شناختن‌ مزاج‌ سالهاي‌ عمر

باب‌ دوم‌ از گفتار دوم‌:
اندرشناختن‌ مزاج‌ سالهاي‌ عمر و شناخت مرگ

مرگ‌ ط‌بيعي ‌عمر مردم‌ بر چهار بخش‌ است‌: ي

بخش‌ روزگار پروردن‌ و باليدن‌ و فزودن‌ است  ‌    ، و اين‌ تاكمابيش‌ پانزده‌ سال‌ و شانزده‌ سال‌ باشد.

و دوم‌ روزگار رسيدگي‌ و تازگي‌ است‌ و اين‌ را مدت‌ سي‌سال‌ باشد، و درين‌مدت‌ فزودن‌ و باليدن‌ تمام‌ شود، پس‌ از آن‌ روزگاري‌ اندك‌ است‌ كه‌ بر آن‌ تمام‌ شدگي‌ بماند 31 و اين‌ تا مدت ‌سي‌و پنج‌ سال‌ باشد و بعضي‌ را تا چهل‌ سال‌، و تا اين‌ روزگار هنوز روزگار جواني‌ باشد.

و سوم‌ روزگاركهلي     32  است‌ و كهل‌ را به‌ پارسي‌ دو موي‌ خوانند، و درين‌ روزگار بهره‌اي‌ از قوت‌ جواني‌ با وي‌ باشد، و اين‌ تامدت‌ شصت‌ سال‌ باشد. پس‌ از آن‌ روزگار پيري‌ باشد .

اندرين‌ روزگار سستي‌ قوتها پديد مي‌آيد تا آخر عمري‌ كه‌ ايزد تعالي‌ تقدير كرده‌ باشد.

و فضيلت‌ عمر پيري‌ آن‌ است‌ كه‌ بعضي‌ مردمان‌ باشند كه‌ مدت‌ عمر پيري‌ ايشان‌ به‌ تمامي‌ به‌ شصت‌ سال‌ رسد و با عمر كودكي‌ و جواني‌ و كهلي‌ برابر آيد و جمله‌ عمر ايشان‌ به‌ صدوبيست‌ سال‌ رسد باذن‌الله‌ عز و جل‌.

اما مزاج‌ تن‌ مردم‌ اندر سالهاي‌ ط‌فلي‌ و كودكي‌ و نارسيدگي‌ تا نزديك‌ روزگار رسيدگي‌ گرم‌ و تر باشد;

و از نزديك‌ سالهاي‌ رسيدن‌، تري‌ كمتر شود و گرمي‌ بر حال‌ خويش‌ باشد،
تا آخر سالهاي‌ جواني‌; پس‌ اندر روزگار جواني‌ مزاج‌ او گرم‌ و خشك‌ باشد، و اين‌ گرمي‌ كه‌ جوان‌ را باشد، همان‌ گرمي‌ است‌ كه‌ اندر ط‌فلي‌ وكودكي‌ بوده‌ باشد، لكن‌ اندر روزگار كودكي‌ به‌ سبب‌ بسياري‌ تري‌ آن‌ گرمي‌ چندانكه‌ هست‌ ننمايد، و چون‌ سالهاي‌ جواني‌ رسد آن‌ تريها بعضي‌ خرج‌ شده‌ باشد و گرمي‌ فزون‌تر نمايد، و با آنكه‌ چنين‌ نمايد مردم‌ اندر سالهاي‌ جواني‌ معتدلتر از همه‌ سالها باشد،

لكن‌ به‌ قياس‌ با كودكي‌ گرم‌ و خشك‌ باشد، و به‌ قياس‌ با پيري‌ گرم ‌و تر باشد، از بهر آنكه‌ اندر ط‌فلي‌ تري‌ مادرزادي‌ فزون‌ باشد. و اندر پيري‌ تري‌ مادرزادي‌ سخت‌ كم‌ باشد، وآن‌ تري‌ كه‌ باشد تري‌ غريب‌ باشد; و از پس‌ سي‌وپنج سالگي‌ گرمي‌ كمتر مي‌شود تا چون‌ به ‌روزگار كهلي‌ رسدگرمي‌ و تري‌ هر دو بسيار كمتر شده‌ باشد.

