اندیس گلایسمیک چند غذا

شاخص قند خون و قند خون بار اطلاعات پیشنهاد در مورد چگونه غذاها بر قند خون و انسولین. The lower a food's glycemic index or glycemic load, the less it affects blood sugar and insulin levels. شاخص گلیسمی پایین مواد غذایی و یا بار قند خون ، کمتر از آن قند خون و سطح انسولین تاثیر می گذارد.

FOOD مواد غذایی

Glycemic index شاخص گلیسمی
(glucose = 100) (گلوکز = 100)

Serving size (grams) واحد : (گرم)

Glycemic load بار قند خون
per serving در هر وعده

BAKERY PRODUCTS AND BREADS محصولات نانوایی و نان

 

 

 

Banana cake, made with sugar کیک موز ، ساخته شده با شکر

47±8

80

18

Banana cake, made without sugar کیک موز ، ساخته شده بدون قند

10 ± 55

80

16

Sponge cake, plain کیک اسفنجی ، دشت

 46 ± 6

63

17

Vanilla cake made from packet mix with vanilla frosting (Betty Crocker) کیک وانیلی ساخته شده از مخلوط بسته با رویه خامهای کیک یا شیرینی وانیلی (کراکر بتی)

42±4 

111

24

Apple, made with sugar اپل ، ساخته شده با شکر

44±6 

60

13

Apple, made without sugar اپل ، ساخته شده بدون قند

48±10 

60

9

Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) وفلس ، عمه Jemima (جو لرزنده)

76   

35   

10   

Bagel, white, frozen نان شیرینی حلقوی ، سفید ، منجمد

72   

70   

  25

Baguette, white, plain باگت ، سفید ، ساده

95±15 

30   

15   

Coarse barley bread, 75-80% kernels, average نان جو درشت ، دانه 75-80 ٪ ، متوسط

34±4 

30

7   

Hamburger bun BUN همبرگر

61

30

9

Kaiser roll قیصر رول

73

30

12

Pumpernickel bread نان سیاه

50±4 

30

6

50% cracked wheat kernel bread 50 ٪ ترک خورده گندم نان هسته

58

30

12

White wheat flour bread نان آرد گندم سفید

70±0 

30

10

Wonder™ bread, average واندر ™ نان ، به طور متوسط

73±2 

30

10

Whole wheat bread, average نان گندم سبوس دار ، به طور متوسط

71± 2 

30

9

100% Whole Grain™ bread (Natural Ovens) 100 ٪ تعداد دانه ™ نان (کوره های طبیعی)

51±11 

30

7

Pita bread, white نان پیتا ، سفید

57

30

10

Corn tortilla ذرت نان ذرت مکزیکی

52

50

12

Wheat tortilla گندم نان ذرت مکزیکی

30

50

8

BEVERAGES نوشیدنی ها و عرقیات

 

 

 

Coca Cola®, average کوکا کولا ® ، به طور متوسط

58±5

250

15

Fanta®, orange soft drink فانتا ® ، نرم نوشیدنی پرتقال

68±6  

250

23

Lucozade®, original (sparkling glucose drink) Lucozade ® ، اصلی (قند نوشابه گازدار)

95±10 95 ± 10

250 250

40 40

Apple juice, unsweetened, average آب سیب ، شیرین نشده ، به طور متوسط

40±1 40 ± 1

250 250

12 12

Cranberry juice cocktail (Ocean Spray®) معجون آب قره قاط (اقیانوس اسپری ®)

68±3 68 ± 3

250 250

24 24

Grapefruit juice, unsweetened عصاره گریپ فروت شیرین نشده

48 48

250 250

11 11

Orange juice, average آب پرتقال ، متوسط

50±4 50 ± 4

250 250

13 13

Tomato juice, canned آب گوجه فرنگی ، کنسرو

38±4 ± 38 4

250 250

4 4

BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS غلات صبحانه و محصولات مرتبط

 

 

 

