پوليپ‌ روده‌ بزرگ‌

پوليپ‌ روده‌ بزرگ‌

شرح بيماري پوليپرودهبزرگيكرشد خوشخيمشبيهيكانگور واقعبر يكساقهيا بهصورتمسطحواقعبر پوششدرونيرودهبزرگ‌. پوليپبهصورتمنفرد يا گروهيبروز ميكند. علايم‌ شايع‌) بدونعلامتمعمولاً(
خونريزي‌ مقعدي‌ (گاهي‌)                 
ترشج‌ بلغمي‌ از مقعد (گاهي‌)       
كرامپ‌ يا درد شكمي‌ علل‌ ناشناختهعوامل‌ افزايش‌ دهنده‌ خطر سابقهخانوادگيپوليپهايرودهايپيشگيري‌ در صورتوجود سابقهقبليپوليپ، بررسيمنظمبا سيگموييدوسكوپي‌ (روشيبرايبررسيراسترودهو قسمتتحتانيكولونبا يكوسيلهنوريبا چراغيدر نوكآن‌)       حداقلسالييكبار يا بيشتر بنا بهتصويهپزشك، ضرورياست‌. عواقب‌ مورد انتظار معمولاً با جراحيقابلعلاجاست، اگرچهممكناستعود كند. عوارض‌ احتمالي‌ تغييراتبدخيميتقريباً در 1% پوليپها درمان‌ اصول‌ كلي‌ بررسيهايتشخيصيممكناستشاملآزمايشهايخونو مدفوع، سيگموييدوسكوپي‌ (روشيبرايبررسيراسترودهو قسمتتحتانيكولونبا استفادهاز يكوسيلهبصريبا چراغيدر نوكآن‌) و كولونوسكوپي‌ (روشيبرايتشخيصبيماريهايكولونبا مشاهدهداخلكولوناز طريقيككولونوسكوپقابلانعطاف، يكوسيلهفيبرنوريبا چراغيدر نوكآن)       
جراحي‌ معمولاً براي‌ برداشت‌ پوليپ‌ با قراردادن‌ پروكتوسكوپ‌ يا سيگموييدوسكوپ‌ در ناحيه‌ مقعد انجام‌ مي‌شود. پوليپ‌ها به‌ وسيله‌ سوزاندن‌ يا جريان‌ برق‌ جدا شده‌ يا تخريب‌ مي‌گردند. اگر گزارش‌ آسيب‌شناسي‌ نشان‌دهنده‌ بدخيم‌ بودن‌ پوليپ‌ باشد، برداشت‌ كامل‌ پوليپ‌ و بافت‌ اطراف‌ ضروري‌ است‌.
در مورد پوليپ‌هاي‌ متعدد، ناحيه‌ درگير كولون‌ ممكن‌ است‌ از طريق‌ برش‌ جراحي‌ در شكم‌ (لاپاراتومي‌) برداشته‌ شود. داروها در ايناختلالمعمولاً دارو نياز نيست‌. فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري محدوديتيوجود ندارد. رژيم‌ غذايي‌ رژيمغذاييپرفيبر و كمچربيدرچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ در صورتدفعترشحخونييا بلغمياز مقعد
ابتلاي‌ ساير اعضاي‌ خانواده‌ به‌ پوليپ‌ يا سرطان‌ روده‌ بزرگ‌. در اين‌ شرايط‌ مراجعه‌ دوره‌اي‌ به‌ پزشك‌ جهت‌ معاينه‌ ضروري‌ است‌.
رخداد موارد زير پس‌ از جراحي‌:
ـ افزايش‌ خونريزي‌ مقعدي‌
ـ تب‌، لرز يا درد محل‌ عمل‌؛ اين‌ علايم‌ ممكن‌ است‌ نشان‌دهنده‌ عفونت‌ محل‌

. . برای مطالعه شما

پروبیوتیک ها
پروبیوتیک ها پروبیوتیک ها فلور رودهانسان حاوی انواع بسیاری از باکتریهااست. بسیاری از این باکتریها برای گوارش بهینه غذا مفیدند. دسته‌ای از این باکتریها که به باکتریهای پروبیو...
5 دلیل خوب برای خوردن آلو
5 دلیل خوب برای خوردن آلو  آلو قرمز هنوز در بازار وجود دارد و هر وقت این میوه را دیدید حتماً خریداری کرده و میل کنید. مصرف آلو یک شیوه‌ی سالم و خوشمزه برای حفظ سلامت ماست.  این میوه‌ی خ...
آلبالو ضد عفوني کننده قوي روده
آلبالو ضد عفوني کننده قوي روده آلبالو در حقيقت نوعي گيلاس است كه در زبان لاتين Sour cherry نام دارد و ميوه آن كمي كوچكتر از گيلاس بوده، قهوه‌اي تيره يا سياه و ترش مزه است. ایسنا، اين ميوه قدر...
سندروم ‌روده‌تحريك‌پذير
سندروم ‌روده‌تحريك‌پذير سندروم ‌روده‌تحريك‌پذير  شرح بيماري سندروم روده‌ تحريك‌پذير عبارت‌ است‌ از يك‌ نوع‌ اختلال‌ تحريكي‌ و التهابي‌ روده‌. اين‌ اختلال‌ مسري‌، ارثي‌، يا سرطاني...