بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

نازيلا كسائيان، بدرالملوك فرقاني، بابك فقيه ايماني، دكتر مهرداد حسينپور، دكتر مسعود اميني

مركز تحقيقات غدد و متابوليسمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان
آدرس مكاتبه: اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابنسينا، بيمارستان امين، پژوهشكدة امين، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان

چكيده
مقدمه: اين مطالعه به منظور بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان و ارتباط اين عادات با ميزان قند خون ناشتا و هموگلوبين گليكوزيله انجام گرفت. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ تحليلي با روش نمونهگيري آسان بر روي افراد ديابتي نوع دو بالاي 30 سال مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان انجام شد. از افراد شركتكننده در مطالعه، پرسشنامة استاندارد عادات غذايي توسط كارشناس تغذيه در بدو ورود به مركز تحقيقات تكميل شد. بر اساس اين پرسشنامه، 34 مادة غذايي بر اساس دفعات مصرف در سه گروه: بيش از 3 بار در هفته، 3-1 بار در هفته و كمتر از يك بار در هفته جاي گرفتند. براي هر بيمار آزمايشهاي بيوشيميايي قند خون ناشتا (FBS) و هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) انجام شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره و آزمون t استفاده گرديد و p<05/0 معنيدار تلقي شد. يافتهها: از بين 90 بيمار ديابتي كه پرسشنامة عادات غذايي را تكميل كردند، 86 نفر (31 مرد و 55 زن) كه اطلاعات آنها كامل بود، انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه مصرف سبزيها با FBS و HbA1c ارتباط معكوس و مصرف ميوههاي تازه با HbA1c رابطة معكوس دارد. از سوي ديگر گوشت گوسفند، گوشت گوساله، سيبزميني، دنبه و ساكارز (قند، شكر، پولكي) با FBS رابطة مستقيم دارند. نتيجهگيري: از نتايج اين مطالعه چنين استفاده ميشود كه ميوهها و سبزيها در كنترل بيماري ديابت و جلوگيري از عوارض اين بيماري سودمند بوده گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز قند خون ناشتا را بالا ميبرند؛ بنابراين، به نظر ميرسد بايد بيماران ديابتي را به مصرف بيشتر ميوهها و سبزيها تازه ترغيب كرد و از مصرف زياد گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز منع نمود.

واژگان كليدي: عادات غذايي، ديابت، قندناشتا، هموگلوبين گليكوزيله

 

 

گرد آوری :

جواد سبحانی

مشاور تغدیه و رژیم درمانی

تلفن : 6064720-6066529

 

. . برای مطالعه شما

پیج اینستاگرام  مرکز افتتاح شد
پیج اینستاگرام مرکز افتتاح شد   سلام و خوش آمد گویی آغازین کلاممان باشد به دوستداران تغییر ، به شما که باور دارید هر آرزویی قابل دسترسی است .با خدمتی دیگر در کنارتان هستیم ، امیدواریم ب...
جدول نیاز تغذیه دوران بارداری
جدول نیاز تغذیه دوران بارداری {tortags,180,1} جدول 2-2. راهنمای انرژی و مواد مغذی مورد نیاز در دوران بارداری انرژی و مواد مغذی میزان نیاز علت نیاز بزرگسالان(19 سال به بالا) نو...
نمونه یک رژیم غذایی کتوژنیک در...
نمونه یک رژیم غذایی کتوژنیک در... نمونه یک رژیم غذایی کتوژنیک در بیماری های عصبی این رژیم غذایی حاوی 5/8 گرم کربوهیدرات، 1/20 گرم پروتئین، 7/111 گرم چربی و 1200 کیلوکالری می باشد. صبحانه: ...
تصمیم گیری صحیح
تصمیم گیری صحیح برای کاهش وزن  شدن تصمیم جدی بگیرید   پیش از هر کاری، به طور جدی تصمیم بگیرید که می خواهید لاغر شوید. داشتن تصمیم جدی خیلی مهم است.بدون چنین تصمیمی ا...