمنمیزنیم. راهدیگریبرایادامهنیست. اُه،بسیارخوبتابعد
    •کارتشماره 20 راهمراهداشتهباشیدودرصورتلزومبخوانید.

چه فکری می کنید؟

روز 23: به احساس بی عدالتی غلبه کنید؟

زندگی عادلانه نیست؟ وقتی مجبور شوی غذا خوردن را کنترل می کنی غیر عادلانه تر هم به نظر می رسد؟ اما چون یک نفر از شما پولدارتر است شما دیگر اصلاً کار نخواهید کرد؟ چون به نظر عادلانه نیست؟

خیلی از افراد بهانه می گیرند چرا من به دردسر می افتم، عادلانه نیست که من نمی توانم این غذا را بخورم چرا من ؟ زندگی باید عادلانه باشد بنابراین دلم می خواهد این غذا را بخورم.

«تست عدالت»:

شما فقط 2 انتخاب دارید: 1) نسبت به خود تاسف خورده و از این هم چاق تر شوید. 2) یا می توانید با این احساسات هم حسی کنید و خدا را به خاطر تمام الطافش شکر کنید و همه چیز را پذیرفته و ادامه دهید و بالاخره از مزایای کاهش وزن لذت ببرید مانند کسی که زیاد ی کار کرده و حالا از ثروتش لذت می برد.

الان احساس محکم بودن کنید و مهارگری داشته باشد تا در مورد خودتان احساس غرور کنید.

    •فهرستدلایلکاهشوزنرابخوانید.
    چنددقیقهفکرکنید،هرچقدرراجعبهاینچیزیکهبهآنبیعدالتیمیگوییدبحثومجادلهکنیدآبانتیجهکارعوضمیشود؟
    ازاینبهبعدبهجایفکرکردندربارهبیعدالتیبهاینفکرکنیدکهاینکنترلهاچهتغییراتیدرتمامزندگیتانایجادخواهدکرد؟

چه فکری می کنید؟

«روزنگار»

روز 24: کم کردن دلسردی

گاه گاه طبیعی است شما احساس دلسردی کنید چرا باید این همه تلاش کنم آیا ارزش این همه تلاش دارد.

زمانی که:

# تلاش برای کنترل غذا می کنید و مشکل دیگری ایجاد می شود.

# زمانی که دچار لغزش می شوید.

# تا کی باید این کارها را انجام داد.

# یا زمانی که بعد از تلاش فراوان وزنتان کم نشده است

اجاازه ندهید ناامیدی بهانه ای برای قطع رژیم تا شود. فهرست کارها در زمان ایجاد مشکل:

    فهرستدلایلکاهشوزنمرورکنید.
    درپایانروزمدتزمانیراکهصرفاحساسناامیدیکردهایدیادداشتکنید. بیشترافرادیکهرژیممیگیرندوقتییادداشتمیکنندمتوجهمیشوندحدود 20 تا 30 دقیقهبیشترزماننبردهاستوتمامشدهاست. پسحتماًبهخودیادآورینمایید. اینحالتناامیدیودلسردیموقتیاستوسریععبورمیکند.
    تمرینفقطبرایامروزراانجامدهید
    درصورتاشتباهیهخودیادآوریکنیدهرانسانیممکناستاشتباهکندمهمایناستکهازاشتباهخوددرسیگیرید. لغزشبااعتیادفرقدارد.  
    •کارت 21 رابخوانید

چه فکری می کنید؟

روز 25: به فکرهایتان توجه کنید

فکرها قدرت زیادی دارند. باید تشخیص دهید کدام افکار مخرب هستند و کدام افکار مثبت و مفید هستند. وسوسه شده اید چیزی خارج از برنامه بخورید ؟ واقعاً چیزی خوردید که نباید می بود؟ از انجام بعضی از تمرینات خوشحال نیستید؟ قسمتی را انجام نداده اید؟

    درچنینمواقعیازخودتانبپرسیددرستدراینلحظهچهفکریازذهنمگذشت؟منداشتمبهچهچیزیفکرمیکردمیاچهکاریانجاممیدادمکهاینطوریشد؟
    •اینافکاررادربخشروزنگارامروزحتماًثبتکنید.

پاسخ به افکار مخرب را متوقف کنید. در 2 روز آینده تمرین می کنیم که چگونه آنها را بیشتر کنترل کنید.

چه فکری می کنید؟

روز 26:     شناسایی و تصحیح خطاهای فکر

تمرینات قبلی را فراموش نکنید. تمام افکار هم صحیح نیست. شناسایی و تصحیح افکار نادرست مهارتی ضروری برای کسب چیرگی و تبحر در این کار است.

تمرین

    •جدولخطاهایفکردرستکنید
    برایهرخطایفکرتانکارتهایپاسخیتهیهکنیدکهفکرمیکنیدبرایتانمفیداست
    حتماًافکارمخربتانرادرروزنگارثبتکنیدوافکارقبلازآنیاکارهایقبلازاینافکاروسعیکنیددیگرخودرادرآنشرایطقرارندهید.
    سعیکنیدزیادبهاینجدولمراجعهکنیدتادرشناساییوپاسخبهاینافکارماهرشوید.

