بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

بررسي ارتباط عادات غذايي با قندخون و هموگلوبين گليكوزيله در بيماران ديابتي نوع دو

نازيلا كسائيان، بدرالملوك فرقاني، بابك فقيه ايماني، دكتر مهرداد حسينپور، دكتر مسعود اميني

مركز تحقيقات غدد و متابوليسمدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني اصفهان
آدرس مكاتبه: اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابنسينا، بيمارستان امين، پژوهشكدة امين، مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان

چكيده
مقدمه: اين مطالعه به منظور بررسي عادات غذايي بيماران ديابتي نوع دو مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان و ارتباط اين عادات با ميزان قند خون ناشتا و هموگلوبين گليكوزيله انجام گرفت. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع توصيفي ـ تحليلي با روش نمونهگيري آسان بر روي افراد ديابتي نوع دو بالاي 30 سال مراجعهكننده به مركز تحقيقات غدد و متابوليسم اصفهان انجام شد. از افراد شركتكننده در مطالعه، پرسشنامة استاندارد عادات غذايي توسط كارشناس تغذيه در بدو ورود به مركز تحقيقات تكميل شد. بر اساس اين پرسشنامه، 34 مادة غذايي بر اساس دفعات مصرف در سه گروه: بيش از 3 بار در هفته، 3-1 بار در هفته و كمتر از يك بار در هفته جاي گرفتند. براي هر بيمار آزمايشهاي بيوشيميايي قند خون ناشتا (FBS) و هموگلوبين گليكوزيله (HbA1c) انجام شد. جهت تجزيه و تحليل دادهها از روشهاي تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره و آزمون t استفاده گرديد و p<05/0 معنيدار تلقي شد. يافتهها: از بين 90 بيمار ديابتي كه پرسشنامة عادات غذايي را تكميل كردند، 86 نفر (31 مرد و 55 زن) كه اطلاعات آنها كامل بود، انتخاب شدند. نتايج نشان داد كه مصرف سبزيها با FBS و HbA1c ارتباط معكوس و مصرف ميوههاي تازه با HbA1c رابطة معكوس دارد. از سوي ديگر گوشت گوسفند، گوشت گوساله، سيبزميني، دنبه و ساكارز (قند، شكر، پولكي) با FBS رابطة مستقيم دارند. نتيجهگيري: از نتايج اين مطالعه چنين استفاده ميشود كه ميوهها و سبزيها در كنترل بيماري ديابت و جلوگيري از عوارض اين بيماري سودمند بوده گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز قند خون ناشتا را بالا ميبرند؛ بنابراين، به نظر ميرسد بايد بيماران ديابتي را به مصرف بيشتر ميوهها و سبزيها تازه ترغيب كرد و از مصرف زياد گوشتهاي قرمز، سيبزميني، دنبه و ساكارز منع نمود.

واژگان كليدي: عادات غذايي، ديابت، قندناشتا، هموگلوبين گليكوزيله

 

 

گرد آوری :

جواد سبحانی

مشاور تغدیه و رژیم درمانی

تلفن : 6064720-6066529

 

. . برای مطالعه شما

ارزیابی تغذیه ای: نشانگرهای با...
ارزیابی تغذیه ای: نشانگرهای با... ارزیابی تغذیه ای: نشانگرهای بالینی یافته های بالینی علت میزان بروز کمبود افزایش ناخن ها و مو: پرچمی شدن مو موی شکننده و سست ریشه کم پشتی مو ...
کربوهیدرات
کربوهیدرات کربوهیدرات کربوهیدرات یکی از مهمترین مواد غذایی برای زنده ماندن ، فکر کردن ، حرکت ، حرکات ورزشی واحساس نشاط و گاهی افت آن باعث بی حالی و افسردگی  است کربو...
وزن طبیعی ولی  چاقی شکمی
وزن طبیعی ولی چاقی شکمی شاخص توده بدنی طبیعی و چاقی شکمی آیا می شود من از نظر BMI طبیعی باشم و یا اینکه وزن طبیعی داشته باشم، ولی از چاقی شکمی رنج ببرم؟ در جواب باید گفت متاسفانه این...
خواص شاه بلوط
خواص شاه بلوط خواص شاه بلوط شاه بلوط در خشکبار کم چرب قرار میگیرد  و حدود 86 درصد کالری آن از کربوهیدرات تأمین می شود  مصرف آن به عنوان یک میان وعده بسیار  مناسبستنکته مهم د...