روش محاسبه انرژی کودکان

کالری مورد نیاز کودکان

محاسبه انرژی در کودکان، بدو تولد تا 10 سالگی:

سن(سال)

بدو تولد – 0.5

0.5 تا 1.0 سالگی

3 -1سالگی

6-4سالگی

10-7سالگی

انرژی (kcal)

115 xWt(kg)

1.5 xWt(kg)

1300

1700

2400

پروتئین (g)

2.2 xWt(kg)

0.2 xWt(kg)

23

30

34