چه فکری می کنید

روز 27:به افکار مخرب پاسخ دهید

هفت سوال زیر را روی کارت بنویسید و همراه خود را داشته باشید تا بدانید چه باید بکنید

    ممکناستمرتکبکدامخطایفکرشدهباشم؟ (جدولخطاهارامطالعهکنید)
    چهشواهدیدارممینیبراینکهاینفکردرستیانادرستاست؟
    آیاراهدیگریبراینگاهکردنبهاینموقعیتوجوددارد؟ آنراهکداماست؟
    واقعگرایانهتریننتیجهبرایاینموقعیتچیست؟
    تاثیرباورکردناینفکرچیستوتاثیرتغییردادناینفکرچیست؟
    اگردوستمیاعضویازخانوادهامدچارموقعیتمشابهیمیشدهچنینفکریمیکرد؛منبرایاوچهنصیحتیداشتم؟
    حالابایدچهکاریکنم؟

چه فکری می کنید؟

روز 28: برای دوباره وزن کردن خودتان آماده شوید

فردا برای وزن کشی دوباره و ثبت آن در نمودار کاهش وزنتان آماده باشید

تمرین

    برایبهترشدنعددرویترازوهیچتغییری (افراطی) دربرنامهغذاییخودندهید. عاداتمهماستنهفقطیکروز
    اطمینانحاصلکنیدکهانتظاراتتانمعقولانهاست. کارتپاسخ 19 (جشنبگیر)رابخوانید. بهاندازههفتهاولنبایدتوقعکاهشوزنداشتهباشید. طبیعیاستکهکمترلاغرشویدمهمایناستکهعاداتشماتغییرکردهاستودیگرچاقنخواهیدشد.
    مراقبباشیدفاجعهسازینکنید. دربعضیازروزهاوبهخاطرشرایطهورمونیممکناستنوسانوزنداشتهباشید. هفتهبعدبایددرموردتغییرکالریبرنامهغذاییشماتصمیمگرفتهشود.

چه فکری می کنید؟

روز 29:به افراد سمج نه بگویید

تغییر وزنتان را روی نمودار وزن خود واردنمایید. ممکن است کسی از روی عمد یا غیر عمد شما را تحت فشار برای خوردن قرار دهید

    جوابهایمناسبرابرایاینشرایطازقبلدرذهنخودآمادهنمایید (نهمرسی،میلندارمو ...) اگرازنظرشمامشکلینداردباخودببرمو ...
    کارتشماره 4 راهمراهخودداشتهباشیدوبخوانید.
    کارتشماره 5 و 14 راهمراهخودداشتهباشیدوبخوانید.
    ازخودبپرسیداگرجوابمنفیبشنوندحتیاگرناراحتشوند (بهفرضمحال) چقدرناراحتیآنهاطولمیکشدیابدترینحالتیکهاتفاقمیافتدچیست؟
    فکرکنیداگربخوریدجهبهدستمیآوریدوچهازدستمیدهید؟

چه فکری می کنید؟

روز 30: به راحتی بیرون خانه غدا بخورید.

مهم است که شما درگیر زندگی عادی باشید. از رفتن به رستوران و مهمانی و جشن مراسم شام هراسی نداشته باشید. در این موقعیت کارهای زیر را انجام دهید.

    ازقبلبرنامهریزیکنیددربیرونازمنزلچهمیخوریدوبهچهمقدارمیتوانیدجایوعدههایغذاییراجابهجاکنیدیاکمیازکالریغذاراباروشجایگزینیبامواددیگریکهمجازهستندجابهجاکنید. هدفازاینکارایناستکهدورهمباشیدوازمهمانیلذتببریدنهاینکهشکمچرانیکنید.
    ازرستورانهاییاستفادهکنیدکهبامنویغذایشانوطرزطبخغذایشاناطلاعاتکافیدارید.
    اگرازغذایرستورانخبرنداریدهمانجاکمترینریسکراانجامدهید. غذاهایپرانرژیراکهسرمیزاستمصرفنکنید. لازمنیستحتماتمامغذاخوردهشود.
    نگراننباشید؛لازمنیستهمهیکغذاراسفارشدهند. درخانوادهودوستانتاناینرسمراایجادکنیدکهبهخواستهدیگراناحترامبگذارندوهرکسغذایخودراانتخابنماید.
    وقتیکهبهاندازهکافیخوردیدبرایمدتکوتاهیازسرمیزبلندشویدیارویبشقابدستمالبگذارید.
    ازسفارشظرفیکبارمصرفخجالتنکشید. باقیماندهغذایتانرادرصورتیکهحیفتانمیآیدباخودببرید.

چه فکری می کنید؟

روز 31: مصرف نوشابه ها را ترک کنید.

اکثریت نوشیدنی های مصرفی ما دارای قند و کالری بسار بالایی هستند. اضافه بر آن نوشیدنی های گازدار دارای عوارض جانبی خاص خود نیز هستند. افزودنی در نوشابه ها بسیار وحشتناک بالاست. سالمترین برنامه غذایی باید مایعات با غذا فاصله داشته باشد اما در صورت استفاده موارد زیر را رعایت نمایید.

* هیچگاه از بطری نوشابه نخورید.

