باب‌ ششم‌ از گفتار دوم‌: اندر عادتها

باب‌ ششم‌ از گفتار دوم‌: اندر عادتها

هر گاه‌ كه‌ كاري‌ بسيار بار اندك‌ اندك‌ كرده‌ شود يا غذايي‌ بسيار بار اندك‌ اندك‌ خورده‌ شود آن‌ كار و آن‌غذا عادت‌ گردد. يا بسيار تنها به‌ سبب‌ عادت‌ كردن‌ چيزي‌، چنان‌ شود كه‌ آن‌ عادت‌ وي‌ را چون‌ مزاج‌ اصلي‌گردد، و با آنكه‌ عادت‌ همچون‌ مزاج‌ اصلي‌ گردد، بدانجاي‌ برسد كه‌ اگر به‌ كاري‌ بد يا غذايي‌ بد عادت‌ كندزيان‌ دارد، لكن‌ زيان‌ داشتن‌ آن‌ مر اين‌ تن‌ را ديرتر و كمتر پديد آيد و غذاها و كارهاي‌ نيك‌ چون‌ عادت‌ شودمنفعت‌ آن‌ زود پديد آيد، و عادت‌ كردن‌ چيزهاي‌ بد زيان‌ دارد، و دست‌ از آن‌ عادت‌ بداشتن‌ و بر آن‌ عادت‌بماندن‌ هم‌ زيان‌ دارد. اما بماندن‌ بر آن‌ عادت‌ از بهر آن‌ زيان‌ دارد كه‌ عادتي‌ بد است‌ و دست‌ بداشتن‌ از بهر آن‌زيان‌ دارد كه‌ عادت‌ است‌. و عادت‌ كردن‌ چيزهاي‌ نيك‌ سود دارد و دست‌ بداشتن‌ از آن‌ عادت‌ زيان‌ دارد وهمچنان‌ كه‌ مزاج‌ مادرزادي‌ بگردانيدن‌ دشخوار ]دشوار[ و با خط‌ر باشد، عادت‌ نيز به‌ يكبار بگردانيدن‌ دشوارباشد، لكن‌ اگر تني‌ را حاجت‌ افتد بدانكه‌ عادتي‌ بگرداند، به‌ تدريج‌ بايد گردانيد اندك‌ اندك‌. و هر گاه‌ كه‌ مزاج‌مادرزادي‌ بد باشد، آنرا هم‌ به‌تدريج‌ اندك‌ اندك‌ به‌ غذاها و كارها كه‌ ضد آن‌ باشد ببايد گردانيد. و كارها وحركتها كه‌ مردم‌ را از آن‌ ماندگي‌ و رنج‌ باشد; يا سرمايي‌ يا گرمايي‌ رسد. و همچنين‌ كارها كه‌ حاستها را وقوتها را اندر آن‌ بكار بايد داشتن‌، چون‌ چيزي‌ نبشتن‌ و خواندن‌ و چون‌ رودها43 ساختن‌ و زدن‌، همه‌ آن‌ است‌كه‌ مردم‌ را عادت‌ گردد، و هر يكي‌ را اندر مزاج‌ و اندر قوتهاي‌ اندامها اثري‌ است‌; ط‌بيب‌ را ازين‌ همه‌ غافل‌نبايد بود اندر تدبيرهاي‌ تنهايي‌ كه‌ تندرستي‌ بدان‌ نگاه‌ مي‌دارد يا علاج‌ آن‌ مي‌كند.

 

گردآوری جواد سبحانی

 (مشاور تغدیه ورژیم درمانی چاقی )

مشهد:بین معلم 4و6 روبروی فرش مشهد

تلفن:6064720

 

. . برای مطالعه شما

تاثير داروهاي گياهي بر قند خون
تاثير داروهاي گياهي بر قند خون تاثير داروهاي گياهي بر قند خون داروهاي گياهي ميتوانند در كاهش قند خون نقش مهمي ايفا نمايند به عنوان مثال شنبليله با كاهش سرعت جذب گلوكز در دستگاه گوارش موجب افز...
رژیم غذایی سالمندان
رژیم غذایی سالمندان رژیم غذایی سالمندان هدف:    تأمین نیازهای تغذیه ای سالمندان به منظور حفظ سلامت و پیشگیری از بیماریهاموارد کاربرد:    این برنامه غ...
ديابت و روزه داري
ديابت و روزه داري ديابت و روزه داري ۱ - من بيماري قند دارم و در حال حاضر براي پايين آوردن قند خونم از قرص قند استفاده مي کنم ،‌آيا مي توانم امسال بگيرم ؟ در صورتي که شما به بيمار...
چند تذکر مهم در بیماران کبدی
چند تذکر مهم در بیماران کبدی چند تذکر مهم در بیماران کبدی: 1.    در صورتی که بیمار به دلیل بی اشتهایی شدید، تهوع، و یا استفرغ قادر به دریافت مواد غذایی از راه دهان نباشد، با...