لینک مطالب علمی پی آر پی .3

مطالب علمیPRP

PLATELET RICH PLASMA (PRP) INJECTION AND HYDROKINESITHERAPY FOR ACHILLES TENDON SPRAIN: OUR EXPERIENCE
RegenACR® TREATMENT (AUTOLOGOUS CELLULAR REJUVENATION) IN ANTI AGING COMBINATION OF AUTOLOGOUS PLATELET-RICH PLASMA (A-PRP®) AND AUTOLOGOUS THROMBIN SERUM (ATS) FOR INJECTIONS INTO DERMIS OR HYPODERMIS
Platelet rich plasma PRP injection treatment for knee arthritis
Platelet rich plasma to facilitate wound healing tooth extraction
Trials regen lab's platelet-rich plasma procedure for anti-ageing and aesthetic rejuvenation
Field of applications of the RegenPRP (platelet-rich plasma), increase of the rate of healing and tissue restructuring

 

Pain Treatment in Orthopedic, Rehabilitation, Sports Medicine
-

Platelet-rich plasma (PRP) to treat sports injuries: evidence to support its use

- Platelet-rich plasma intra-articular knee injections for the treatment of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis
- Sports Medicine Orthopædics
- Comparison_between_the_effects_of_platelet-rich_plasma_and_bone_marrow_concentrate_on_de
-

Ongoing_Positive_Effect_of_Platelet-Rich_Plasma_Versus_Corticosteroid_Injection_in_Lateral_Epicondylitis_A_Double- Blind_Randomized_Controlled_Trial_With_2-Year_Follow-Up

-

Platelet_Rich_Plasma_(PRP)_Guidelines_presented_by_ICMS

-

Platelet_rich_plasma_in_arthroscopic_rotator_cuff_repair_a_prospective_RCT_study,_2-year_follow-up

-

Platelet-rich_plasma_(PRP)_to_treat_sports_injuries

-

Platelet-Rich_Plasma_(PRP)_What_Is_PRP_and_What_Is_Not_PRP

-

Platelet-Rich_Plasma_Intra-Articular_Injection_Versus_Hyaluronic_Acid_Viscosupplementation_as_Treatments_for_Cartilage_Pathology_From_Early_Degeneration_
to_Osteoarthritis

-

Platelet-Rich_Plasma_Versus_Autologous_whole_blood_for_the_treatment_of_chronic_lateral_elbow_epicondylitis

-

Platelet-rich_therapies_in_the_treatment_of_orthopaedic_sport_injuries

-

Platelet Rich Plasma Grafts in musculoskeletal medicine

-

Positive_Effect_of_an_Autologous_Platelet_Concentrate_in_Lateral_Epicondylitis_in_a_Double-Blind_Randomized_Controlled_Trial

-

The_Use_of_Platelet-Rich_Plasma_in_Arthroscopy_and_Sports

-

Treatment_of_Chronic_Tendinopathy_with_Ultrasound-Guided_Needle_Tenotomy_and_Platelet-Rich_Plasma_Injection

Aesthetic treatment in plastic, Reconstructive surgery
- Activated_Platelet-Rich_Plasma_Improves_Fat_Graft_Survival_in_Nude_Mice_A_Pilot_Study
- Effect_of_platelet-rich_plasma_on_skin_wrinkles_in_nude_mice
- Face_and_Neck_revitalization_with_PRP
- platelet_ge_stimulates_proliferation_of_human_dermal_fibroblasts_in_vitro
- PRP_in_burns
- The_Efficacy_of_Autologous_Platelet_Rich_Plasma_Combined_with_Ablative_Carbon_Dioxide Fractional_Resurfacing_for_Acne_Scars
- The_use_of_PRP_and_PPP_in_cosmetic surgery


منبع:

http://www.prosysglobal.com/

. . برای مطالعه شما

غذاهای ضد سرطان  The Anti CANC...
غذاهای ضد سرطان The Anti CANC... غذاهای ضد سرطان              The Anti CANCER FOOD از فراورده های سویا بیشتر استفاده کنید. سویا در مقایسه با گوشت، منبع بسیار خوبی برای دستیابی پروتئین های مفید ...
ال کارنیتین
ال کارنیتین کارنیتین: از اسید آمینه های لیزین و متیونین در بدن ساخته می شود. در بدن کار آن انتقال اسید های چرب از سیتوزول (بافت مایع داخل سلول) به میتوکندری ها برای شکسته ش...
لوتئین، سلطان آنتی‌اکسیدان‌ها
لوتئین، سلطان آنتی‌اکسیدان‌ها لوتئین به عنوان یک آنتی‌اکسیدان در برخی مواد غذایی مثل سبزیجات برگ‌دار و تیره رنگ مانند کلم برگ و کاهو با برگ‌های سبز تیره یافت می‌شود. لوتئین در زرده تخم‌مرغ ...
انواع محلول ها در تغذیه با لول...
انواع محلول ها در تغذیه با لول... انواع محلول ها در  تغذیه با لوله  Feeding tube : به طور کلی از دو دسته فرمول آماده برای تغذیه با لوله استفاده می شود.1- Intact Formulas:فرمولهای آماده ای هستند...