* نوشابه رژیمی آری یا خیر

چه فکری می کنید

روز 32: مسافرت

مسافرت کابوس هر رژیم گیرنده!! اکثر افراد چون نمی توانند چه غذایی در اختیارشان است دلهره ای از مسافرت در دل دارند که نمی دانند چه باید بکنند!

معقولانه نیست که توقع داشته باشید در مسافرت هم بتوانید رژیم غذایی تان را کامل اجرا نمایید. نه این که همه چیز را کنار بگذارید بلکه با تغییراتی کوچک می توانیم پایبند بوده و اضافه وزن هم ایجاد نشود. معمولاً در مسافرت بهترین حالت این است که وزن فقط ثابت بماند. نباید وزن اضافه شود اما اگر کمی هم افزایش وزن داشته باشید نگران نباشید. سریع می توانید جبران کنید.

قبل از سفر باید بدانید:

1) قرار است کجا بروید؟

2) چه مدت در سفر خواهید بود؟

3) حتماً حساب کنید اگر رعایت نکنید و مراقب نباشید مجدداً چقدر وزنتان اضافه خواهد شد؟ چند کیلوگرم؟

4) روی غذاهای مسافرت چقدر کنترل خواهید داشت؟

5) آیا امکان بردن بعضی از مواد غذایی وجود دارد؟

6) چه کسانی همسفر شما هستند و چه عادات غذایی دارند؟

حالا برنامه ریزی را شروع کنید

* شیوه غذا خوردنتان را تا حد امکان تغییر ندهید اما می توانید تا 300 کیلوکالری بیشتر از رژیم استفاده کنید. اگر برنامه شما کمتر از 3 روز است 500 کیلوکالری هم عیبی ندارد.

* تا حد امکان خطا نکنید ولی اگر خواستید خطا کنید برای روز آخر بگذارید.

* کارت های لازم را همراه خود ببرید.

* برنامه روز 30 را مجدداً مرور کنید.

* مسافرت بهترین زمان برای راه رفتن اضافی است

چه فکری می کنید

روز 33: هیجان را بدون متوسل شدن به غذا آرام کنید

چون غمگین هستم باید چیزی بخورم. آیا فکر می کنید افراد لاغر موقع تنش چه می کنند!! غذا می خورند؟؟

* اولین اقدام روز نگار غذایی درست کنید تا شرایط تنش را مشخص کنید.

* راه جایگزین برای رفع استرس پیدا کنید.

* حداقل 5 تکنیک برای پرت کردن حواس را در شرایط تنش اجرا کنید.

* چای یا دم کرده های گیاهی آرام بخش در این حالات معجزه می کنند.

* ریلکیشن را انجام دهید.

* کارت شماره 23 را بسیار بخوانید.

* با اثبات به خودتان متوجه می شوید که می توانید.

روز 34: حل مساله

خیلی از کسانی که اضافه وزن دارند معمولا مشکلاتی را پشت سر گذاشته اند.

* مشکلاترا به طور اختصاصی تعریف کنید. حل کردن مسائل کلی دشوار است.

* تکنیک 7 سوالی روز 27 را اجرا کنید.

* از پرسش آخر استفاده کنید!! از بارش مغزی استفاده کنید.

* راه حل ها را بررسی کنید و بالاخره یکی را امتحان کنید.

چه فکری می کنید

روز 35: برای وزن کردن مجدد آماده شوید

اگر تمرین ها را تاکنون درست انجام داده باشیدبرای ادامه لاغری و لاغر ماندن تان شانس بیشتری دارید. همیشه قبل از وزن کشی خود را آماده کنید و عدد ترازو فقط یک عدد است و ارزش دیگری ندارد. مهم عادات غذایی شماست.

در صورتی که لاغر شدید بسیا عالی اما اگر مشکلی پیش آمد علت یابی کنید؟ 1، 2، 3 و ...چه فکری می کنید؟

روز 36: به خودتان ایمان داشته باشید

امروز وزنتان را در نمودار وارد کنید.

* جشن بگیرید

* واقع گرا باشید.

* کارت 19، 13، 22 را بارها بخوانید.

«جدول خود را باور کن را پر کنید» و از خود دور نکنید و بارها بخوانید. (ص229)

چه فکری می کنید؟

روز 37: از استرس رها شوید.

استرس حتماً بد نیست!!

در صورت کنترل استرس اجرای برنامه غذایی آسانتر است.

* به حل مساله بپردازید (روز 34)

*اولویت ها را برای خودتان از نو تعریف کنید

* تنش زدایی کنید

* خوب بخوابید

* بعضی بسیار خشک و سخت و یا بسیار شل زندگی می کنند. تعادل ایجاد کنید.

چه فکری می کنید؟

روز 38:تثبیت وزنتان را مدیریت کنید.

تاکنون چندین کیلو کاهش وزن داشته اید و موفق شده اید. متوجه می شوید که اگر از راهش پیش بروید راه آسان است و قابل کنترل.

اگر کم ون کم کرده اید علت یابی کنید و اقدام کنید. فراموش نکنید انسان ها با هم متفاوتند.

روز 39: ورزش قسمتی از زندگی شماست.

تاکنون ورزش مرتبی داشته اید؟ بسیار عالی است شما موفق به تغییر تمام عادات اشتباه خود شده اید. اما در صورتی که تاکنون سستی داشته اید اقدام نمایید.

