سندروم ‌روده‌تحريك‌پذير

سندروم روده تحریک پذیر

سندروم رودهتحريكپذير

 شرح بيماري سندروم رودهتحريكپذير عبارتاستاز يكنوعاختلالتحريكيو التهابيروده‌. ايناختلالمسري، ارثي، يا سرطانينيست‌. زنان‌ 2 برابر شايعتر از مردانگرفتار آنميشوند.

علايمشايع علايمزير معمولاً در اوايلدورانبزرگساليآغاز ميشود. دورههايبروز علايمممكناستروزها، هفتهها يا ماهها طولبكشند.   تهوع نفخ سردرد  درد در راستروده   كمر درد   گاهيبهعلت وجود بياشتهاييممكناستوزنكمشود.    اسهاليا يبوست، معمولاً بهطور متناوب‌     خستگي   افسردگي  اضطراب   مشكلدر تمركز علل ناشناختههستند. ايناختلالممكناستبا استرسو تعارضاتعاطفيكهبهاضطرابو افسردگيميانجامند ارتباطداشتهباشد. موقعيتهاييكهغالباً پيشاز بروز علايموجود دارند عبارتند از: نگرانيوسواسگونهدر رابطهبا مشكلاتزندگي؛ مشكلاتزناشويي؛ ترساز پيشآمدنفقدانيكنفر از عزيزانيا يكچيز دوستداشتني؛ و مرگيكياز عزيزان‌.
علايمممكناستدر اثر خوردننيز آغاز شوند، اگرچهغذا يا مادهغذاييخاصيمشخصنشدهاست‌.

عوامل تشديد كننده بيماري

 استرس  رژيمغذايينامناسب‌    مصرفدخانيات   مصرفالكل   مصرفداروها   خستگييا كار زياد    نداشتنآمادگيجسمانيمناسب‌          وجود فرد يا افراديديگر در خانوادهتانبا مشكلاتمشابهپيشگيري استرسزندگيخود را كمكنيد يا سعيكنيد نوعپاسخخود را بهآنتغيير دهيد. برايعاداتغذاييخوباهميتقايلباشيد.

عواقبمورد انتظار

 ايناختلالمعمولاً در تمامطولزندگيعود ميكند. البتهعلايمممكناستتا مدتها ناپديد شوند. ايناختلالزندگيرا در معرضخطر قرار نميدهد و بهسمتسرطانيا بيماريالتهابيرودهپيشرفتنميكند.

عوارضاحتمالي

 تمركز روانيرويكار روده، كهباعثبيثباتيروانيميشود. درمان اصولكلي بررسيهايتشخيصيممكناستعبارتباشند از: آزمايشمدفوعبرايرد ساير بيماريها مثلعدمتحملبهلاكتوز، زخم، انگلها، كمبودهايآنزيمي، و كوليتاولسرو؛ عكسبردارياشعهايكساز رودهبزرگ‌ (با كمكتنقيهباريم‌)؛ و سيگموييدوسكپي‌ (روشبررسيراسترودهو قسمتپايينيرودهبزرگبا كمكيكوسيلهكهسر آنيكمنبعنور قرار دارد).
گذاشتنكمپرسگرم، شيشهآبگرم، يا صفحهگرمكنندهرويشكمممكناستبهتخفيفناراحتيكمككند.
استرسزندگيخود را كاهشدهيد. از روشهايمختلفبرايآرامسازيخود استفادهكنيد (مراقبه، هيپنوتيسمتوسطخود، يا بازخورد زيستي) دفترچهخاطراتيرا اختصاصاً براياسترسدر نظر بگيريد، تا متوجهشويد كهچهكسييا چهچيزيممكناستباعثبروز علايمشود.
دارو ممكناستكمككنندهباشد، اما ايناختلالرا با كمكدارو نميتوانمعاينهنمود.
تركدخانيات. نيكوتينخود ممكناستدر بروز علايمنقشداشتهباشد. داروها امكاندارد داروهايضد گرفتگيبرايتخفيفدلپيچهتجويز شوند.
استفادهكوتاهمدتاز آرامبخشبرايكاهشاضطراب‌        ساير داروهاييكهممكناستمورد استفادهقرار گيرند عبارتند از: مسهلهايحجمافزا، داروهايسفتكنندهمدفوع، آنتيكولينرژيكها، داروهايضدنفخو لاكتوز برايعدمتحملبهشير فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري

 محدوديتيبرايآنوجود ندارد. فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري منظمروزانهباعثبهتر شدنكار رودهميشود و بهكمكردناسترسكمكميكند. رژيمغذايي فيبر رژيمغذاييخود را افزايشدهيد تا كار رودهبهتر شود. فيبر غذاييرا بهتدريجدر رژيمغذاييوارد كنيد تا بدنفرصتسازگاريداشتهباشد. از غذاها يا نوشيدنيهاييكهعلايمرا بدتر ميكنند پرهيز كنيد. نوشيدنقهوهيا شير ممكناستيكياز عللمهمآغاز علايمدر بعضياز افراد باشد. يكدفترچهخاطراترا نيز بهغذا اختصاصدهيد تا متوجهشويد كهكدامغذاها علايمرا بدتر ميكنند.      از غذاهايتوليد كنندهگاز و غذاهايپر ادويهپرهيز كنيد.     از خوردنوعدههايغذاييحجيمخودداريكنيد، اما برنامهغذاييمنظميداشتهباشيد.       از مصرفالكلجداً پرهيز كنيد

                       درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟

اگر تببهوجود آيد.    اگر در صورتي كهمدفوعسياهيا قيريشكلباشد.    اگر اسهالرخدهد.   اگر كاهشوزنبدونتوجيهبهميزان5/2 كيلو يابيشتر    اگر علايمعليرغمدرمانبهبود نيابند.

. . برای مطالعه شما

فواید شیر در حفظ سلامت
فواید شیر در حفظ سلامت فواید شیر در حفظ سلامت   تحقیقات اخیر، در تأثیر مثبت کلسیم موجود در شیر بر سلامت قلب تأکید دارد کلسیم در کاهش فشار خون افراد مبتلا به بیماری فشار خون نیز م...
سندروم قبل از قاعدگی
سندروم قبل از قاعدگی سندروم قبل از قاعدگی زنی که مشيت الهی با زيبايي روح و جسم بر ما نازل کرده ، يک حقيقت است . حقيقتي که آشکار و نهان است ، حقيقتی که با عشق می توان آن را درک و ب...
درباره سندروم نفروتیک چه مي دا...
درباره سندروم نفروتیک چه مي دا... درباره سندروم نفروتيک چه مي دانيد؟ سندرم نفروتيك تعريف كلي سندروم نفروتيك شامل گروهي از بيماريها است كه باعث دفع پروتئين در سطح گلو مرولي مي شوند . در يك كليه...
سندرم نفروتيك
سندرم نفروتيك سندرم نفروتيك تعريف كلي سندروم نفروتيك شامل گروهي از بيماريها است كه باعث دفع پروتئين در سطح گلو مرولي مي شوند . در يك كليه سالم ، دفع ادراري پروتئين كمتر از ...