مکمل هاي غذايي

مکمل هاي غذايي

مکمل هاي پروتئيني مکمل غذايي ويدرWeader)) پروتئين نيازروزانه بدن همه انسانهاست وحيات بدون آن غيرممکن است واحد سازنده پروتئين ها اسيدهاي آمينه نام دارد.اسيدهاي آمينه به دودسته ضروري وغيرضروري تقسيم مي شوندکه بدن انسان قادربه ساخت اسيدهاي آمينه ضروري نبوده وبايستي حتما اين گروه ازاسيدهاي امينه درغذاي روزانه موجود باشند.پروتئين هايي که شامل تمام اسيدهاي آمينه ضروري وغيرضروري باشند,پروتئين هاي کامل نام دارند که شاخص ترين آنها پروتئين سفيده تخم مرغ(آلبومين)ابارزش بيولوژيکي 99وپروتئين شير(کازئين)باارزش بيولوژيکي96است.درتهيه مکمل غذايي ويدردرواقع ازبهترين منابع پروتئيني موجوددرطبيعت يعني تخم مرغ وشيراستفاده مي شود.سايرمنابع پروتئيني مانندگوشت سفيدوياقرمز مقدارزياديچربي به همراه داشته واستفاده ازآنها منجربه واردشدن مقاديرزيادي چربي دربدن شده وعوارضي رابه دنبال خواهدداشت.پروتئين هاي گياهي نيزفاقدبعضي از اسيدهاي آمينه ضروري بوده وبه علت داشتن فيبرزيادگياهي درمرحله هضم مشکلاتي رابراي بعضي ايجاد ميکنند. اما پودرسفيده تخم مرغ وپودرشيراستفاده شده درتهيه مکمل غذايي ويدر هردوفاقد چربي بوده وهيچ گونه عوارضي چون داشته افزايش کلسترول به دنبال نخواهدداشت. مکمل غذايي وطدريک محصول 100%طبيعي وفاقد هرنوع هورمون يا موادانرژي زا مي باشد.رطوبت پايين(حداکثر5%)نداشتن چربي (کمتراز 1%)استفاده از مواداوليه مرغوب وبسته بندي مناسب امکان نفوذورشدهرميکروارگانيسم ياعامل فسادديگر ي راسلب نموده ودرتهيه مکمل ورزشي ويدرنياز به استفاده از هيچ ماده نگهدارنده وياافزودني ديگري نموده است. موادقندي موجوددراين مکمل غذايي شامل پلي ساکاريدساکارزودي ساکاريد لاکتوزموجوددرشيراست که پس از هيدروليز تبديل به گلوکزفروکتوز وگالاکتوزشده وبه راحتي درعضلات سوخته وتبديل به انرژي مي شوند.مکمل غذايي ويدرداراي پروتئين نسبتا بالايي است و ورزشکاران وافرادي که درگيرفعاليت ها ي شديد بدني هستند ووقت حمدودي براي آماده کردن غذادارندمي توانندبه جاي استفاده از غذاهايي باارزش کم از اين مکمل غذايي جهت تامين نياز هاي پروتئيني وانرژي بدن خوداستفاده نمايند.افرادي که به منظورحفظ ويا افزايش وزن عضلاني خودنياز به پروتئين بيشتري درجيره روزانه خوددارندمي توانند به آساني باراهنمايي مشاورتغذيه خودبه ميزان مناسب از اين مکمل غذايي بدون نگراني از بروز هيچ گونه عوارضي استفاده نمايند. مواردمنع مصرف: چون درفرمول اين فراورده ازشکر استفاده شده است مصرف ان در افرادديابتي(نوع يک وابسته به انسولين) ممنوع است ومبتلايان به نقرس معمولاازمصرف پروتئين هاي حيواني (نظيراين فراورده )منع مي شوند. موارداحتياط: افرادي که بطورمزمن دچارگلومرولونفريتchronic glomerulonephritis))هستندمصرف زياد مکمل هاي حاوي پروتئين مي تواند منجربه نارسايي کليوي(Renal Failure)شود.