*انگیزه سازی را که برای لاغر شدن انجام داده اید برای ورزش نیز پیاده کنید.

* کارت 7 را بخوانید

*روز نهم9 را مجدداً مطالعه نمایید.

* ورزش هایی را که دوست دارید تعیین کنید و درباره ادامه آن مشورت کنید.

* لباس مخصوص ورزش داشته باشید و لباس دوست داشتنی انتخاب کنید.

* تنوع در برنامه را افزایش دهید.

*گروهی ورزش کنید.

*به خود بقبولانید حق انتخاب دیگری ندارید.

چه فکری می کنید؟

روز 40 : افق دیدتان را گسترش دهید.

اهداف دیگر زندگی ربطی به لاغری ندارد. شما باید برای زندگی تان برنامه ریزی کنید.

ارتقاء وضعیت زندگی تان باعث اعتماد به نفس بیشتر شما خواهد شد.

* لیستی از کارهایی که تا به حال دوست داشتید انجام دهید تهیه کنید و بهترین و مهمترین های آن را انتخاب نمایید.

روز 41:اطلاعات و

اصول پایه : فراموش نکنید فردا هرگز نخواهد رسید

Beck diet برنامه ای 6 هفته ای است که در آن مهارت هایی را برای رژیم گرفتن و مهم تر از آن کنترل وزن می آموزید . هر روز باید دستور های مربوط به آن روز را خوانده و انجام دهید؛ بعد کنترل نمایید و اعمالی که به درستی انجام داده اید را با علامت مشخص کنید و مواردی را که کاملا اجرا نکرده اید با علامت مشخص کنید. در ابتدای برنامه به خودتان قول دهید هر شرایطی که در زندگی ایجاد شود من این 6 هفته را اجرا خواهم کرد.

کارتهایی برای ایجاد انگیزه در اختیارتان است. جداول و کارتهایی برای هر روز شما تخصیص داده شده است. تا شما بتوانید کاهش وزن خود را همچنان ادامه دهید.

تمام مراحل آموزش داده شده را از یک سو شروع کرده و تا آخر ادامه دهید و هیچ مرحله ای را حذف ننمایید. قیل از شروع به خود قول دهید که تمام تمرینات را در هر شرایطی اجرا نمائید

روز 1: اولین تمرین ایجاد فهرستی از دلایل برای لاغر شدن و اجرای رژیم غذایی

طی دو هفته آینده حداقل روزی یک بار این فهرست را بخوانید و کارت یک و فهرست را همراه داشته باشید.

روز 2 : تعهد نسبت به رژیم غذایی

)برنامه غذایی برای شروع شما در نظر گرفته شده است (کسانی که تا به حال شروع نکرده اند). برنامه اصلی و جایگزین. به هیچ عنوان چیزی به آن اضافه و مهمتر از آن حذف ننمایید

روز 3 : برای خوردن غذا بنشینید

در چند روز آینده حتی برای نوشیدن آب هم باید بنشینید .

روز 4 : ایجاد اطمینان مهمترین بخش است.

بزرگترین مشکل در اجرای رژیم زمانی شروع می شود که فرد خطا می کند یا ترازو جواب مورد انتظار را نشان نمی دهد سریع نا امید می شوند.

کارت شماره 2 "به خودم امتیاز می دهم" را همراه داشته باشید و برای کارهای درست به خود امتیاز دهید. فراموش نکنید مرتباً از خود تعریف کنید، این عمل اصلاً خودخواهی نیست.

روز5: با توجه کامل غذا بخورید

هر لقمه ای را که به دهان می گذارید توانایی شکرگزاری از خداوند و لذت بردن و رضایت مندی خود را با آرام خوردن و توجه کامل به آنچه می خورید افزایش داده و به حداکثر برسانید.

تمام عوامل حواس پرتی را از اطراف خود جمع آوری نمایید امروز همه وعده غذایی تان را یک جا کشیده تمام ظروف اضافی را از روی سفره یا میز غذاخوری جمع نمایید.

در صورتی که احساس کردید نمی توانید پایبند تمرین باشید کارت 1 و 3 را بخوانید، چه کاری می کنید؟

فکر مخرب:

فکر مفید:

فهرست تکالیف امروز

روز ششم: روز رفتن به مرکز رژیم درمانی

در هنگام مراجعه تمامی مشکلاتی که در برنامه کاهش وزن قبلی را داشته اید را دقیقاً مشخص نمایید تا بتوانید از پیش آماده باشید تا این بار پیروزتر از میدان خارج شوید.

فکر مخرب؛ خودم می توانم برنامه غذایی را دنبال کنم.

روز 7: سازماندهی محیط اطراف

اراده با شکنجه فرق می کند، برای شروع بهتر است غذاهایی که وسوسه کننده هستند را موقتاً جمع آوری کنید بعد ها که کار آسان تر خواهد شد دیگر نیازی به این کار ندارید.

با خانواده صحبت کنید و فرصتی کوتاه از آنها بخواهید تا در شروع با شما همراهی و همکاری نمایید.

