آزمایشهای بیوشیمیایی -آزمایش خون

  برخی آزمایش های بیوشیمیایی و مقادیر طبیعی آنها - آزمایش خون

مقادیر طبیعی آزمایش خون

آزمایش خون


هر آزمایشگاهی، بستگی به نحوه انجام آزمایش ها، مقادیر طبیعی متفاوتی ارائه می کند. مقادیر طبیعی ذکر شده در اینجا به صورت تخمینی است.

جدول 1-12. برخی آزمایشهای بیوشیمیایی -آزمایش خون

نوع آزمایش بیوشیمیایی -آزمایش خون

مقدار طبیعی

مقادیر طبیعی در سرم

˜ آزمایشهای انعقاد خون:

زمان خونریزی

زمان انعقاد خون

ESR*

زمان پروترومبین

1 تا 3 دقیقه

6 تا 10 دقیقه

0 تا 10 میلی متر در ساعت (در مردان)

0 تا 15 میلی متر در ساعت (در زنان)

11 تا 16 ثانیه

˜ بیلی روبین، کل

mg/dl 1- 15/0

˜ کلسیم

mg/dl 11-9

˜ کراتینین

mg/dl 4/1 – 7/0

˜ گلیکوهموگلوبین

5/8 – 5/5 %

˜ گلوکز ناشتا

mg/dl 110-70

˜LDH

units/ml 680-200

˜ لیپیدها

کلسترول

30-20% از HDL

70-60% از LDL

تری گلیسرید

اسیدهای چرب، کل

فسفولیپیدها

mg/dl 210-120

کمتر از mg/dl 160

mg/dl 240 -190

mg/dl 350 – 60

˜ لنفوسیتها

بیش از mm3/1500

˜ منیزیم

mg/dl 3- 8/1

˜ تعادل ازت

هدف 1 تا 4 گرم در 24 ساعت UUN

˜ اسمولالیته، سرم

mOsm/L 295-280

˜pO2

mmHg 100-80

˜pCo2

mmHg 45-35

˜pH سرخرگی، پلاسما

44/7 – 36/7

˜ فنیل آلانین، سرم

کمتر از mg/dl 3

˜ فسفات، معدنی، سرم

mg/dl 5 – 5/2

˜ فسفر

mg/dl 4- 5/2

˜ پتاسیم، سرم

mEq/L 5/5 – 5/3

˜ پروتئین کل، سرم

آلبومین (معمولاً 40% پروتئین کل)

گلوبولین

پری آلبومین

ترانسفرین

g/dl 8-6

g/dl 5 – 5/3

g/dl 3- 5/1

mg/dl 35 – 16

mg/dl 370- 170

˜ سدیم، سرم

mEq/L 145-136

˜ ترانس آمینازها (کبد، عضله، مغز)

AST (SGOT)

ALT (SGPT)

units/ml 40-5

units/ml 35-5

˜ ازت اوره خون (BUN)

mg/dl 18 - 8

˜ اسید اوریک

mg/dl 9 – 4

˜ ویتامین A

IU/dl 150-125 یا μg/dl 80-20

˜ ویتامین B6

μg/dl 18- 6/3

˜ ویتامین B12

μg/dl 900 -200

˜ ویتامین C

mg/dl 2 – 6/0

˜ روی

μg/dl 4/1 – 75/0

مقادیر طبیعی در خون

˜ شمارش گلبولهای قرمز

million/mm3 2/6 – 5/4 (مردان)

million/mm3 4/5 – 2/4 (زنان)

˜ فریتین

μg/ml 300-20 (مردان)

μg/ml 120-20 (زنان)

˜ فولات

20-2 μg/ml

˜ آهن

175-75 (مردان)μg/dl

165-65 (زنان)μg/dl

˜ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC)

450 - 240μg/dl

˜ هماتوکریت

54 – 40% (مردان)

47 – 37% (زنان)

˜ هموگلوبین

g/dl 17 – 14 (مردان)

g/dl 15 – 12 (زنان)

˜ متوسط حجم سلولی (MCV)

Cu/microns 94 – 80

˜ متوسط هموگلوبین سلولی (MCH)

Pictogram 32 – 26

˜ متوسط غلظت هموگلوبین سلولی (MCHC)

36 – 32%

˜ گلبولهای سفید خون (WBC)

thousand/mm3 8/11 – 8/4

˜ لنفوسیتها

44- 24% کل گلبولهای سفید خون

˜ تعداد کل لنفوسیتها (TLC)

درصد لنفوسیتها x 

طبیعی > mm3/2000

کمبود < mm3/900

مقادیر طبیعی در ادرار

˜ استون

ــــ . ــــ

˜ آمونیاک

mEq/L 70 -20

˜ کلسیم (با رژیم غذایی معمولی)

کمتر از g 250 در 24 ساعت

˜ کراتینین

Mg/kgBW 25-15 در 24 ساعت

˜ هموگلوبین، میوگلوبین

ــــ . ــــ

˜ اسمولالیته

mOsm/kg 800 -300

˜ اکسالات

mg 60-20 در 24 ساعت

˜pH

8- 6/4 (به طور متوسط، به رژیم غذایی بستگی دارد.)

˜ پروتئین

کمتر از mg30 در 24 ساعت

˜ قند

ــــ . ــــ

˜ ازت اوره

g 20-2 در 24 ساعت

مقادیر در مدفوع

˜ چربی

کمتر از g 7 در 24 ساعت

˜ ازت

کمتر از g/day 5/2

* نسبت رسوب گلبولهای قرمز Eythrocyte Sedimentation Rate

مقادیر آزمایش خون یا آزمایش بیوشیمیایی

. . برای مطالعه شما

نکات مهم در ارتباط با تجویز ان...
نکات مهم در ارتباط با تجویز ان... نکات مهم در ارتباط با تجویز انسولین: 1-    انسولین عموماً 1 تا 2 بار در روز بوسیله پزشک تجویز می شود؛ ولی گاهی با توجه به میزان کنترل گلوکز خون -...
فشار خون
فشار خون فشار خونفشار خون يکي از علائم اصلي حيات است، هنگامي که سرخرگ‌هاي بزرگ، قابليت ارتجاع و استحکام طبيعي خود را از دست بدهند و عروق کوچک نيز باريکتر شوند، فشار خون ...
ارزیابی اولیه دیابت
ارزیابی اولیه دیابت ارزیابی اولیه دیابت برای ثبت اطلاعات کلینیکی و هم چنین نتایج تحقیقات باید یک فرم استاندارد شده مورد استفاده قرار گیرد.بایگانی اطلاعات ثبت شده برای تأمین کیفیت خ...
توپیرامات
توپیرامات توپیرامات:   توپیرامات ضد تشنجی است که برای کاهش وزن به طور گسترده مطالعه شده است. این دارو ممکن است افزایش تولید حرارت را شاید با تحریک لیپوپروتئین لیپاز در چر...