اندیس گلایسمیک چند غذا

شاخص قند خون و قند خون بار اطلاعات پیشنهاد در مورد چگونه غذاها بر قند خون و انسولین. The lower a food's glycemic index or glycemic load, the less it affects blood sugar and insulin levels. شاخص گلیسمی پایین مواد غذایی و یا بار قند خون ، کمتر از آن قند خون و سطح انسولین تاثیر می گذارد.

FOOD مواد غذایی

Glycemic index شاخص گلیسمی
(glucose = 100) (گلوکز = 100)

Serving size (grams) واحد : (گرم)

Glycemic load بار قند خون
per serving در هر وعده

BAKERY PRODUCTS AND BREADS محصولات نانوایی و نان

 

 

 

Banana cake, made with sugar کیک موز ، ساخته شده با شکر

47±8

80

18

Banana cake, made without sugar کیک موز ، ساخته شده بدون قند

10 ± 55

80

16

Sponge cake, plain کیک اسفنجی ، دشت

 46 ± 6

63

17

Vanilla cake made from packet mix with vanilla frosting (Betty Crocker) کیک وانیلی ساخته شده از مخلوط بسته با رویه خامهای کیک یا شیرینی وانیلی (کراکر بتی)

42±4 

111

24

Apple, made with sugar اپل ، ساخته شده با شکر

44±6 

60

13

Apple, made without sugar اپل ، ساخته شده بدون قند

48±10 

60

9

Waffles, Aunt Jemima (Quaker Oats) وفلس ، عمه Jemima (جو لرزنده)

76   

35   

10   

Bagel, white, frozen نان شیرینی حلقوی ، سفید ، منجمد

72   

70   

  25

Baguette, white, plain باگت ، سفید ، ساده

95±15 

30   

15   

Coarse barley bread, 75-80% kernels, average نان جو درشت ، دانه 75-80 ٪ ، متوسط

34±4 

30

7   

Hamburger bun BUN همبرگر

61

30

9

Kaiser roll قیصر رول

73

30

12

Pumpernickel bread نان سیاه

50±4 

30

6

50% cracked wheat kernel bread 50 ٪ ترک خورده گندم نان هسته

58

30

12

White wheat flour bread نان آرد گندم سفید

70±0 

30

10

Wonder™ bread, average واندر ™ نان ، به طور متوسط

73±2 

30

10

Whole wheat bread, average نان گندم سبوس دار ، به طور متوسط

71± 2 

30

9

100% Whole Grain™ bread (Natural Ovens) 100 ٪ تعداد دانه ™ نان (کوره های طبیعی)

51±11 

30

7

Pita bread, white نان پیتا ، سفید

57

30

10

Corn tortilla ذرت نان ذرت مکزیکی

52

50

12

Wheat tortilla گندم نان ذرت مکزیکی

30

50

8

BEVERAGES نوشیدنی ها و عرقیات

 

 

 

Coca Cola®, average کوکا کولا ® ، به طور متوسط

58±5

250

15

Fanta®, orange soft drink فانتا ® ، نرم نوشیدنی پرتقال

68±6  

250

23

Lucozade®, original (sparkling glucose drink) Lucozade ® ، اصلی (قند نوشابه گازدار)

95±10 95 ± 10

250 250

40 40

Apple juice, unsweetened, average آب سیب ، شیرین نشده ، به طور متوسط

40±1 40 ± 1

250 250

12 12

Cranberry juice cocktail (Ocean Spray®) معجون آب قره قاط (اقیانوس اسپری ®)

68±3 68 ± 3

250 250

24 24

Grapefruit juice, unsweetened عصاره گریپ فروت شیرین نشده

48 48

250 250

11 11

Orange juice, average آب پرتقال ، متوسط

50±4 50 ± 4

250 250

13 13

Tomato juice, canned آب گوجه فرنگی ، کنسرو

38±4 ± 38 4

250 250

4 4

BREAKFAST CEREALS AND RELATED PRODUCTS غلات صبحانه و محصولات مرتبط

 

 

 