All-Bran™, average همه سبوس ™ ، به طور متوسط

42±5 42 ± 5

30 30

4 4

Coco Pops™, average کوکو پاپ ™ ، به طور متوسط

77 77

30 30

20 20

Cornflakes™, average برشتوک ™ ، به طور متوسط

81±3 81 ± 3

30 30

21 21

Cream of Wheat™ (Nabisco) کرم گندم ™ (Nabisco)

66 66

250 250

17 17

Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) کرم گندم ™ ، فوری (Nabisco)

74 74

250 250

22 22

Grapenuts™, average Grapenuts ™ ، به طور متوسط

71±4 ± 71 4

30 30

15 15

Muesli, average Muesli ، متوسط

66±9 66 ± 9

30 30

16 16

Oatmeal, average بلغور جو دوسر ، به طور متوسط

58±4 ± 58 4

250 250

13 13

Instant oatmeal, average بلغور جو دوسر ، به طور متوسط از طریق مسنجر

66±1 66 ± 1

250 250

17 17

Puffed wheat, average گندم Puffed ، به طور متوسط

74±7 74 ± 7

30 30

16 16

Raisin Bran™ (Kellogg's) کشمش سبوس ™ (کلاگ را)

61±5 ± 61 5

30 30

12 12

Special K™ (Kellogg's) ویژه K ™ (کلوج است)

69±5 69 ± 5

30 30

14 14

GRAINS غلات

 

 

 

Pearled barley, average جو Pearled ، به طور متوسط

25±1 25 ± 1

150 150

11 11

Sweet corn on the cob, average ذرت شیرین در بلال ، به طور متوسط

53±4 ± 53 4

150 150

17 17

Couscous, average Couscous ، متوسط

65±4 65 ± 4

150 150

23 23

White rice, average برنج سفید ، به طور متوسط

64±7 64 ± 7

150 150

23 23

Quick cooking white basmati سفید بسماتی رویال ، پخت و پز سریع

60±5 60 ± 5

150 150

23 23

Brown rice, average برنج قهوه ای ، میانگین

55±5 55 ± 5

150 150

18 18

Converted, white rice (Uncle Ben's®) تبدیل شده ، برنج سفید (® عمو بن)

38 38

150 150

14 14

Whole wheat kernels, average دانه گندم کامل ، به طور متوسط

41±3 41 ± 3

50 50

14 14

Bulgur, average بلغور ، به طور متوسط

48±2 48 ± 2

150 150

12 12

COOKIES AND CRACKERS کوکی ها و کراکر

 

 

 

Graham crackers کراکر گراهام

74 74

25 25

14 14

Vanilla wafers ویفرهای وانیلی

77 77

25 25

14 14

Shortbread کماج

64±8 64 ± 8

25 25

10 10

Rice cakes, average کیک برنج ، به طور متوسط

78±9 78 ± 9

25 25

17 17

Rye crisps, average چیپس چاودار ، به طور متوسط

64±2 64 ± 2

25 25

11 11

Soda crackers کراکر سودا

74 74

25 25

12 12

DAIRY PRODUCTS AND ALTERNATIVES محصولات لبنی و ALTERNATIVES

 

 

 

Ice cream, regular بستنی ، منظم

61±7 ± 61 7

50 50

8 8

Ice cream, premium بستنی ، حق بیمه

37±3 37 ± 3

50 50

4 4

Milk, full fat شیر ، چربی کامل

27±4 27 ± 4

250 250

3 3

Milk, skim شیر ، کم چرب

32±5 32 ± 5

250 250

4 4

Reduced-fat yogurt with fruit, average ماست کم چرب با میوه ، به طور متوسط

27±1 1 ± 27

200 200

7 7

FRUITS میوه ها

 

 

 