شما به هر قیمتی سزاوار لاغر شدن هستید. "کارت شماره 4 را همراه داشته باشید"

تمام غذاهای اضافی را یا ببخشید یا فعلاً از دسترس دور کنید طوری که قدرت دسترسی و استفاده از آن را نداشته باشید. مشکل داشتید کارت شماره 5 را بخوانید.

چه فکری می کنید؟

تکالیف امروز؟ علامت گذاشتن و را فراموش نکنید.

روز 8: وقت گذاشتن

در ابتدای برنامه قول دادید که تمام 6 هفته را پایبند برنامه باشید. برنامه زندگی را نو بچینید و وقت مناسب برای هر کاری در نظر بگیرید، برای کارهای زیر وقت بگذارید.

    ورزشکردنحداقلبهمدت 30 دقیقهوحداقل 3 باردرهفته
    ورزشکردنهرروزهحتیبهمیزانکم
    ادامهتمریناتBeck diet
    زمانگذاشتنبرایخوردننشستهباتوجهکاملودرکمالخونسردی

کارت شماره 6 را همراه داشته باشید - کاربرگ نمونه زمان بندی روزانه

چه فکری می کنید؟

فهرست تکالیف امروز

روز 9: امروز یک تعهد نامه برای ورزش مداوم برای خودم می نویسم و امضا می کنم.

البته کسانی که بیماری خاص دارند قبل از شروع ورزش حتماً با پزشک مشورت نمایند. فراموش نکنید هر وقت که ورزش کردید به خود امتیاز دهید.

به گونه ای عمل کنید که همه روی شما حساب ویژه ای باز کنند، از همه مهمتر به خودتان ثابت کنید که می توانید.

چه فکری می کنید؟

فهرست تکالیف امروز؟

کاربرگ زمان بندی شده روزانه ام

روز 10: اهداف منطقی تنظیم کنید

داشتن اهداف غیر منطقی فقط باعث دلسردی شما می گردد به نظر من بهترین حالت کاهش وزن 2 kg به عنوان هدف اولیه است . هر گاه رسیدید برتامه ریزی کنید که چگونه اولین جشن پیروزی را خواهید گرفت.

چه فکری می کنید؟

تکالیف امروز(فراموش نکنید علامت  و    بزنید)

کاربرگ زمان بندی شده روزانه ام

روز 11 : تفاوت میان گرسنگی ولع و تمایل را یاد یگیرید

با تمرین موارد زیر یاد می گیرید کی گرسنه هستید ولع دارید یا فقط می خواهید چیزی بخورید. اولین تمرین هم یک ساعت هر جا و هر حالتی هستید از خود بپرسید آیا الان دلم می خواهد چیزی بخورم؟

در صورتی که جوابتان بله بود به این موارد دقت نمایید:

    چندساعتازآخرینچیزیکهخوردهایدمیگذرد؟آیااحساسمیکنیدشکمتانخالیاست؟آیادرصورتیکهچیزیبخوریداحساسرضابتخواهیدکرد؟حالاگرتمامجوابهامنطقیبودشماواقعاًگرسنههستید.
    اگرواقعاًشکمتانآراماستوهیچاحساسیدرمعدهخوداحساسنمیکنیدوشمافقطمیلبهخوردندارید

روز 12:به خودتان ثابت کنید که کمی گرسنگی و ولع را تحمل می کنید

تکمیل این تمرین یکی از مهمترین عادات شما را جهت لاغر ماندن شکل می دهد؛ غذا خوردن هنگامی که گرسنه نیستید باعث اضافه وزن خواهد شد.

    پرهیزکردنعادتمقاومکردنتانوتقویتارادهشماراتقویتمیکند؛وهروقتکهبدوندلیلوباکمیولعوگرسنگیبهغذارویمیآوریدعادتتسلیمشدنراتقویتمیکنید.
    درصورتیکهافکارمخربینظیرگرسنهامپسمجبورمهرطورچیزیبخورمبهسراغتانآمداولیننکتهایکهدرستاستکمیاحساسناراحتیکوتاهمدتمیکنیدامااینکهمجبورهستیدبخوریداصلادرستنیست.

تکالیف امروز

    بهگذشتهفکرکنیدبدترینناراحتیکهتاکنوناحساسکردهایدرابهیادبیاوریدبهآنناراحتیتجربهناراحتیشدیدبدهیدورویکاربرگمقیاسناراحتیمنمقداراینگرسنگییاحسخوردنرایادداشتنمایید.
    همینکاررابرایتجربههایمتوسطوکمناراحتکنندهنیزانجامدهیدتامقیاسخوبیبرایمقدارنارحتیکندداشتهباشید
    امروزبینصبحانهونهارهیچچیزینخورید،برگهایرابرداشتهوهر 1 ساعتوضعیتخودرایادداشتنمایید (وضعیتشماازاحساسهایگرسنگیوولعچقدرناراحتکنندههستند) وضعیتنیمساعتقبلازاینحالاترانیزمنعکسکنیدتادلایلحسوولعوگرسنگیشمامشخصشوند.

