مقدار املاح مورد نیاز

املاح

کلسیم

mg

فسفر

mg

منیزیم

mg

آهن

mg

روی

mg

ید

mcg

سلنیوم

mcg

400

300

40

6

5

40

10

600

500

60

10

5

50

95

800

800

80

10

10

70

20

800

800

120

10

10

90

20

800

800

170

10

10

120

30

1200

1200

270

12

15

150

40

1200

1200

400

12

15

150

50

1200

1200

350

10

15

150

70

800

800

350

10

15

150

70

800

800

350

10

15

150

70

1200

1200

280

15

12

150

45

1200

1200

300

15

12

150

50

1200

1200

280

15

12

150

55

800

800

280

15

12

150

55

800

800

280

10

12

150

55

1200

1200

320

30

15

175

65

1200

1200

355

15

19

200

75

1200

1200

340

15

16

200

75

 

. . برای مطالعه شما

جدول مقدار ویتامین مورد نیاز
جدول مقدار ویتامین مورد نیاز جدول مقدار ویتامین محلول در چربی مورد نیاز *جیره های مواد مغذی بر اساس دریافت متوسط روزانه جهت تأمین تفاوت های فردی افراد طبیعی که در ایالات متحده امریکا تحت فش...
آزمایشهای بیوشیمیایی -آزمایش خ...
آزمایشهای بیوشیمیایی -آزمایش خ...   برخی آزمایش های بیوشیمیایی و مقادیر طبیعی آنها - آزمایش خون مقادیر طبیعی آزمایش خون هر آزمایشگاهی، بستگی به نحوه انجام آزمایش ها، مقادیر طبیعی متفاوتی ارائه ...
جدول  میزان انرژی و مواد مغذی ...
جدول میزان انرژی و مواد مغذی ... جدول  میزان انرژی و مواد مغذی مورد نیاز برای زنان شیرده   نیازهای محاسبه شده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...
چند نکته مهم در مورد داروهای م...
چند نکته مهم در مورد داروهای م... چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی :    چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی : 1-    گاهی برای بیماران NIDDM قر...