بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

نازيلا كسائيان، بدرالملوك فرقاني، بابك فقيه ايماني، دكتر مهرداد حسينپور، دكتر مسعود اميني

مركز تحقيقات غدد و متابوليسمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان
آدرس مكاتبه: اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابنسينا، بيمارستان امين، پژوهشكدة امين، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان

چكيده
مقدمه: اين مطالعه به منظور بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان و ارتباط اين عادات با ميزان قند خون ناشتا و هموگلوبين گليكوزيله انجام گرفت. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ تحليلي با روش نمونهگيري آسان بر روي افراد ديابتي نوع دو بالاي 30 سال مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان انجام شد. از افراد شركتكننده در مطالعه، پرسشنامة استاندارد عادات غذايي توسط كارشناس تغذيه در بدو ورود به مركز تحقيقات تكميل شد. بر اساس اين پرسشنامه، 34 مادة غذايي بر اساس دفعات مصرف در سه گروه: بيش از 3 بار در هفته، 3-1 بار در هفته و كمتر از يك بار در هفته جاي گرفتند. براي هر بيمار آزمايشهاي بيوشيميايي قند خون ناشتا (FBS) و هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) انجام شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره و آزمون t استفاده گرديد و p<05/0 معنيدار تلقي شد. يافتهها: از بين 90 بيمار ديابتي كه پرسشنامة عادات غذايي را تكميل كردند، 86 نفر (31 مرد و 55 زن) كه اطلاعات آنها كامل بود، انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه مصرف سبزيها با FBS و HbA1c ارتباط معكوس و مصرف ميوههاي تازه با HbA1c رابطة معكوس دارد. از سوي ديگر گوشت گوسفند، گوشت گوساله، سيبزميني، دنبه و ساكارز (قند، شكر، پولكي) با FBS رابطة مستقيم دارند. نتيجهگيري: از نتايج اين مطالعه چنين استفاده ميشود كه ميوهها و سبزيها در كنترل بيماري ديابت و جلوگيري از عوارض اين بيماري سودمند بوده گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز قند خون ناشتا را بالا ميبرند؛ بنابراين، به نظر ميرسد بايد بيماران ديابتي را به مصرف بيشتر ميوهها و سبزيها تازه ترغيب كرد و از مصرف زياد گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز منع نمود.

واژگان كليدي: عادات غذايي، ديابت، قندناشتا، هموگلوبين گليكوزيله

 

 

گرد آوری :

جواد سبحانی

مشاور تغدیه و رژیم درمانی

تلفن : 6064720-6066529

 

. . برای مطالعه شما

وزن طبیعی ولی  چاقی شکمی
وزن طبیعی ولی چاقی شکمی شاخص توده بدنی طبیعی و چاقی شکمی آیا می شود من از نظر BMI طبیعی باشم و یا اینکه وزن طبیعی داشته باشم، ولی از چاقی شکمی رنج ببرم؟ در جواب باید گفت متاسفانه این...
تغذیه و جرم شناسی
تغذیه و جرم شناسی تغذيه سالم اسلحه مخفي دولتها براي کاستن جرائم بر اساس تحقيقي در انگلستان افزودن ويتامينها ، مواد معدني و گروهي از اسيدهاي چرب به رژيم غذايي جوانان حدود 25% از م...
چرا نوع چاقی مهم می باشد؟
چرا نوع چاقی مهم می باشد؟ چرا نوع چاقی مهم می باشد؟ چرا نوع چاقی مهم می باشد؟ تجمع چربی در بدن افراد متفاوت میباشد.در چاقی احشایی (ویسرال ) یا چاقی سیبی شکل چربی بیشتر در بالا تنه و دور...
تغذيه در بيماري واريس
تغذيه در بيماري واريس نقش تغذيه در بيماري واريس واريس بيماري است كه در طي آن ديواره وريدها دچار تورم و برآمدگي پياز مانند مي‌شوند. اين مشكل به طور عمده در ديواره وريدهاي قسمت تحتاني ...