نيتروژن وموادزائدحاصل از متابوليسم پروتئين بايستي توسط ادراردفع شودوکليه براي انجام اين عمل نياز به آب فراوان داردبنابراين مصرف اين مکمل غذايي حتما بايستي همراه با ميزان زيادي اّب باشد. اطلاعات تغذيه اي براي100گرم پروتئين43گرم کربوهيدرات43گرم چربي کمترازيک انرژي344کيلوکالري ترکيبات::پودرسفيده تخم مرغ(بهينه),پودرشيربدون چربي,شکر,کاکائو وزن خالص هر بسته=500گرم يک پيمانه پرمعادل10گرم است. محصول شرکت گل پودرگلستان Albumin protein(آلبومين (سفيده تخم مرغ) تخم پرندگان ازابتدايي ترين غذاهايي است که انسان براي تغذيه خودانتخاب نموده است.آلبومين ياسفيده تخم مرغ که حدود 505وزن يک تخم مرغ راتشکيل مي دهد.سفيده تخم مرغ تازه وسالم دردستگاه اسپري دراير(spray Drier)تبديل به پودر آلبومين مي شود. پودرآلبومين داراي عمر نگهداري طولاني(shelf life)حجم کم ارزش غذايي بالا وقابليت نگهداري وجابه جايي آسان وراحت براي مصرف است.مصرف سفيده تخم مرغ به صورت طبيعي براي بسياري ازلحاظ ذائقه وشيوه دشواراست.اما مي توان به راحتي پودرآن را باديگرنوشيدني ها ,غذاودسرو..مخلوط نموده ومصرف نمود. ورزشکاران,کودکان,مادران شيرده,بيماران وديگرکساني که مجبورند روزانه مقدارزيادي پروتئين درجيره غذايي خودداشته باشند گاها مجبورندمقدارزيادي چربي وکربوهيدرات نيز به همراه پروتئين به منظور تامين پروتئين موردنياز خودمصرف نمايندکه بسياري اوقات مشکل آفرين است ولي پودرآلبومين باداشتن 80%پروتئين مي تواندبه راحتي جوابگوي نيازپروتئيني بدن اين افرادباشد.پروتئين آلبومين جزوگروه پروتئين هاي کامل بوده وتمام اسيدهاي امينه ضروري راهمراه داردکه مصرف آن باعث مي شودتاسايرپروتئين هامانندپروتئين نان(گلوتن)پروتئين سوياوديگرحبوبات وگياهاني که درجيره غذاي فرد هستندبتوانندباجبران اسيدهاي آمينه ناقص خوددرفرايندپروتئين سازي بدن شرکت نمايد.دسته بندي پروتئين ها براساس اسيدهاي امينه موجوددرآنهاصورت مي گيردومهمترين پروتئين ها,آلبومين,کازئين,لاکتالبومين,فيبرين,ميوزين,گلوتن است. امروزه ورزشکاران دريافته اند که قهرماني آنان تنها منوط به تمرين هاي دشوارومداوم نيست بلکه کميت وکيفيت تغذيه ورزشکاران است که پيروزي وياعدم پيروزي آنان مطرح مي سازد.درواقع رژيم غذايي عامل مستعدکننده وتمرين هاي ورزشي عامل تسريع کننده درپيشرفت ورزشکاران است.ورزشکاران مي توانندباخوردن مقدارکمي پروتئين باکيفيت بالا مانندآلبومين درفاصله بين غذاهاياهمراه غذادرطول روزاسيدهاي امينه ضروري موردنياز بدن خودرا تامين کنند.مصرف پروتئين بايدبامقدارزيادي آب همراه باشدتاکليه بتوانداوره حاصل از متابوليسم پروتئين رادفع نمايد.