All-Bran™, average همه سبوس ™ ، به طور متوسط

42±5 42 ± 5

30 30

4 4

Coco Pops™, average کوکو پاپ ™ ، به طور متوسط

77 77

30 30

20 20

Cornflakes™, average برشتوک ™ ، به طور متوسط

81±3 81 ± 3

30 30

21 21

Cream of Wheat™ (Nabisco) کرم گندم ™ (Nabisco)

66 66

250 250

17 17

Cream of Wheat™, Instant (Nabisco) کرم گندم ™ ، فوری (Nabisco)

74 74

250 250

22 22

Grapenuts™, average Grapenuts ™ ، به طور متوسط

71±4 ± 71 4

30 30

15 15

Muesli, average Muesli ، متوسط

66±9 66 ± 9

30 30

16 16

Oatmeal, average بلغور جو دوسر ، به طور متوسط

58±4 ± 58 4

250 250

13 13

Instant oatmeal, average بلغور جو دوسر ، به طور متوسط از طریق مسنجر

66±1 66 ± 1

250 250

17 17

Puffed wheat, average گندم Puffed ، به طور متوسط

74±7 74 ± 7

30 30

16 16

Raisin Bran™ (Kellogg's) کشمش سبوس ™ (کلاگ را)

61±5 ± 61 5

30 30

12 12

Special K™ (Kellogg's) ویژه K ™ (کلوج است)

69±5 69 ± 5

30 30

14 14

GRAINS غلات

 

 

 

Pearled barley, average جو Pearled ، به طور متوسط

25±1 25 ± 1

150 150

11 11

Sweet corn on the cob, average ذرت شیرین در بلال ، به طور متوسط

53±4 ± 53 4

150 150

17 17

Couscous, average Couscous ، متوسط

65±4 65 ± 4

150 150

23 23

White rice, average برنج سفید ، به طور متوسط

64±7 64 ± 7

150 150

23 23

Quick cooking white basmati سفید بسماتی رویال ، پخت و پز سریع

60±5 60 ± 5

150 150

23 23

Brown rice, average برنج قهوه ای ، میانگین

55±5 55 ± 5

150 150

18 18

Converted, white rice (Uncle Ben's®) تبدیل شده ، برنج سفید (® عمو بن)

38 38

150 150

14 14

Whole wheat kernels, average دانه گندم کامل ، به طور متوسط

41±3 41 ± 3

50 50

14 14

Bulgur, average بلغور ، به طور متوسط

48±2 48 ± 2

150 150

12 12

COOKIES AND CRACKERS کوکی ها و کراکر

 

 

 

Graham crackers کراکر گراهام

74 74

25 25

14 14

Vanilla wafers ویفرهای وانیلی

77 77

25 25

14 14

Shortbread کماج

64±8 64 ± 8

25 25

10 10

Rice cakes, average کیک برنج ، به طور متوسط

78±9 78 ± 9

25 25

17 17

Rye crisps, average چیپس چاودار ، به طور متوسط

64±2 64 ± 2

25 25

11 11

Soda crackers کراکر سودا

74 74

25 25

12 12

DAIRY PRODUCTS AND ALTERNATIVES محصولات لبنی و ALTERNATIVES

 

 

 

Ice cream, regular بستنی ، منظم

61±7 ± 61 7

50 50

8 8

Ice cream, premium بستنی ، حق بیمه

37±3 37 ± 3

50 50

4 4

Milk, full fat شیر ، چربی کامل

27±4 27 ± 4

250 250

3 3

Milk, skim شیر ، کم چرب

32±5 32 ± 5

250 250

4 4

Reduced-fat yogurt with fruit, average ماست کم چرب با میوه ، به طور متوسط

27±1 1 ± 27

200 200

7 7

FRUITS میوه ها

 

 

 

