مقالات تفذیه

مواد غذایی رژیمی

چه غذایی رژیمی است ؟

آیا واقعا باید باور کنیم یا خیر ؟

مواد غذایی رژیمی به چند نوع تقسیم میشوند : 1- موادی که فقط ساکاروز یا شکر را حذف کرده اند 2- موادی که مقدار قند یا روغن را کمی کاهش داده اند 3- موا فاقد کالری 4- مواد غذایی رژیمی دروغین

به صرف حدف شکر هیچ غذایی رژیمی نیست چون کالری و دیگر مواد را هم باید مد نظر داشت با کاهش قند هم هیچ غذایی رژیمی نمی شود

آسپارتام – ساخارین  آسه سولفام فاقد کالری هستند و واقعا رژیمی هستند می توانیم از آنها در برنامه استفاده نماییم البته بی ضررترینشان آسپارتام است

مرکز رژیم درمانی جواد سبحانی

شاید بخواهید بخوانید