اطلاعات تغذيه اي براي100 گرم کالري388گيلوکالري پروتئين=79% چربي=0 Minerals…gr Calcium=78 Cholorine=1349 Copper=0.16 Lodine=0.02 Iron=1.09 Mangnesium=84 Manganese=0.05 Phosphours=171 Potassium=1163 Sodium=1279 Sulfure=1263 Zinc=0.93 Amino acids…gr Alanine=4.96 Arginine=4.65 Aspartic acid=8.22 Cystine=2.17 Glutamic acid=10.54 Glycin=2.79 Histidine=1.86 Isoleucine=4.34 Leucine=6.82 Lycine=5.12 Methionine=3.02 Phenylalanine=4.73 Praline=3.10 Serine=5.50 Threonine=1.32 Tyrosine=3.18 Valine=5.58 Vitamin….gr Biotin=0.053 Cholne=9 Folic acid=0.12 Insitol=31 Niacin=0.71 Pantothenic acid=1.9 Pyridoxine=0.16 Riboflavin=2.20 Thiamine=0.09 تغذيه متعادل بافراهم کردن انرژي وموادمغذي موردنيازبدن مهمترين عامل براي افزايش کارايي ورزشکاران است.درميان موادمغذي پروتئين ها به عنوان قسمت مهمي از رژيم غذايي نقش قابل توجهي راایفاميکندددزيرا نقش اساسي پروتئين هاي درحين ساخت نگهداري وترميم بافت عضلاني به اثبات رسيده است. پروتئين ها درحين سوخت وساز ازبين رفته وبايدازنوساخته شوند.به همين علت نيازبدن به موادپروتئيني دربرخي شرايط مانند بارداري ,شيردهي ,دوران کودکي ونوجواني (سنين 2-18سال)تمرينات ورزشي (که منجر به افزايش واکنش ها ي متابوليک مي شود)بيماري هاي عفوني ,سوختگي هاوبه هنگام التيام زخم ها افزايش مييابد.نيازبه پروتئين هاي از بين رفته بايداسيدهاي امينه که واحدهاي تشکيل دهنده پروتئين هاهستندازطريق رژيم غذايي تامين گردند. اسيدهاي آمينه به دودسته تقسيم مي شوند: 1-اسيدهاي آمينه غيرضروري که دربدن ساخته مي شوندولي بايدبه مقدارکافي دررژيم غذايي وجودداشته باشند. 2-اسيدهاي آمينه ضروري که بدن انسان قادر به ساختن آنهانبوده وبايدبه طورمستقيم وبدون تغييراز طريق موادغذايي واردبدن شوند.معيارسنجش ارزش بيولوژيکي پروتئين ها,ميزان اسيدهاي آمينه ضروري آنهاست. پروتئين ها ي باارزش بيولوژيکي بالاحاوي کليه اسيدهاي آ»ينه ضروري وغيرضروري بانسبتي متعادل هستند حال اين سوال مطرح مي شود که ميزان مصرف پروتئين براي گروه هاي مختلف سني چقدراست وياکدام منابع غذايي نياز بدن به پروتئين راتامين مي کندويابهترين برنامه غذايي براي بدست آوردن فيزيک بدني مناسب وقوي کدام است؟ البته بايد به اين نکته بسيارمهم توجه شود که پروتئين درصورتي مي تواند نقش خودرادرساخت ونگه داري وترميم عضلات ايفاکند که ميزان دريافت کربوهيدرات نطزدرحدمناسب باشدتابدن بتواند ازکربوهيدرات ها به عنوان سوخت اصلي بدن وتوليدانرژي استفا ده کند. اگرورزشکار مقدارکافی کربوهيدرات دريافت نکند,پروتئين عضلات به عنوان سوخت وبراي توليدانرژي استفاده شده وتوده عضلاني تحليل مي رود.