Apple, average اپل ، به طور متوسط

38±2 ± 38 2

120 120

6 6

Banana, ripe موز ، رسیده

51 51

120 120

13 13

Dates, dried خرما ، خشک

103±21 103 ± 21

60 60

42 42

Grapefruit گریپ فروت

25 25

120 120

3 3

Grapes, average انگور ، به طور متوسط

46±3 46 ± 3

120 120

8 8

Orange, average پرتقال ، به طور متوسط

42±3 42 ± 3

120 120

5 5

Peach, average هلو ، به طور متوسط

42±14 42 ± 14

120 120

5 5

Peach, canned in light syrup هلو ، کنسرو شده در شربت نور

52 52

120 120

9 9

Pear, average گلابی ، به طور متوسط

38±2 ± 38 2

120 120

4 4

Pear, canned in pear juice گلابی ، کنسرو شده در آب گلابی

44 44

120 120

5 5

Prunes, pitted آلو ، حفره دار

29±4 29 ± 4

60 60

10 10

Raisins کشمش

64±11 64 ± 11

60 60

28 28

Watermelon هندوانه

72±13 72 ± 13

120 120

4 4

BEANS AND NUTS حبوبات و آجیل

 

 

 

Baked beans, average لوبیا پخته ، متوسط

48±8 48 ± 8

150 150

7 7

Blackeye peas, average نخود Blackeye ، به طور متوسط

42±9 42 ± 9

150 150

13 13

Black beans لوبیا سیاه

30 30

150 150

7 7

Chickpeas, average نخود ، به طور متوسط

28±6 28 ± 6

150 150

8 8

Chickpeas, canned in brine نخود ، کنسرو شده در آب نمک

42 42

150 150

9 9

Navy beans, average نیروی دریایی لوبیا ، به طور متوسط

38±6 6 ± 38

150 150

12 12

Kidney beans, average لوبیا قرمز ، به طور متوسط

28±4 28 ± 4

150 150

7 7

Lentils, average عدس ، به طور متوسط

29±1 29 ± 1

150 150

5 5

Soy beans, average سویا ، متوسط

18±3 18 ± 3

150 150

1 1

Cashews, salted آکاژو به دست اورید شور

22±5 22 ± 5

50 50

3 3

Peanuts, average بادام زمینی ، به طور متوسط

14±8 14 ± 8

50 50

1 1

PASTA and NOODLES ماکارونی و رشته فرنگی

 

 

 

Fettucini, average Fettucini ، متوسط

40±8 40 ± 8

180 180

18 18

Macaroni, average پاستا ، به طور متوسط

47±2 47 ± 2

180 180

23 23

Macaroni and Cheese (Kraft) ماکارونی و پنیر (کرافت)

64 64

180 180

32 32

Spaghetti, white, boiled 5 min, average اسپاگتی ، سفید ، جوشانده 5 دقیقه ، به طور متوسط

38±3 ± 38 3

180 180

18 18

Spaghetti, white, boiled 20 min, average اسپاگتی ، سفید ، جوشانده و 20 دقیقه ، متوسط

61±3 ± 61 3

180 180

27 27

Spaghetti, wholemeal, boiled, average اسپاگتی ، سبوس دار ، آب پز ، به طور متوسط

37±5 37 ± 5

180 180

16 16

SNACK FOODS غذاهای سرپایی

 

 

 

Corn chips, plain, salted, average ذرت بوداده ، ساده ، شور ، به طور متوسط

63±10 63 ± 10

50 50

17 17

Fruit Roll-Ups® میوه رول آپ ®

99±12 99 ± 12

30 30

24 24

M & M's®, peanut ® ها و بادام زمینی M & M

33±3 33 ± 3

30 30

6 6

Microwave popcorn, plain, average پاپ کورن مایکروویو ، ساده ، به طور متوسط

72±17 72 ± 17

20 20

8 8

Potato chips, average چیپس سیب زمینی ، متوسط

54±3 54 ± 3

50 50

11 11

Pretzels, oven-baked چوب شور ، اجاق پخته

83±9 83 ± 9

30 30

16 16

Snickers Bar® نوار Snickers ®

55±14 55 ± 14

60 60

19 19

VEGETABLES سبزیجات

 

