میزان انرژی مورد نیاز

میزان انرژی، پروتئین و مایعات مورد نیاز

انرژی مورد نیاز روزانه

 ارزیابی انرژی عواملی که در برآورد انرژی مورد نیاز باید در نظر گرفته شوند،

عبارتند از: - سن و جنس - وزن بدن، قد و ترکیب بدن - وجود بیماری و شدت آن - سوء جذب - اثر داروها - سطح تغذیه ای - استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی - فعالیت - عفونت و تب - آسیب و جراحت برای برآورد نیاز به انرژی، فرمولهای مختلفی پیشنهاد شده است که هر یک نکات مثبت و منفی خاص خود را دارد.

بنابراین، پیش از استفاده از هر فرمول باید آن را ارزیابی کرد. محاسبه انرژی مصرفی پایه (BEE) انرژی مصرفی پایه عبارت است از کمترین مقدار انرژی لازم برای زنده ماندن و انجام فعالیتهای فیزیولوژیکی مانند تنفس و ضربان قلب.

در جدول های 1-13 و  جدول 1-14 دو روش برای برآورد انرژی مصرفی پایه ارائه شده است. برای برآورد کل انرژی مصرفی، انرژی پایه را باید در ضریب فعالیت و استرس ضرب کرد (جدول ضریب فعالیت1-15 و جدول ضریب استرس1-16).

در بسیاری از موادر مقدار کیلوکالری بدست آمده بالاتر از مقدار مورد نیاز است.

جدول 1-13. معادله Harris Benedict   هریس بندیکت

](سال)سنx 76/6[ - ](cm)قدx 5[ + ](kg)وزن x 75/13[ + 47/66 = ( ) مردان

](سال)سنx 68/4[ - ](cm)قدx 85/1[ + ](kg)وزن x 56/9[ + 1/655 = ( ) زنان

جدول 1-14. معادله  FAO/WHO

جنس

سن(سال)

انرژی (Kcal/day)

مردان

30-18

60-30

بالای 60

679 + (3/15x وزن) = انرژی

879 + (6/11x وزن) = انرژی

1071 - ( قد x 1128) + (وزن x 8/8) = انرژی

زنان

30-18

60-30

بالای 60

496 + (7/14x وزن) = انرژی

829 + (7/8 x وزن) = انرژی

302 - ( قد x 637) + (وزن x 2/9) = انرژی

* وزن بر حسب کیلوگرم، قد بر حسب متر                     FAO/WHO. Energy Requirement WHO Geneva 1985

جدول 1-15. ضرایب فعالیت 

˜ بیمار در صندلی یا تخت خواب

2/1BEE x

˜ فعالیت محدود (کار پشت میز بدون فعالیت جسمانی)

BEE x 5/1 – 4

˜ فعالیت متوسط (کار پشت میز با فعالیت محدود جسمانی)

BEE x 7/1 – 6/1

˜ کار ایستاده

BEE x 9/1 – 8/1

˜ زندگی فعال

BEE x 4/2 - 2

* ضرایب تخمینی هستند

جدول 1-16. ضرایب استرس 

حراحی

BEE x 1/1 – 1

آسیب در چندین ناحیه بدن

BEE x4/1

عفونت شدید

BEE x 6/1 – 2/1

شکستگی استخوان ها

BEE x 3/1 – 1/1

آسیب با عفونت

BEE x 55/1 – 3/1

سرطان

BEE x 45/1 – 1/1

سوختگی

BEE x 1/2 – 5/1

تب (به ازای هر 1 درجه بالای 7/3 درجه سانتی گراد)

BEE x 2/1

* ضرایب تخمینی هستند

محاسبه انرژی مصرفی: یک روش سریع

جدول 1-17. محاسبه انرژی برحسب کیلوگرم وزن بدن

 

بدون فعالیت

(Kcal/ kg)

فعالیت متوسط

(Kcal/ kg)

فعال (Kcal/ kg)

اضافه وزن

وزن طبیعی

کمبود وزن

25-20

30

30

30

35

40

35

40

50-45

 

. . برای مطالعه شما

چند نکته مهم در مورد داروهای م...
چند نکته مهم در مورد داروهای م... چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی :    چند نکته مهم در مورد داروهای مصرفی افراد دیابتی : 1-    گاهی برای بیماران NIDDM قر...
تغذیه مناسب برای جوش خوردن شکس...
تغذیه مناسب برای جوش خوردن شکس... غذایی که می‌خورید تأثیر مهمی در سرعت جوش خوردن شکستگی شما دارد. بدن شما برای ترمیم شکستگی نیاز به کربوهیدرات، پروتئین، چربی، ویتامین، مواد معدنی و آب دارد.   ...
چند تذکر مهم رژیم پرکالری – پر...
چند تذکر مهم رژیم پرکالری – پر... چند تذکر مهم رژیم غذایی پرکالری – پر پروتئین: 1.    میزان آلبومین سرم کمتر از ml100/gr3 می تواند نشانه سوء تغذیه شدید باشد که در آن صورت باید با یک رژیم پر پرو...
جدول  میزان انرژی و مواد مغذی ...
جدول میزان انرژی و مواد مغذی ... جدول  میزان انرژی و مواد مغذی مورد نیاز برای زنان شیرده   نیازهای محاسبه شده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...