Apple, average اپل ، به طور متوسط

38±2 ± 38 2

120 120

6 6

Banana, ripe موز ، رسیده

51 51

120 120

13 13

Dates, dried خرما ، خشک

103±21 103 ± 21

60 60

42 42

Grapefruit گریپ فروت

25 25

120 120

3 3

Grapes, average انگور ، به طور متوسط

46±3 46 ± 3

120 120

8 8

Orange, average پرتقال ، به طور متوسط

42±3 42 ± 3

120 120

5 5

Peach, average هلو ، به طور متوسط

42±14 42 ± 14

120 120

5 5

Peach, canned in light syrup هلو ، کنسرو شده در شربت نور

52 52

120 120

9 9

Pear, average گلابی ، به طور متوسط

38±2 ± 38 2

120 120

4 4

Pear, canned in pear juice گلابی ، کنسرو شده در آب گلابی

44 44

120 120

5 5

Prunes, pitted آلو ، حفره دار

29±4 29 ± 4

60 60

10 10

Raisins کشمش

64±11 64 ± 11

60 60

28 28

Watermelon هندوانه

72±13 72 ± 13

120 120

4 4

BEANS AND NUTS حبوبات و آجیل

 

 

 

Baked beans, average لوبیا پخته ، متوسط

48±8 48 ± 8

150 150

7 7

Blackeye peas, average نخود Blackeye ، به طور متوسط

42±9 42 ± 9

150 150

13 13

Black beans لوبیا سیاه

30 30

150 150

7 7

Chickpeas, average نخود ، به طور متوسط

28±6 28 ± 6

150 150

8 8

Chickpeas, canned in brine نخود ، کنسرو شده در آب نمک

42 42

150 150

9 9

Navy beans, average نیروی دریایی لوبیا ، به طور متوسط

38±6 6 ± 38

150 150

12 12

Kidney beans, average لوبیا قرمز ، به طور متوسط

28±4 28 ± 4

150 150

7 7

Lentils, average عدس ، به طور متوسط

29±1 29 ± 1

150 150

5 5

Soy beans, average سویا ، متوسط

18±3 18 ± 3

150 150

1 1

Cashews, salted آکاژو به دست اورید شور

22±5 22 ± 5

50 50

3 3

Peanuts, average بادام زمینی ، به طور متوسط

14±8 14 ± 8

50 50

1 1

PASTA and NOODLES ماکارونی و رشته فرنگی

 

 

 

Fettucini, average Fettucini ، متوسط

40±8 40 ± 8

180 180

18 18

Macaroni, average پاستا ، به طور متوسط

47±2 47 ± 2

180 180

23 23

Macaroni and Cheese (Kraft) ماکارونی و پنیر (کرافت)

64 64

180 180

32 32

Spaghetti, white, boiled 5 min, average اسپاگتی ، سفید ، جوشانده 5 دقیقه ، به طور متوسط

38±3 ± 38 3

180 180

18 18

Spaghetti, white, boiled 20 min, average اسپاگتی ، سفید ، جوشانده و 20 دقیقه ، متوسط

61±3 ± 61 3

180 180

27 27

Spaghetti, wholemeal, boiled, average اسپاگتی ، سبوس دار ، آب پز ، به طور متوسط

37±5 37 ± 5

180 180

16 16

SNACK FOODS غذاهای سرپایی

 

 

 

Corn chips, plain, salted, average ذرت بوداده ، ساده ، شور ، به طور متوسط

63±10 63 ± 10

50 50

17 17

Fruit Roll-Ups® میوه رول آپ ®

99±12 99 ± 12

30 30

24 24

M & M's®, peanut ® ها و بادام زمینی M & M

33±3 33 ± 3

30 30

6 6

Microwave popcorn, plain, average پاپ کورن مایکروویو ، ساده ، به طور متوسط

72±17 72 ± 17

20 20

8 8

Potato chips, average چیپس سیب زمینی ، متوسط

54±3 54 ± 3

50 50

11 11

Pretzels, oven-baked چوب شور ، اجاق پخته

83±9 83 ± 9

30 30

16 16

Snickers Bar® نوار Snickers ®

55±14 55 ± 14

60 60

19 19

VEGETABLES سبزیجات

 

 

 