 

 

Green peas, average نخود سبز ، به طور متوسط

48±5 48 ± 5

80 80

3 3

Carrots, average هویج ، به طور متوسط

47±16 47 ± 16

80 80

3 3

Parsnips هویج

97±19 ± 97 19

80 80

12 12

Baked russet potato, average سیب زمینی پخته سیب قرمز زمستانی ، به طور متوسط

85±12 85 ± 12

150 150

26 26

Boiled white potato, average سیب زمینی آب پز سفید ، به طور متوسط

50±9 50 ± 9

150 150

14 14

Instant mashed potato, average از طریق مسنجر سیب زمینی له شده ، به طور متوسط

85±3 85 ± 3

150 150

17 17

Sweet potato, average سیب زمینی شیرین ، متوسط

61±7 ± 61 7

150 150

17 17

Yam, average یام ، متوسط

37±8 37 ± 8

150 150

13 13

MISCELLANEOUS متفرقه

 

 

 

Hummus (chickpea salad dip) Hummus (شیب سالاد نخود)

6±4 6 ± 4

30 30

0 0

Chicken nuggets, frozen, reheated in microwave oven 5 min قطعات مرغ ، یخ زده ، دوباره گرم شده در مایکروویو ، اجاق گاز 5 دقیقه

46±4 46 ± 4

100 100

7 7

Pizza, plain baked dough, served with parmesan cheese and tomato sauce پیتزا ، خمیر پخته شده ، ساده خدمت parmesan با پنیر و سس گوجه فرنگی

80 80

100 100

22 22

Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) پیتزا ، سوپر عالی (پیتزا کلبه محبت)

36±6 36 ± 6

100 100

9 9

Honey, average عسل ، به طور متوسط

55±5 55 ± 5

25 25

10 10

* Compared with pure glucose, which is assigned a glycemic index of 100 * در مقایسه با قند خالص ، تخصیص داده شده است که دارای شاخص گلیسمی از 100

The complete list of the glycemic index and glycemic load for 750 foods can be found in the article "  ," by Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C. Brand-Miller in the July 2002 American Journal of Clinical Nutrition , Vol. لیست کاملی از شاخص قند خون و قند خون بار برای 750 غذاهایی را می توان در مقاله "یافت  بار ارزش توسط Kaye ، فاستر - HA سوزانا پاول هولت ، و Janette C. برند میلر ، " در مجله تغذیه بالینی ، جلد جولای در سال 2002 آمریکا. 62, pages 5–56. 62 ، صفحات 5-56.

. . برای مطالعه شما

جراحی های لاغری وکاهش وزن
جراحی های لاغری وکاهش وزن اعمال جراحی کاهش وزن اقدامات غير جراحي از جمله رژيم درماني، داروهاي ضد اشتها، تمرينات ورزشي و رفتار درماني نتوا نسته اند دردراز مدت کاهش وزن قابل قبول و پايدار...
چند نکته مهم در مورد داروهای م...
چند نکته مهم در مورد داروهای م... چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی :    چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی : 1-    گاهی برای بیماران NIDDM قر...
تحصیل در رشته تغذیه انتخاب رشت...
تحصیل در رشته تغذیه انتخاب رشت... علوم تغذيه هدف : «علم تغذيه مجموعه وسيعي از اطلاعات و دانش‌ بشري است كه به ارتباط بين غذا و سلامتي موجود زنده مي‌پردازد و با عواملي مانند بيولوژي، بيوشيمي، علوم...
دختر یا پسر خودتان انتخاب کنید...
دختر یا پسر خودتان انتخاب کنید... دختر یا پسر خودتان انتخاب کنید ؟؟ تمايل ، كوشش و جستجو براي به دست آوردن يك وسيله مطمئن جهت تأثيرگذاري برجنسيت فرزند مورد نظر، به قدمت تاريخ بشر است.تعداد و تن...