بنابراين ورزشکاربايدقبل ودرطي تمرينات مقدارکافي کربوهيدرات مصرف کند. گين آپ: گين آپ حاوي بيش از 22%پروتئين است ودرقوطي هاي1800گرمي ,2200گرمي ,2400گرميونيزبطري هاي 100گرمي آماده مصرف درجعبه هاي 12تايي باطعم هاي شکلاتي وانيلي موزي و توت فرنگي عرضه مي شود. مواردمصرف: اين محصول به علت داشتن انرژي بالا و مجموعه ويتامين ها وموادمعدني به افرادلاغر با فعاليت عادي ويا ورزشکاراني که دچارکمبودوزن شديد هستندکمک مي کند تابه وزن ايده آل خودبرسند. مجموعه آنزيمي نيزبه هضم وجذب بهترکمک مي کند. مقداروطريقه مصرف: مقدارمصرف درورزشکاران :ورزشکاران مي توانند 4-8 پيمانه رادر250-500ميلي ليترآب يا شکر حل کرده و3ساعت قبل از تمرين يا0.5-1ساعت بعداز تمرين مصرف نمايند. مقدارمصرف درافرادلاغر براي افزايش وزن:اين افراد مي توانند حداقل 2پيمانه وحداکثر 4پيمانه از مکمل راباآب ,شير,آبميوه مخلوط کرده وبه صورت ميان وعده مصرف نمايند. ميزان تاثير ميزان اثربخشي اين محصول به شدت فعاليت ويا تمرينات ,ميزان متابوليسم بدن ومقدار مصرف شده از محصول بستگي داردوتوصيه ميشود درافرادلاغرپس از غذامصرف شود. نکات قابل توجه:1-افرادعادي بهتراست ميزان توصيه شده روزانه اين مکمل رابه دويا چند قسمت تقسيم کرده وبه صورت ميان وعده صبح عصر,يابعداز شام مصرف کنندتا هضم آن آسانتر شده واثربخشي آن افزايش يابد. ورزشکاران نيزمي توانند اين مقداررابه چندوعده درروزتقسيم کنند به طوري که يکي از وعده ها 3ساعت قبل از تمرين ويک وعده بعدتمرين مصرف شود. 2-درصورت بروز حساسيت از مصرف اين محصول خودداري کرده وبامتخصصين تغذيه ياپزشک مشورت کنيد. 3-درصورت استفاده از اين مکمل مقدارآب مصرفي مصرفي روزانه راافزايش دهيدتاموادزايد حاصل ازمتابوليسم پروتئين ها ازبدن دفع شود.به اين منظور بايدبه ازاي مصرف هر پيمانه از گين آپ يک ليوان اب مصرف کنيد. 4-اين محصول حاوي اسيدآمينه فنيل آلانين مي باشد و بيماران میتلابه فنيل کتونوري نبايداز آن استفاده کنند. 5-مصرف اين مکمل درافرادي که از داروها ي آنتي پيرين و تئوفيلين استفاده مي کنند مجاز نيست. 6-درافرادمبتلا به نارسايي کليوي مصرف اين مکمل مجاز نمي باشد. مسيووي: موادمغذي در4پيمانه(165گرم) مسيووي انرژي 660کيلوکالري چربي 93گرم کل کربوهيدرات 4گرم قندساده 42گرم يک مکمل پروتئيني-کربوهيدراتي حاوي 42%پروتئين است که براي افزايش وزن وحجم عضلات استفاده مي شود. اين محصول درقوطي هاي پلاستيکي 1و3.5و4.4 کيلوگرمي درطعم هاي شکلاتي ,وانيلي,موزي وتوت فرنگي عرضه مي شود. مواردمصرف: اين محصول به علت داشتن انرژي بالا ,ترکطب مناسب ,پروتئين وکربوهيدرات ومجموعه ويتامين ها وموادمعدني براي افزايش وزن وحجم عضلات ورزشکاراني که کمبود وزن انها شديد نيست درابتداي دوره بدنسازي استفاده مي شود مقداروطريقه مصرف: مقدارمصرف دردوران بدنسازي برحسب وزن روزانه 1-4پيمانه درروزاست که هرپيمانه ازآن نصف ليوان(4پيمانه دردوليوان)شير يا آب حل شده ومصرف مي شود. درروزهاي تمرين 1-2پيمانه ازمحصول 3ساعت قبل از تمرين و1-2پيمانه نيم تا يک ساعت پس از تمرين مصرف گردد.