و از پس‌ شصت‌ سالگي‌ كه‌ به‌ روزگار پيري‌ رسد، باقي‌ گرمي‌ و تري‌ اصلي‌ همچنان‌ كمتر مي‌شود تا آخر عمر; و اين‌ كاهيدن‌ گرمي‌ از پس‌ سي‌ و پنج سالگي‌ ضرورت‌ است‌ ازبهر آنرا كه‌ مايه‌ گرمي‌ تري‌ است‌،

چنانكه‌ مايه‌ فروغ‌ چراغ‌ روغن‌ است‌; چون‌ روغن‌ كمتر مي‌شود،
فروغ‌ چراغ‌ كمتر مي‌شود. پس‌ همچنين‌ به‌ سبب‌ آنكه‌ تريهاي‌ اصلي‌ را لختي‌ هوا مي‌ستاند و لختي‌ را گرمي‌ اصلي‌خرج‌ مي‌كند، چنانكه‌ فروغ‌ چراغ‌ روغن‌ را لختي‌ به‌ حركتها و كارهايي‌ كه‌ مردم‌ كند مي‌گدازد و خرج‌ مي‌كند و لختي‌ به‌ انديشه‌ها و غمها خشك‌ مي‌شود و لختي‌ به‌ شاديها تحليل‌ مي‌پذيرد و پراكنده‌ مي‌شود، و اين‌خرجها پيوسته‌ مي‌باشد. و از غذاها، بدل‌ آن‌ تمام‌ به‌ جاي‌ باز نشود از بهر آنكه‌ هر چند روزگار بر مي‌آيدگواريدن‌ طعام‌ كمتر مي‌باشد،
و چون‌ گواريدن‌ كمتر باشد بدل‌ آنچه‌ خرج‌ شده‌ باشد حاصل‌ نشود و به‌ جايگاه‌ باز نرسد، لكن‌ تري‌ غريب‌ مي‌افزايد، و گرمي‌ كمتر مي‌شود، تا يكباره‌ از آن‌ تبشي‌ را كه‌ مانده‌ باشد، هم‌ از روي‌ آنكه‌ اين‌ تري‌ بسيار باشد و اين‌ تبش‌33 سخت‌ اندك‌، و هم‌ از روي‌ آنكه‌ اين‌ تري‌ به‌ ط‌بع‌ ضد آن‌ تبش ‌است‌، آنرا فرو گيرد و فرو ميراند; بدين‌ سبب‌ واجب‌ است‌ كه‌ تن‌ مردم‌ هميشه‌ پايدار و زنده‌ نماند و آخر بميردو اين‌ مرگ‌ را ط‌بيبان‌ مرگ‌ ط‌بيعي‌ گويند.

{article تغذیه مناسب در هر سنی}[title]
[introtext limit="100"]
[readmore]{/article}

 

. . برای مطالعه شما

پيشگويي زمان مرگ با ‌اندازه‌گي...
پيشگويي زمان مرگ با ‌اندازه‌گي... پيشگويي زمان مرگ با ‌اندازه‌گيري دور کمربر اساس نتايج اين پژوهش مي‌توان به آساني با ‌اندازه‌گيري دور کمر که شاخص چربي‌هاي احشايي است پيشگويي کرد که شخص چگونه و ...
استرس ،عصبانیت ،غذاخوردن و چاق...
استرس ،عصبانیت ،غذاخوردن و چاق... استرس عصبانیت ، غذاخوردن و چاقی چرخه مرگبار مدتهاست که نظریه بین استرس طولانی مدت و چاقی ثابت شده است . استرس مزمن به راحتی منجر به پرخوری میگردد ، متاسفانه این...
چاقی دومین علت مرگ در دنیاست
چاقی دومین علت مرگ در دنیاست چاقی دومین علت مرگ در دنیاست  که قابل پیشگیری است. براساس تحقیقات مراکز علمی و آمار جمع آوری شده در جهان، چاقی در سالهای آینده، نخستین علت مرگ قابل پیشگیری در ...