ماستيت‌(عفونت‌پستان‌)

ماستيت‌(عفونت‌پستان‌)

التهاب‌و عفونت‌پستان‌، معمولاً در خانم‌هايي‌كه‌تازه‌وضع‌حمل‌كرده‌اند. اين‌عارضه‌حدوداً در 1% زنان‌پس‌از اولين‌زايمان‌بروز كرده‌و در خانم‌هايي‌كه‌به‌كودك‌خود شير مي‌دهند شايع‌تر است‌. l علايمشايععلايم‌ ممكن‌ است‌ در هر زماني‌ از دوره‌ شيردهي‌ بروز كند، ولي‌ معمولاً 4-3 هفته‌ پس‌ از زايمان‌ آغاز مي‌گردند. علايم‌ شايع‌ عبارتند از:
تب‌
ناحيه‌يا نواحي‌دردناك‌، متورم‌، سفت‌و گرم‌در پستان‌
وجود قرمزي‌و نوارهاي‌قرمز در پستان‌ l

عللعفونت‌ ناشي‌ از ورود باكتري‌ به‌ پستان‌ مادر از بيني‌ يا گلوي‌ شيرخوار. شايع‌ترين‌ باكتري‌هاي‌ عامل‌ اين‌ بيماري‌ عبارتند از استافيلوكوك‌ اورئوس‌ و استرپتوكوك‌ بتاهموليتيك‌ . يكي‌ ديگر از علل‌ ميكروبي‌، ويروس‌ اوريون‌ است‌. l

عواملافزايشدهندهخطر خراشيدگي‌ نوك‌ پستان‌
مسدود شدن‌مجاري‌شيري‌در اثر پوشيدن‌سينه‌بندهاي‌خيلي‌تنگ‌، خوابيدن‌به‌شكم‌يا طولاني‌بودن‌بيش‌از حد فواصل‌شيردهي‌
استفاده‌از شيردوش‌هاي‌برقي‌يا دستي‌ l

پيشگيريشستن‌ نوك‌ پستان‌ها قبل‌ از شيردهي‌. شستن‌ دست‌ها قبل‌ از تماس‌ آنها با پستان‌ها
استفاده‌از سينه‌بندهاي‌مناسب‌
در صورت‌ترك‌خوردن‌يا خراشيدگي‌نوك‌پستان‌، استفاده‌از كرم‌لانولين‌يا ساير تركيبات‌موضعي‌توصيه‌مي‌گردد.
اجتناب‌از خوابيدن‌به‌شكم‌ l

عواقبموردانتظار با درمان‌ معمولاً در عرض‌ ده‌ روز بهبود مي‌يابد. l

عوارضاحتماليبدون‌ درمان‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ آبسه‌ پستان‌ گردد. l

درمانHYPERLINK  \l "start"

اصولكلي- بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ احتمالي‌ عبارتند از: آزمايش‌هاي‌ خون‌، كشت‌ چرك‌ يا مايع‌، و گاهي‌ سونوگرافي‌، ماموگرافي‌ و نمونه‌برداري‌ پستان‌ (چرا كه‌ ممكن‌ است‌ عامل‌ ديگري‌ غير از عفونت‌ سبب‌ ايجاد علايم‌ شده‌ باشد).
- استفاده‌از كيف‌يخ‌(يك‌كيسه‌پلاستيكي‌حاوي‌يخ‌كه‌با يك‌حوله‌نازك‌پوشيده‌شده‌است‌) بر روي‌پستان‌متورم‌6-3 بار در روز و هر بار 20-15 دقيقه‌. كيف‌يخ‌را در طي‌يك‌ ساعت‌زمان‌شيردهي‌به‌كار نبريد، بلكه‌به‌جاي‌آن‌از كمپرس‌گرم‌استفاده‌كنيد.
- از سينه‌بند بالا نگه‌دارنده‌پستان‌استفاده‌كنيد.
- با وجود عفونت‌پستان‌، به‌شيردهي‌ادامه‌دهيد. ابتدا از پستان‌مبتلا به‌شيرخوار شير دهيد تا به‌تخليه‌كامل‌آن‌كمك‌شود.
- نوك‌پستان‌ها را با كره‌يا يك‌كرم‌توصيه‌شده‌توسط‌پزشك‌مالش‌دهيد.
- در صورت‌بروز آبسه‌، شير دادن‌از پستان‌مبتلا را متوقف‌كنيد. در اين‌حالت‌از يك‌دستگاه‌شيردوش‌براي‌تخليه‌مرتب‌پستان‌مبتلا استفاده‌كرده‌و به‌شيردهي‌از پستان‌غيرمبتلا ادامه‌دهيد. l

داروها آنتي‌بيوتيك‌ براي‌ مقابله‌ با عفونت‌. حتي‌ در صورت‌ برطرف‌ شدن‌ سريع‌ علايم‌، دوره‌ درمان‌ را تكميل‌ كنيد.
مسكن‌ها. براي‌درد خفيف‌استفاده‌از داروهاي‌بدون‌نسخه‌نظير استامينوفن‌ممكن‌است‌كافي‌باشد. l

فعاليتتا زمان‌ تخفيف‌ تب‌ و درد در بستر استراحت‌ نماييد. l

رژيمغذاييرژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌. در حين‌ تب‌ مصرف‌ مايعات‌ را افزايش‌ دهيد. l

در اينشرايطبهپزشكخود مراجعهنماييد اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ ماستيت‌ باشيد.
بروز علايم‌زير در طي‌درمان‌:
ـ افزايش‌ناگهاني‌تب‌تا بالاتر از 3/38 درجه‌سانتيگراد
ـ علايم‌تشكيل‌آبسه‌(يك‌ناحيه‌محدود با افزايش‌قرمزي‌، درد، احساس‌درد در لمس‌و تموج‌ـ احساسي‌شبيه‌فشار آوردن‌بر روي‌تيوپ‌داخلي‌لاستيك‌باد شده‌)

 

. l

. . برای مطالعه شما

چای سبز
چای سبز همه چیز در باره ی چای سبز چای سياه و چای سبز هر دو از گياه واحدی به دست می آيند (از گیاه Camellia sinensis). تفاوت در اين است که برای تهيه چای سبز برگها را بخار...
به و خواص آن (قسمت دوم)
به و خواص آن (قسمت دوم) خواص میوه به توصیه های پیشوایان دین در مورد استفاده از به  به  بخورید و آن را به یکدیگر هدیه بدهید. زیرا  به دید را روشن و محبت در قلب ایجاد می کند، به زنان آ...
تغذيه پس از زايمان- شیردهی
تغذيه پس از زايمان- شیردهی  تغذيه پس از زايمان  شیردهی بعد از وضع حمل تمام خانم‌ها تمايل دارند كه به وزن قبل از حاملگي خود برگردند و نگران هستند كه اين مورد چه مدت طول خواهد كش...
زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع...
زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع... زمان شروع، اوج و مدت عمل انواع انسولین حیوانی نوع انسولین زمان شروع (ساعت) زمان اوج (ساعت) زمان اثر (ساعت) تند اثر (Regular,Crystal) 2 – 2/1 ...