(توجه کنيد که مصرف مکمل هاي پروتئيني از3ساعت قبل از مسابقه مجاز نمي باشد) مصرف مکمل درروزهاي غيرتمرين 1-2پيمانه است که يک پيمانه آن بعداز صبحانه ويک پيمانه آن بعداز شام مصرف مي شود.پس ازمسابقات وبه منظورپيشگيري ازتحليل عضلات وبازسازي آنها 1-2پيمانه درروز به مدت 2هفته مصرف گردد. درمسابقات هفتگي دردوروزابتدايي پس از مسابقه حداکثر 1-2پيمانه درروز مصرف شود. نکات قابل توجه 1-درصورت بروز حساسيت از مصرف اين محصول خودداري کرده وبا متخصص تغذيه ويا پزشک مشورت کنيد. 4-اين محصول حاوي اسيدآمينه فنيل آلانين مي باشد وبيماران میتلابه فنيل کتونوري نبايداز آن استفاده کنند. 3-درصورت استفاده از اين مکمل مقدارآب مصرفي را افزاي شدهيد تاموادزايد حاصل از متابوليسم پروتئين ها از بدن دفع شوند.به اين منظوربه ازاي هر سروينگ ازمسيوي (4پيمانه)8 ليوان آب اضافي مصرف شود. 4-مصرف اين مکمل درافرادي که از داروها ي آنتي پيرين وتئوفيلين استفاده مي کنند مجاز نيست. 5-درافرادمبتلا به نارسايي کليوي مصرف اين مکمل مجاز نمي باشد. 6-افرادعادي که فعاليت ورزشي ندارند وبراي افزايش وزن تمايل به مصرف آين مکمل دارند بايددرمورد ميزان مصرف باپزشک يا مشاورتغذيه مشورت کنند. 7-بهتراست مصرف اين مکمل دوهفته قبل از شروع مسابقه به حداکثريک پيمانه کاهش يابد. (ورزشکاران پرورش اندام بهتراست يک ماه قبل از مسابقه مصرف اين مکمل را قطع کرده واز کمکل هاي پروتئيني مانندگلدن وي ,پيوپروتئين وياايزووي استفاده کنند) وي آلبومين موادمغذي در4پيمانه(165گرم) وي آلبومين انرژي 650کيلوکالري چربي 4گرم کل کربوهيدرات 92گرم قندساده 42گرم پروتئين 72گرم يک مکمل پروتئيني-کربوهيدراتي حاوي 44%پروتئين است که براي افزايش وزن وحجم عضلات استفاده مي شود. اين محصول درقوطي هاي پلاستيکي 1و 3.5کيلو گرمي در طعم هاي شکلاتي ,موزي, توت فرنگي عرضه مي شود.دراين محصول علاوه بر پروتئين وي آلبومين که پروتئين سفيده تخم مرغ است نيز استفاده شده تاارزش بيولوژيکي پروتئين دراين محصول بيشترشده وميزان دسترسي سلول هاي بدن به اسيدهاي آمينه ضروري افزايش يابد. مواردمصرف اين محصول به علت داشتن انرژي بالا ترکيب مناسب پروتئين کربوهيدرات ومجموعه ويتامين ها وموادمعدني براي افزايش وزن وحجم عضلات ورزشکاراني که کمبود وزن آنها شديد نيست درابتداي دوره بدنسازي استفاده مي شود. مقداروطريقه مصرف: مقدارمصرف دردوران بدنسازي برحسب وزن روزانه1-4پيمانه درروز است که هرپيمانه ازآن نصف ليوان(4پيمانه دردوليوان)شيرياآب حل شده ومصرف مي شود.درروزهاي تمرين 1-2پيمانه ازمحصول3ساعت قبل ازتمرين و1-2پيمانه نيم تا1ساعت بعدازتمرين مصرف گردد.