روز 13: گرسنگی و ولع را کاهش دهید

دیروز ثابت نمودید گرسنگی ولع ناراحت کننده هستند اما مجبور به خوردن نیستید. امروز یاد می گیرید با دور کردن توجه و حواس چگونه آن را کاهش دهید، شما بسته به شخصیت خود می توانید موارد بسیاردیگری را نیز به این قسمت اضافه نمایید، در صورت احساس گرسنگی و ولع حداقل 5 فعالیت را انتخاب کرده و آنها را امحان کنید (در صورتی که گرسنگی و ولع هایتان از بین رفت احتیاج به ادامه هر5 فعالیت نیست)

    وقتیهریکاز 5 فعالیتتانرابهپایانرساندیدمیزانموثربودنآنرادرکاهشناراحتیدرجهبندیویادداشتنمائید.
    دفعهبعدکهخواهانخوردنچیزیشدید 5 فعالیتدیگرراانتخابنمائیدتاآنهارانیزامتحاننمائید.
    گاهیاوقاتلازماستچیزیخریدهیاتهیهنمائیدازقبلآمادهباشید (مجله،روزنامه،کتاب،فیلم،آهنگ،بازی،نوارآرامشوتنشزدایی،لاکوسوهانناخن،وسایلآرایشو ...) حالااینفهرستراکاملکنیدمواردزیرراتهیهخواهیمکرد ......

هر کدام از فنون که برای شما کارآمدی بهتری داشت روی کارت 9 فنون پرت کردن حواس بنویسید

چه فکری می کنید؟

روز 14: برای فردا آماده شوید

امروز آخرین روز آماده شدن شروع رژیم غذایی است امروز را به اجرای تکالیف بپردازید

    اصلاحاتیراکهبایددربرنامهغذاییتاناجرانماییدرابخوانید
    درموردکارهاییکهبایدازفرداانجامدهیدوبرنامهریزینماییدفکرکنیدمانندخریدموادلازمبرایرژیمغذاییهمهچیزراآمادهکنیدومقداروقتیراکهبایدبههرکداماختصاصدهیدرامشخصنمایید.
    درصورتیکهبرایانجامندادنتکالیفوسوسهشدیدکارتپاسخشماره 1 (بههرترتیبکهشدهاینکارراانجامبده) راهمراهداشتهباشیدومرتباًبخوانید.
    کمکمباکالریموادغذاییآشناشدهواطاعاتتغذیهایخودراافزایشدهید.

روز 15: شروع رژیم غذایی

برای اولین وزن کشی خود آماده باشید ترازو هر وزنی را نشان داد اصلاً اهمیت ندارد امروز اولین روز زندگی جدید من است بعد از این مهم است چه می کنید.

هفته ای 1 یا 2 بار وزن کشی کنید و در نمودار کاهش وزن وارد نمائید.

رژیم غذایی را شروع نمائید بعد از اتمام غذا مخصوصاً روزهای اول بعد از غذا همه چیز را چک نمائید تا از صحت اجرای برنامه غذایی مطمئن شوید .

به خودتان جهت اجرای دقیق برنامه امتیاز دهید.

    اگرچیزیخارجازبرنامهغذاییخوردیدمقدارآنرادرقسمتغذاهایبرنامهریزینشدهبادداشتنمایید
    اگرچیزیکمترازبرنامهغذاییتانمصرفکردیدحتماًیادداشتنمایید (البتهنهکمخوریونهبیشخوریهر 2 شدیداًاشتباهاست)
    کارتهایشماره 11 (هیچبهانهایجایزنیست)، 12 (عادتمقاومت)، 13 (نمیتوانهردوراهراانتخابکرد)، 14 (ایندرستنیست)، 15 (منبعداًبهآنتوجهمیکنم)، 16 (منترجیحمیدهملاغرترباشم)راهرچقدرکهلازمباشدبخوانید؛اینکارتهارا 1 ماهبعدیحتماًهمراهداشتهباشید.

روزنگار امروز را حتماً بنویسید (احساساتتان را بعد از هر پیروزی حتماً بادداشت نمایید)

چه فکری می کنید؟

روز16:   یادبگیرید هیچ حق انتخابی برای خوردن غذای برنامه ریزی نشده ندارید.

یکی دیگر از مشکلات اصلی رژیم گیرندگان نخوردن چیزهایی است که در برنامه غذایی ندارند ولی دلشان می خواهد بخورند. امروز باید و مجبورید بفهمید بله هر چیزی را دلتان بخواهد می توانید بخورید، یا این که می توانید لاغر شوید و لاغر بمانید. اما نمی توانید هر دو تا را همزمان انجام دهید.

    درطول 4 هفتهآیندهکارتشماره 17 (هیچحقانتخابیوجودندارد) بهراهمراهداشتهباشید. بعدازمدتیمتوجهمیشویدبسیاریازکارهاالزامیاست (مانندشستنصورت،مسواک،حمام،سرکاررفتن،بهزندگیرسیدن) اصلاًاهمیتینداردکهاینکارهارادلتانمیخواهدانجامدهیدیانهوباکسیهمجدالنمیکنیدفقطبایداینکارهاراانجامدهید. هنگامیکهمتعهدشدیدمیفهمیدکاربسیارآسانترازآناستکهتابهحالفکرمیکردید.

چه فکری می کنید؟

روز 17: یاد بگیرید پرخوری را متوقف کنید.

