ماستيت‌(عفونت‌پستان‌)

ماستيت‌(عفونت‌پستان‌)

التهاب‌و عفونت‌پستان‌، معمولاً در خانم‌هايي‌كه‌تازه‌وضع‌حمل‌كرده‌اند. اين‌عارضه‌حدوداً در 1% زنان‌پس‌از اولين‌زايمان‌بروز كرده‌و در خانم‌هايي‌كه‌به‌كودك‌خود شير مي‌دهند شايع‌تر است‌. l علايمشايععلايم‌ ممكن‌ است‌ در هر زماني‌ از دوره‌ شيردهي‌ بروز كند، ولي‌ معمولاً 4-3 هفته‌ پس‌ از زايمان‌ آغاز مي‌گردند. علايم‌ شايع‌ عبارتند از:
تب‌
ناحيه‌يا نواحي‌دردناك‌، متورم‌، سفت‌و گرم‌در پستان‌
وجود قرمزي‌و نوارهاي‌قرمز در پستان‌ l

عللعفونت‌ ناشي‌ از ورود باكتري‌ به‌ پستان‌ مادر از بيني‌ يا گلوي‌ شيرخوار. شايع‌ترين‌ باكتري‌هاي‌ عامل‌ اين‌ بيماري‌ عبارتند از استافيلوكوك‌ اورئوس‌ و استرپتوكوك‌ بتاهموليتيك‌ . يكي‌ ديگر از علل‌ ميكروبي‌، ويروس‌ اوريون‌ است‌. l

عواملافزايشدهندهخطر خراشيدگي‌ نوك‌ پستان‌
مسدود شدن‌مجاري‌شيري‌در اثر پوشيدن‌سينه‌بندهاي‌خيلي‌تنگ‌، خوابيدن‌به‌شكم‌يا طولاني‌بودن‌بيش‌از حد فواصل‌شيردهي‌
استفاده‌از شيردوش‌هاي‌برقي‌يا دستي‌ l

پيشگيريشستن‌ نوك‌ پستان‌ها قبل‌ از شيردهي‌. شستن‌ دست‌ها قبل‌ از تماس‌ آنها با پستان‌ها
استفاده‌از سينه‌بندهاي‌مناسب‌
در صورت‌ترك‌خوردن‌يا خراشيدگي‌نوك‌پستان‌، استفاده‌از كرم‌لانولين‌يا ساير تركيبات‌موضعي‌توصيه‌مي‌گردد.
اجتناب‌از خوابيدن‌به‌شكم‌ l

عواقبموردانتظار با درمان‌ معمولاً در عرض‌ ده‌ روز بهبود مي‌يابد. l

عوارضاحتماليبدون‌ درمان‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ آبسه‌ پستان‌ گردد. l

درمانHYPERLINK  \l "start"

اصولكلي- بررسي‌هاي‌ تشخيصي‌ احتمالي‌ عبارتند از: آزمايش‌هاي‌ خون‌، كشت‌ چرك‌ يا مايع‌، و گاهي‌ سونوگرافي‌، ماموگرافي‌ و نمونه‌برداري‌ پستان‌ (چرا كه‌ ممكن‌ است‌ عامل‌ ديگري‌ غير از عفونت‌ سبب‌ ايجاد علايم‌ شده‌ باشد).
- استفاده‌از كيف‌يخ‌(يك‌كيسه‌پلاستيكي‌حاوي‌يخ‌كه‌با يك‌حوله‌نازك‌پوشيده‌شده‌است‌) بر روي‌پستان‌متورم‌6-3 بار در روز و هر بار 20-15 دقيقه‌. كيف‌يخ‌را در طي‌يك‌ ساعت‌زمان‌شيردهي‌به‌كار نبريد، بلكه‌به‌جاي‌آن‌از كمپرس‌گرم‌استفاده‌كنيد.
- از سينه‌بند بالا نگه‌دارنده‌پستان‌استفاده‌كنيد.
- با وجود عفونت‌پستان‌، به‌شيردهي‌ادامه‌دهيد. ابتدا از پستان‌مبتلا به‌شيرخوار شير دهيد تا به‌تخليه‌كامل‌آن‌كمك‌شود.
- نوك‌پستان‌ها را با كره‌يا يك‌كرم‌توصيه‌شده‌توسط‌پزشك‌مالش‌دهيد.
- در صورت‌بروز آبسه‌، شير دادن‌از پستان‌مبتلا را متوقف‌كنيد. در اين‌حالت‌از يك‌دستگاه‌شيردوش‌براي‌تخليه‌مرتب‌پستان‌مبتلا استفاده‌كرده‌و به‌شيردهي‌از پستان‌غيرمبتلا ادامه‌دهيد. l

داروها آنتي‌بيوتيك‌ براي‌ مقابله‌ با عفونت‌. حتي‌ در صورت‌ برطرف‌ شدن‌ سريع‌ علايم‌، دوره‌ درمان‌ را تكميل‌ كنيد.
مسكن‌ها. براي‌درد خفيف‌استفاده‌از داروهاي‌بدون‌نسخه‌نظير استامينوفن‌ممكن‌است‌كافي‌باشد. l

فعاليتتا زمان‌ تخفيف‌ تب‌ و درد در بستر استراحت‌ نماييد. l

رژيمغذاييرژيم‌ خاصي‌ نياز نيست‌. در حين‌ تب‌ مصرف‌ مايعات‌ را افزايش‌ دهيد. l

در اينشرايطبهپزشكخود مراجعهنماييد اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌ تان داراي‌ علايم‌ ماستيت‌ باشيد.
بروز علايم‌زير در طي‌درمان‌:
ـ افزايش‌ناگهاني‌تب‌تا بالاتر از 3/38 درجه‌سانتيگراد
ـ علايم‌تشكيل‌آبسه‌(يك‌ناحيه‌محدود با افزايش‌قرمزي‌، درد، احساس‌درد در لمس‌و تموج‌ـ احساسي‌شبيه‌فشار آوردن‌بر روي‌تيوپ‌داخلي‌لاستيك‌باد شده‌)

 

. l

. . برای مطالعه شما

افت قند
افت قند افت قند (هيپوگليسمي‌عملكردي‌Hypoglycemia functional )    پايين‌افتادن‌قندخون‌به‌علت‌ توليد بيش‌ازاندازه‌انسولين‌از لوزالعمده‌. اين‌يك‌بيماري‌نيست‌و غالباً اگر ت...
خوراكی‌هایی برای زنگ تفریح
خوراكی‌هایی برای زنگ تفریح بعد از گذشتن تابستان گرم با روزهایی طولانی، نوبت هوای خنك، روزهای كوتاه و برگ‌های زرد پاییز رسید؛ فصلی كه برای همه ما مساوی است با شروع درس و مدرسه؛ چه دانش‌آمو...
YMCA skin fold
YMCA skin fold  YMCA skin fold  اندازه گیری چربی بدن به کمک چینهای پوستی   ...
توت فرنگی
توت فرنگی توت فرنگیگياهي است با نام علمي ‌FRAGARIA VESCA از خانواده گل سرخ ROSACACEAE كه دو نوع ساقه راست و خوابيده دارد‌. گل‌هاي آن منظم و به رنگ سفيد مي‌باشد‌. قسمت مور...