Green peas, average نخود سبز ، به طور متوسط

48±5 48 ± 5

80 80

3 3

Carrots, average هویج ، به طور متوسط

47±16 47 ± 16

80 80

3 3

Parsnips هویج

97±19 ± 97 19

80 80

12 12

Baked russet potato, average سیب زمینی پخته سیب قرمز زمستانی ، به طور متوسط

85±12 85 ± 12

150 150

26 26

Boiled white potato, average سیب زمینی آب پز سفید ، به طور متوسط

50±9 50 ± 9

150 150

14 14

Instant mashed potato, average از طریق مسنجر سیب زمینی له شده ، به طور متوسط

85±3 85 ± 3

150 150

17 17

Sweet potato, average سیب زمینی شیرین ، متوسط

61±7 ± 61 7

150 150

17 17

Yam, average یام ، متوسط

37±8 37 ± 8

150 150

13 13

MISCELLANEOUS متفرقه

 

 

 

Hummus (chickpea salad dip) Hummus (شیب سالاد نخود)

6±4 6 ± 4

30 30

0 0

Chicken nuggets, frozen, reheated in microwave oven 5 min قطعات مرغ ، یخ زده ، دوباره گرم شده در مایکروویو ، اجاق گاز 5 دقیقه

46±4 46 ± 4

100 100

7 7

Pizza, plain baked dough, served with parmesan cheese and tomato sauce پیتزا ، خمیر پخته شده ، ساده خدمت parmesan با پنیر و سس گوجه فرنگی

80 80

100 100

22 22

Pizza, Super Supreme (Pizza Hut) پیتزا ، سوپر عالی (پیتزا کلبه محبت)

36±6 36 ± 6

100 100

9 9

Honey, average عسل ، به طور متوسط

55±5 55 ± 5

25 25

10 10

* Compared with pure glucose, which is assigned a glycemic index of 100 * در مقایسه با قند خالص ، تخصیص داده شده است که دارای شاخص گلیسمی از 100

The complete list of the glycemic index and glycemic load for 750 foods can be found in the article "  ," by Kaye Foster-Powell, Susanna HA Holt, and Janette C. Brand-Miller in the July 2002 American Journal of Clinical Nutrition , Vol. لیست کاملی از شاخص قند خون و قند خون بار برای 750 غذاهایی را می توان در مقاله "یافت  بار ارزش توسط Kaye ، فاستر - HA سوزانا پاول هولت ، و Janette C. برند میلر ، " در مجله تغذیه بالینی ، جلد جولای در سال 2002 آمریکا. 62, pages 5–56. 62 ، صفحات 5-56.

. . برای مطالعه شما

نوع کربوهیدرات در چاقی موثرتر
نوع کربوهیدرات در چاقی موثرتر نوع کربوهیدرات در چاقی موثرتر است یا مقدار آن در مورد كربوهیدرات ها ،  نوع كربوهیدرات مصرفی مهمتر از مقدار آنهاست . به طور كلی افرادی كه اضافه وزن دارند به نظر ...
تغذیه در کنکور و امتحانات
تغذیه در کنکور و امتحانات   دانش آموزان عزیز و والدینشان دوست دارند بعد از سالها تلاش در امتحانات موفق شوند ولی هر موفقیتی به فاکتورهایی بستگی دارد که یکی از فاکتورهای مهم تغذیه خوب در ...
آنورکسیانروزا
آنورکسیانروزا بی اشتهایی عصبی (آنوركسیا نوروزا) وجه مشخصه این اختلال عبارت است از رفتار ارادی و هدفمند در جهت از دست دادن وزن، کاهش وزن، اشتغال ذهنی با وزن بدن و غذا، الگوها...
عوارض مصرف بیش از حدمکمل کلسیم
عوارض مصرف بیش از حدمکمل کلسیم مکمل کلسیم عوارض مصرف بیش از حدمکمل کلسیم        افراديکه اشکال خاص مکمل های کلسيم را مصرف می کنند ممکن است دچار يبوست و سردرد شوند . عوارض جانبی شديد شامل گيجی...