(توجه کنيد که مصرف مکمل هاي پروتئيني از3ساعت قبل از مسابقه مجاز نمي باشد) مصرف مکمل درروزهاي غيرتمرين 1-2پيمانه است که يک پيمانه آن بعدازصبحانه ويک پيمانه آن بعدازشام مصرف مي شود.دردوره مسابقات وبه منظور پيشگيري ازتحليل عضلات وبازسازي آنها ,1-2پيمانه درروز به مدن2هفته مصرف گردد.ئرمسابقات هفتگي دردوروزابتدايي پس از مسابقه حداکثر1-2پيمانه درروزمصرف شود. نکات قابل توجه: 1-درصورت بروزحساسيت ازمصرف اين محصول خودداري کرده وباپزشک مشورت کتيد 2-اين محصول حاوي اسيد آمينه فنيل آلانين مي باشد وبيماران مبتلا به فنيل کتونوري نبايد ازاين مکمل استفاده کنند.. 3-درصورت استفاده از اين مکمل مقدارآب مصرفي را افزاي شدهيد تاموادزايد حاصل از متابوليسم پروتئين ها از بدن دفع شوند.به اين منظوربه ازاي هر سروينگ ازمسيوي(4پيمانه)8ليوان آب اضافي مصرف شود. 4-مصرف اين مکمل درافرادي که از داروها ي آنتي پيرين وتئوفيلين استفاده مي کنند مجاز نيست. 5-درافرادمبتلا به نارسايي کليوي مصرف اين مکمل مجاز نمي باشد. 6-افرادعادي که فعاليت ورزشي ندارند وبراي افزايش وزن تمايل به مصرف آين مکمل دارند بايددرمورد ميزان مصرف باپزشک يا مشاورتغذيه مشورت کنند. 7-بهتراست مصرف اين مکمل دو هفته قبل از شروع به حداکثر يک پيمانه کاهش يابد.(ورزشکاران پرورش اندام بهتراست يک ماه قبل از مسابقه مصرف اين مکمل راقطع کرده وازمکمل هاي پروتئين بالا مانندگلدن وي ,پيورپروتئين ياايزووي استفاده کنند) 8-مقادير مصرف برحسب وزن,جنس,طول دوره مصرف رعايت شود. سوپروي موادمغذي موجوددر4پيمانه(168گرم) انرژي 680کيلوکالري پروتئين 72گرم چربي 4گرم کل کربوهيدرات 89گرم قندساده 42گرم گلوتامين 5گرم سوپروي يک مکمل پروتئيني-کربوهيدراتي حاوي 43%پروتئين است که براي افزايش حجم عضلات استفاده مي شود. اين محصول درقوطي هاي پلاستيکي 1000و3190گرمي درطعم هاي شکلاتي موزي ووانيلي عرضه مي شود. به اين محصول اسيدآمينه ال-گلوتامين نيزاضافه شده که درفرايند عضله سازي نقش بسيارتاثيرگذاري دارد.ميزان گلوتامين در4پيمانه از محصول سوپروي 5گرم مي باشد که فرد رااز مصرف مکمل گلوتامين به طور جداگانه بي نياز مي کند. موارد مصرف: اين محصول به علت داشتن انرژي بالا ترکيب مناسب پروتئين ,کربوهيدرات ومجموعه ويتامين ها وموادمعدني براي افزايش وزن وحجم عضلات ورزشکاران استفاده مي شود. گلوتامين موجوددراين محصول کارکرد هاي مختلفي به حذف آمونيوم -تقويت سيستم ايمني بدن -کمک به ذخيره سازي گليکوژن درعضلات -تسريع بازتواني بدن پس ازتمرينات وپيشگيري از تحليل عضلاني پش از تمرين -کمک به فرايند سنتز وتوليد پروتئين وعضله سازي مقداروطريقه مصرف مقدارمصرف دردوران بدنسازي برحسب وزن روزانه 1-4پيمانه درروزاست که هر پيمانه ازآن درنصف ليوان (2پيمانه در2ليوان)شيرياآب حل شده ومصرف مي شود. درروزهاي تمرين 1-2پيمانه ازمحصول 3ساعت قبل ازتمرين و1-2پيمانه يک ساعت بعدازتمرين مصرف کرد(توجه کنيد که مصرف مکمل هاط پروتئيني از3ساعت قبل ازمسابقه مجاز نمي باشد) مصرف مکمل درروزهاي غيرتمرين 1-2پيمانه است که يک پيمانه آن بعد از صبحانه ويک پيمانه آن بعداز شام مصرف مي شود.