مقایسه روشهای اندازه گیری چربی بدن قسمت 2

مقدار چربی بدن

روش های گران تر و دقیق تراندازه گیری چربی بدن  عبارتند از:
1-    روش وزن کردن زیر آب: این روش با اندازه گیری چگالی بدن از طریق اندازه گیری حجم بدن صورت می گیرد. درصد چربی بدن از طریق چگالی بدن با معادلات خاص و استاندارد (BROZEK  یا SIRI) به دست می آید.
2-    میزان جذب X-RAY (DEXA): یک روش بسیار دقیق است، DEXA روشی است که بر اساس یک مدل سه قسمتی، که بدن را به مقدار کل مواد معدنی، بافت بدون چربی و بافت چربی تقسیم می کند. این روش میزان فوتون های جذب شده توسط استخوان، عضله و بافت چربی را اندازه گیری می کند.
3-    رسانایی الکتریکی کل بدن (TOBEC): این روش بر این اساس است که رسانایی الکتریکی بافت عضلانی بیش تر از بافت چربی است.
4-    روش جا به جایی هوا (BOD POD): این روش نیز بر اساس همان مکانیسم روش وزن کردن زیر آب است، با این تفاوت که در این روش، به جای آب از هوا استفاده می شود.
5-    روش چهار جزئی: این روش دقیق ترین روش اندازه گیری ترکیب بدن تاکنون است و شامل روش های DXA، وزن کردن زیر آبو روش ایزوتوپ پایدار اکسیژن 18 است که این مقادیر در معادله ی چهار قسمتی SELINGER برای محاسبه ی میزان توده ی چربی بدن قرار داده می شوند.
روش های اندازه گیری ترکیب بدن به طور معنی داری می توانند نتایج مطالعات CLA را تحت تاثیر قرار دهند. برای مثال در مقایسه با DXA، مشخص شده است که BIA در افراد چاق مقدار بافت چربی را کمتر و میزان توده ی چربی را بیشتر نشان می دهد. در مطالعه ی BERVEN و همکاران که یک گروه تحقیقاتی نروژی بودند، 3 ماه مکمل یاری CLA با دوز 4/3 گرم در روز بر 60 فرد دارای اضافه وزن و چاق مورد بررسی قرار گرفت، به جز کاهش در چربی بدن(9/0 کیلوگرم کاهش) تفاوت معنی دار دیگری بین گروه ها مشاهده نشد. ترکیب بدن در آن مطالعه توسط BIA اندازه گیری شده بود. در دو مطالعه دیگر که از روش BIA استفاده شده بود، مکمل یاری 3 گرم CLA در افراد لاغر، دارای اضافه وزن و چاق به ترتیب 8 و 12 هفته بررسی شد. در این مطالعات نیز تغییری در چربی بدن مشاهده نشد. قابل توجه آن که همان گروه نروژی در مطالعه مشابهی که از روش DXA استفاده کردند، توانستند کاهش معنی دار توده ی چربی بدن را در اثر مکمل یاری با CLA مشاهده کنند. برتری روش DXA  در مطالعات قبلی گروه نروژی به اثبات رسید که در ان مطالعه، بعد از 12 ماه مکمل یاری با 4/3 گرم در روز CLA، در افراد کاهش معنی دار توده چربی به میزان 4/2 کیلوگرم(9%) مشاهده شد، اما در افراد دریافت کننده دارونما این تغییر مشاهده نشد.

. . برای مطالعه شما

نمونه رژیم کم کلسترول  در نارس...
نمونه رژیم کم کلسترول در نارس... نمونه یک رژیم غذایی  کم کلسترول  در نارسایی قلب : این رژیم حاوی 2080 کیلوکالری، 130 گرم پروتئین، 74 گرم چربی، 1500 میلی گرم سدیم و 278 میلی گرم کلست...
تغذیه در پرکاری تیروئید
تغذیه در پرکاری تیروئید غده ی تیروئید، غده ی پروانه ای شکل کوچکی است که در جلوی گردن قرا ر دارد. این غده علیرغم کوچکی اندازه اش، نقش بسیار عمده و حیاتی در سلامت کل بدن دارد. غده تیروئی...
بيماريهاي کيسه صفرا
بيماريهاي کيسه صفرا رژيم غذايي در بيماريهاي کيسه صفرا - سنگ صفرا رژيم غذايي بعد از عمل جراحي کيسه صفرا متخصص بيماريهاي دستگاه گوارش کار کيسه صفرا در انسان انباشتن و تغليظ صفرا است...
رژیم غذایی ادرارآور - غذاهی مد...
رژیم غذایی ادرارآور - غذاهی مد... غذاهای مدر را بشناسیم  مدر به غذایی گفته می شود که ازدیاد حجم ادرار کلیه ها فعال نموذه وآب اضافه را دفع میی نماید و ورم و ادم را کاهش میدهد   مواد...