میزان انرژی مورد نیاز

میزان انرژی، پروتئین و مایعات مورد نیاز

انرژی مورد نیاز روزانه

 ارزیابی انرژی عواملی که در برآورد انرژی مورد نیاز باید در نظر گرفته شوند،

عبارتند از: - سن و جنس - وزن بدن، قد و ترکیب بدن - وجود بیماری و شدت آن - سوء جذب - اثر داروها - سطح تغذیه ای - استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی - فعالیت - عفونت و تب - آسیب و جراحت برای برآورد نیاز به انرژی، فرمولهای مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک نکات مثبت و منفی خاص خود را دارد.

بنابراین، پیش از استفاده از هر فرمول باید آن را ارزیابی کرد. محاسبه انرژی مصرفی پایه (BEE) انرژی مصرفی پایه عبارت است از کمترین مقدار انرژی لازم برای زنده ماندن و انجام فعالیتهای فیزیولوژیکی مانند تنفس و ضربان قلب.

در جدول های 1-13 و  جدول 1-14 دو روش برای برآورد انرژی مصرفی پایه ارائه شده است. برای برآورد کل انرژی مصرفی، انرژی پایه را باید در ضریب فعالیت و استرس ضرب کرد (جدول ضریب فعالیت1-15 و جدول ضریب استرس1-16).

در بسیاری از موادر مقدار کیلوکالری بدست آمده بالاتر از مقدار مورد نیاز است.

جدول 1-13. معادله Harris Benedict   هریس بندیکت

](سال)سنx 76/6[ - ](cm)قدx 5[ + ](kg)وزن x 75/13[ + 47/66 = ( ) مردان

](سال)سنx 68/4[ - ](cm)قدx 85/1[ + ](kg)وزن x 56/9[ + 1/655 = ( ) زنان

جدول 1-14. معادله  FAO/WHO

جنس

سن(سال)

انرژی (Kcal/day)

مردان

30-18

60-30

بالای 60

679 + (3/15x وزن) = انرژی

879 + (6/11x وزن) = انرژی

1071 - ( قد x 1128) + (وزن x 8/8) = انرژی

زنان

30-18

60-30

بالای 60

496 + (7/14x وزن) = انرژی

829 + (7/8 x وزن) = انرژی

302 - ( قد x 637) + (وزن x 2/9) = انرژی

* وزن بر حسب کیلوگرم، قد بر حسب متر                     FAO/WHO. Energy Requirement WHO Geneva 1985

جدول 1-15. ضرایب فعالیت 

˜ بیمار در صندلی یا تخت خواب

2/1BEE x

˜ فعالیت محدود (کار پشت میز بدون فعالیت جسمانی)

BEE x 5/1 – 4

˜ فعالیت متوسط (کار پشت میز با فعالیت محدود جسمانی)

BEE x 7/1 – 6/1

˜ کار ایستاده

BEE x 9/1 – 8/1

˜ زندگی فعال

BEE x 4/2 - 2

* ضرایب تخمینی هستند

جدول 1-16. ضرایب استرس 

حراحی

BEE x 1/1 – 1

آسیب در چندین ناحیه بدن

BEE x4/1

عفونت شدید

BEE x 6/1 – 2/1

شکستگی استخوان ها

BEE x 3/1 – 1/1

آسیب با عفونت

BEE x 55/1 – 3/1

سرطان

BEE x 45/1 – 1/1

سوختگی

BEE x 1/2 – 5/1

تب (به ازای هر 1 درجه بالای 7/3 درجه سانتی گراد)

BEE x 2/1

* ضرایب تخمینی هستند

محاسبه انرژی مصرفی: یک روش سریع

جدول 1-17. محاسبه انرژی برحسب کیلوگرم وزن بدن

 

بدون فعالیت

(Kcal/ kg)

فعالیت متوسط

(Kcal/ kg)

فعال (Kcal/ kg)

اضافه وزن

وزن طبیعی

کمبود وزن

25-20

30

30

30

35

40

35

40

50-45

 

. . برای مطالعه شما

ال کارنیتین 2
ال کارنیتین 2 اثرات ال-كارنيتين  ال-كارنيتين   يك اسيد آمينه طبيعي است كه بواسطه اثر بر روي متابوليسم چربيها مورد توجه بسياري از محققين علم تغذيه انسان قرار&nb...
برنامه غذایی مورد نیاز روزانه ...
برنامه غذایی مورد نیاز روزانه ... اساس برنامه غذایی مورد نیاز روزانه در بیماران کبدی گروههای غذایی تعداد واحدهای مورد نیاز شیر و فراورده های آن 4 گوشت و جانشین های آن 8-7 ...
پوکی استخوان
پوکی استخوان براي استخوان هايتان سرمايه گذاري كنيد  شما از كدام دسته افراد هستيد؟ شير نمي خوريد چون گران است؟ شير نمي خوريد چون فكر مي كنيد مخصوص كودكان ، ميانسالان و ب...
« نقش تغذيه دربيماريهاي استخوا...
« نقش تغذيه دربيماريهاي استخوا... « نقش تغذيه دربيماريهاي استخوان ومفاصل ( ارتوپدي)  نقش تغذيه دربيماري هاي استخوان ومفاصل(ارتوپدي) دکتر محمد خازني فر متخصص جراحي استخوان و مفاصل تغذيه در تمام...