تشخیص دیابت

تشخیص دیابت

تشخیص دیابت


تشخیص دیابت نتایج قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد بنابراین باید با اطمینان حاصل شود. اگر بیماری علائم کلاسیک بیماری (مانند افزایش تشنگی و حجم ادرار، کاهش وزن بدون دلیل، خارش واژن و حشفه مرد، خواب آلودگی) و یا اغماء با پیدایش مشخص گلوکز در ادرار را داشت، تشخیص به وسیله افزایش قند خون ناشتا به راحتی اثبات خواهد شد. اگر غلظت گلوکز خون ناشتا در محدوده تشخیص باشد آزمایش  تحمل گلوکز خوراکی لازم نیست. (به جدول شماره 1 رجوع شود).
با این وجود در چنین نمونه هایی یک آزمایش تائیدی باید انجام شود. چون ناشتا بدون ناقص امکان تشخیص نادرست را افزایش می دهد.
اگر تخمین تصادفی گلوکز خون از مقادیر تشخیصی در شکل شماره 1 تجاوز کند، این تشخیص می تواند مورد تأیید قرار گیرد. اگر تشخیص مشکوک است و مقادیر گلوکز خون - قند خون - در محدوده نامعلوم و مشکوک است یک تست تحمل گلوکز خوراکی1 (OGTT) انجام می شود. اغلب تنها اندازه گیری مقادیر گلوکز خون- قند خون - ناشتا و 2 ساعت بعد از مصرف 75 گرم پودر گلوکز خوراکی کافی است. معیارهای تشخیصی در جدول شماره 1 نشان داده شده اند.
لزوم تائید تشخیص برای افرادی که دارای علائم شدید بیماری و افزایش فاحش گلوکز خون - قند خون - هستند با کسانیکه بیمار بدون علائم هستند و سطح گلوکز خون - قند خون - آن ها درست بالای قطع مقدار تشخیصی است متفاوت خواهد بود. برای بیماران بدون علائم حداقل نتیجه یک آزمایش اضافی با میزان گلوکز در حد دیابت لازم است.
تشخیص های کلینیکی نباید تنها بر اساس حضور گلوکز - قند - در ادرار باشد. تشخیص دیابت حاملگی بر اساس همان معیارها صورت می گیرد.

جدول شماره 1: مقادیر تشخیصی برای تست تحمل گلوکز خوراکی

غلظت گلوکز، میلی مول/ لیتر . (میلی گرم/ دسی لیتر)           

   خون کامل                             پلاسما

 

ورید              مویرگ                     ورید              مویرگ

دیابت ملیتوس                     7/6≤            7/6≤                      8/7≤            8/7≤

ناشتا                               (120≤)         (120≤)                   (140≤)         (140≤)

دوساعت پس از مصرف گلوکز10≤             1/11≤                    1/11≤          2/12≤                                 

                                     (180≤)         (200≤)                   (200≤)         (200≤)

عدم تحمل نسبت به گلوکز    7/6>            7/6>                      8/7>            8/7>

ناشتا                                (120>)         (120>)               (140>)         (140>)

دوساعت پس از مصرف گلوکز10-7/6          1/11-8/7                1/11-8/7       2/12-9/8

                                    (180-120)     (200-140)              (200-140)     (220-160)

Oral Glucose Tolerance Test

منبع: دیابت ملیتوس، گزارش یک گروه مطالعاتی سازمان جهانی بهداشت از سری گزارشات فنی شماره 727، سازمان جهانی بهداشت، 1985.

شکل1: مقادیر استاندارد نشده (تصادفی-اتفاقی) گلوکز خون

رژیم غذایی افراد دیابتی و انسولین

جدول راهنمای تغذیه به هنگام ورزش در بیماران دیابتی

زیاده‌روی در مصرف آهن خطر ابتلا به دیابت را افزایش می‌دهد

. . برای مطالعه شما

تغذیه و رژیم دوران بارداری
تغذیه و رژیم دوران بارداری تغذیه در دوران بارداری بدون شک یکی از بزرگترین آرزوهای تمامی زنان، داشتن نوزادی سالم و تندرست است. به این جهت تمامی مادران سعی بر آن دارند تا عوامل مؤثر بر بهبو...
توپیرامات
توپیرامات توپیرامات:   توپیرامات ضد تشنجی است که برای کاهش وزن به طور گسترده مطالعه شده است. این دارو ممکن است افزایش تولید حرارت را شاید با تحریک لیپوپروتئین لیپاز در چر...
ظاهر ما چاقی و شخصیت اجتماعی
ظاهر ما چاقی و شخصیت اجتماعی به نظر شما ظاهر شخص نشانگر شخصيت وي در جامعه است  است ؟؟؟؟؟؟ جوابتان هر چه باشد لطفا نظر فردي من را در خطوط ذيل مطالعه نماييد تا تجربيات چندن ساله خود را كه در...
رژیم غذایی دیابت
رژیم غذایی دیابت در بیماران مبتلا به دیابت که تحت درمان هستند ممکن است هم کاهش قند خون وهم افزایش قند خون رخ دهد :  الف) افزایش قند خون زمانی ایجاد می شود که قند به علت نبودن ان...