معمولاً چه موقع از غذا خوردن دست می کشید؟ آیا وقتی همه غذای بشقابتان خالی می شود یا بعد از این که هر چه دلتان می خواست خورید دست می کشید؟ هر وقت کمربندتان سفت شد! بسیار خوب اکنون شما سیستم متفاوتی دارید پس ادامه دهید.

امروز می خواهیم هدر دادن غذا را تمرین نمایید کارهای زیر را انجام دهید

    امروزموقعصبحانهیاناهارمطابقمعمولمقدارغذایتانرابادقتاندازهگیرینمایید. امااینبارغذایبیشتریدربشقابهایتانبریزید.
    قبلازشروعغذارابهدوقسمتکنید. سهمرژیموقسمتاضافهرادریکطرفبشقابقراردهید. تمرینکنیدتافقطبهاندازهسهممصرفکنید.
    درصورتوسوسه،فنونپرتکردنحواسراآزمایشکنید.
    وقتیمیزانغذایخودراخوردیددراینقسمتنمیخواهیمغذارابستهبندیکنیمیاذخیرهکنیمبلکهمیخواهیمدورریختنغذاراتمرینکنیممنخودمغذارابهپرندگانیاگربههامیدهم.
    براینخوردنغذایاضافیبهخودامتیازدهید.

امیدوارم که به خودتان ثابت کنید که نباید پایان هر وعده غذایی 100% احساس سیری داشته باشید.

حدود 20 دقیقه طول می کشد تا احساس سیری در شما ایجاد شود. لطفاً از ساعت استفاده کنید.

چه فکری می کنید؟

روز 18: سیری را مجدداً تعریف کنید؟

بسیاری از افرادی که به رژیم گیرنده مزمن تبدیل شده اند لازم است تعریف خود را از سیری تغییر دهند.

خیلی از آن ها حتی بعد از سیری هم غذا می خورند. چون واقعاً نمی دانند تا چه حد نیاز دارند.

تمرین امروز:

    ابتداکلغذاییراکهمیخواهیدبخوریدیکجادرظرفبگذاید. حالبهغذانگاهکنیدازخودتانبپرسید (حتماًبپرسید) آیابرنامهریزیکردهامازغذاهایکمکالریاستفادهکنمیابدونمحدودیتکالریواقعاًیهچهمقدارغذانیازدارم؟؟آیابایدبیشترازاینبخورم؟
    اگرجوابشمابلهاست. شمایکذخیرهکنندههستیدونگرانگرسنگیهایبعدیهستیدقبلازاینکهبهوجودآیند. لطفاًکارتشما 8 رابخوانیدوتکالیفروز 17 راانجامدهید.
    بعدازخوردنغذاازخودبپرسیدآیامیتوانیدبرایپیادهرویسریعبیرونبروید؟؟؟اگرجوابمنفیاستواحساسسستیوپریوسنگینیمیکنید،اینبدانمعنیاستکهواقعاًخیلیغذاخوردهاید.
    اگربعدازاتماموعدهغذاییاحساسناخوشایندیداریدازاینکهنتوانستهایدبازهمبخورید؛بهخودتانیادآوریکنید: درستاستکهمیتوانیدبیشتربخوریدامافراموشنکنیداینآخرینوعدهغذایینیستاینفقطبرایتمریناستوهمهچیزراباهمنمیتوانداشت.

لذتی که بعد از افزایش تحمل خواهید داشت قابل مقایسه با چند قاشق اضافه نیست.

چه فکری می کنید؟

روز 19 : دست از فریب خود بردارید

کسانی که بارها چاق و لاغر شده اند بزرگترین مهارتشان اغفال خویشتن است. ممکن است در بقیه موارد کاملاً منطقی برخورد کنید اما وقتی پای غذا به میان می آید داستان چیز دیگری است سعی کنید برای هر لقمه ای اضافه دلیل و توجیه بیاورید.

تمرین امروز

    مواظبافکارتانباشیدببینیدآیاچیزیراکهدربرنامهغذاییتانموجودنیستامادلتانمیخواهدآنرابابهانهایکهبااینجملهشروعمیشود: خوردناینغذاکهاشکالینداردچون ...
    هروقتتلاشبرایتوجیهمواردبرنامهریزینشدهکردیدکارتشماره 11 ، 12، 13، 14، 15، 16 و 17 رابخوانید. آنقدربهاینکارادامهدهیدتاببینیدکهواقعاًاینافکارودلایلاززندگیتانناپدیدمیگردند.

یکی دیگر از راه های فریب خود کم انگاری مقدار غذا است. این افراد با عدم شمارش مقدار غذا و یا همه ترکیبات غذایشان خود را گول می زنند. یا غذاها را نمی شناسند (البته بعید است)

یا چشمشان به کم انگاری غذا عادت کرده است. استفاده از ترازو و یا واحدهای درست مثل قاشق و پیاله استاندارد این مشکل را حل می کند.

تمرین امروز

    بادقتوتکتکوعدههایغذاییبرنامهومیزغذاخوریراچکنماییدومطابقتدهید
    طریقهپختموادغذاییراحتماًمدنظرداشتهباشید. 100 کالریسیبزمینیدرصورتسرخکردن 300 کالریمیگردد. هرنوعافزودنیراکهبهغذااضافهنمودهایدیکباریادداشتنمودهودرصورتعدماطلاعازوضعیتآندربرنامهغذاییازمشاورتغذیهتانبپرسید.
    امروزقبلازمیلغذاتماممیانوعدههاووعدههایاصلیغذارااندازهگیرینمایید (باوسایلاستاندارد)
    یکبارتماموسایلتانراباترازواستانداردنماییدتاازصحیحبودنواحدهایتانمطمئنشوید
    درصورتامکانجدولکالریغذاهاراکمکمحفظنماییدتاغذاهایپرانرژیرابهتربشناسیدتادرموردتفاوتاندازهگیریچشمیوواقعیتفاوتهارااحساسنمایید.

چه فکری می کنید؟

روز 20 : دوباره شروع کنید

بدترین دیدگاه مربوط به افرادی است که بعد از کوچکترین خطایی در رژیم امید خود را از دست داده و می گویند امروز که رژیم خراب شد پس دیگر امروز فایده ای ندارد. به نظر شما متوقف کردن خطا وقتی 200 کالری خوردید بهتر است یا زمانی که 3000 کالری اضافه خوردبد؟

از آن جا که ما انسانیم و اختیار داریم که هر زمانی جلوی اشتباه خود را بگیریم چرا این کار را نکنیم. هر وقت اولین خطا را انجام دادید بلافاصله به این تمرین مراجعه کنید

تمرین امروز

    بهخودبگویید: نبایدانرامیخوردماماقصدندارماجازهدهمیکاشتباهتمامزحماتمراتباهکند.
    دوبارهباخودعهدببندیدقصددارمهمینالانبهبرنامهامبرگردموبقیهروزرارعایتکنم . اگربهایناشتباهادامهدهمفقطوزنمافزایشمییابد.
    روییکیازدستهایتانیکعلامت + بگذاریدوبهسرعتخودتانراباانجامچندفعالیتازفهرستفعالیتحواسپرتیمشغولکنیدتاذهنتانازاشتباهتانخالیشود. غذاخوردنبدونبرنامهرامتوقفکنید.
    برایتوقفدرهرمرحلهایبهخودامتیازبدهید: تبریکمیگویمایناقدامبسیارمهموبسیاربزرگتراستکهبتوانیدبعدازدورشدنازرژیمتانبهبرنامهغذاییتانبرگردید.
    •کارتشماره 18 رابهدفعاتلازمبخوانید.
    بهمدت 20 تا 30 ثانیهدقیقهورزشیاپیادهرویکنید.

چه فکری می کنید؟

روز 21: خودتان را برای روبرو شدن با ترازو آماده کنید

فردا خود را وزن کنیدو مقدار کاهش وزن را روی نمودار کاهش وزن تان رسم کنید. هفته ای یک بار این کار را انجام دهید.

    توقعکاهشوزنمناسببسیارمهماست. نهایتهدفمایابد 1 کیلوگرمباشد. معمولاًبیشتراینافراددراینمحدودهوزنکممیکنند. بسیارمهماستکهازپیشرفتاولمانمغروربودهوجشنبگیریم . برایاولینقدمبزرگتانبرایفرداحتماًجایزهایدرنظربگیرید.

چه فکری می کنید؟

روز 22قدرت گفتن « اُه، بسیار خوب تا بعدی» را یاد یگیرید.

امروز لباس وزن کشی دروه قبل را پوشیده و سعی کنید در همان ساعات وزن کشی قیلی وزن کنید. روی نمودار وزن را وارد نمایید اما مهم است که هر چه نشان داد فقط یک عدد است نه بیشتر!!!

اگر کاهش وزن مناسب بود جشن بگیرید (کارت شماره 10 را بخوانید)

اما اگر کاهش وزن ناامیدتان کرد به تمرین « اُه، بسیار خوب تا بعدی» بپردازید.

گاهی لازم است کالری رژیم غذایی شما عوض شود یا ممکن است در شرایط وزن کشی مناسب نباشید.

فراموش نکنید هفته پیش چقدر مشتاق لاغر شدن بودید و با چه نیرویی شروع کردید امیدوارم الانم همان طور باشید. اما طبیعی است هر کس در روال انجام کارها کمی دلسرد شود.

به خصوص اگر بعد از وزن کشی نا موفق دلتان بخواهد چیزی بخورید یا بگویید دیگر ورزش نمی کنم یا دیگر رژیم نمی گیرم اما به جای ناامیدی تمرین کنید.

    •« اُه،بسیارخوبتابعدی» تکراراینجملهبهاینمعنیاستکهبااینکهمناینکاررادوستندارمامافعلاًنمیتوانمآنراتغییردهمبنابراینمیپذیرموادامهمیدهم.
    وقتیاحساسمحرومیتیاعدمرضایتازمحدودکردنغذاشروعشددرجهتپذیرشعملکنید: درصورتیکهمنخواهانکاهشوزن/ لاغرترشدن/ سالمترشدن/ احساسبهترنسبتبهخودم/ تناسباندامبهتر/ لباسزیباتر/ احترامبیشتر/ اعتمادبهنفسبیشتر/ احساسغروربیشترنسبتبهخودم،هستم. تنهاراهدستیابیهمیناستبایدادامهدهمنمیشودهمبخورموهمتماماینهاراداشتهباشم. چنینچیزیامکانپذ