دردوره مسابقات وبه منظور پيشگيري از تحليل عضلات وبازسازي آنها 1-2 پيمانه درروز به مدت 2هفته مصرف گردد. درمسابقات هفتگي دردوروز ابتدايي پش از مسابقه حداکثر1-2پيمانه درروز مصرف شود. نکات قابل توجه: 1-درصورت بروز حساسيت ازمصرف اين محصول خودداري کرده وبا متخصص تغذيه يا پزشک مشورت کنيد زيرا گلوتامين موجود دراين محصول مي تواند ايجاد حساسيت نمايد. 2-اين محصول حاوي اسيدآمينه فنيل آلانين مي باشد وبيماران مبتلا به فنيل کتونوري نبايد ازاين مکمل استفاده کنند. 3-درصورت استفاده از اين مکمل مقدارآب مصرفي را افزايش دهيد تاموادزايد حاصل از متابوليسم پروتئين ها از بدن دفع شوند.به اين منظوربه ازاي هر سروينگ ازمسيوي(4پيمانه)8ليوان آب اضافي مصرف شود. 4-مصرف اين مکمل درافرادي که از داروها ي آنتي پيرين وتئوفيلين استفاده مي کنند مجاز نيست. 5-درافرادمبتلا به نارسايي کليوي مصرف اين مکمل مجاز نمي باشد. 6-افرادعادي که فعاليت ورزشي ندارند وبراي افزايش وزن تمايل به مصرف آين مکمل دارند بايددرمورد ميزان مصرف باپزشک يا مشاورتغذيه مشورت کنند. 7-بهتراست مصرف اين مکمل دو هفته قبل از شروع مسابقه به حداکثر يک پيمانه کاهش يابد(ورزشکاران پرورش اندام بهتر است يک ماه قبل از مسابقه مصرف اين مکمل را قطع کرده واز مکمل هاي پروتئين بالا مانند گلدن وي ,پيور پروتئين يا ايزووي استفاده کنند.) 8-توجه شوداين محصول همراه باساير مکمل هايي که حاوي گلوتامين هستند(مانند سوپر کراتين) مصرف نشود. 8-مقادير مصرف برحسب وزن,جنس,طول دوره مصرف رعايت شود

. . برای مطالعه شما

داروي کاهش وزن- متفورمین
داروي کاهش وزن- متفورمین دارويي مطمئن براي کاهش وزن متففورمین دارویی که بیشتر افراد دیابتی   با آشنایی دارند ، دارویی است که در بیماریهای بسیاری کاربرد دارد ، دیابت و پیشگیری ...
مکمل های بدنسازی
مکمل های بدنسازی مکمل های بدنسازی اسیدهای آمینه مکملهای اسید آمینه در فرایند ترمیم – رشد و افزایش بافت عضله ای بسیار موثر است . مهمترین اسیدهای آمینه  ( آمینو لوسین ) – ایزولوسی...
چه ارتباطی میان چاقی و بیماری ...
چه ارتباطی میان چاقی و بیماری ... چه ارتباطی میان چاقی و بیماری تخمدان پلی کیستیک (PCOS) وجود دارد؟ رژیم غذایی تخمدان پلی کیستیک چه ارتباطی میان چاقی و بیماری تخمدان پلی کیستیک (PCOS) وجود دارد...
مشخصات رژیم غذایی در دیابت دور...
مشخصات رژیم غذایی در دیابت دور... مشخصات رژیم غذایی در دیابت دوران بارداری یا GDM: انرژی3ماهه اول مانند قبل از بارداری          32-30 کیلوکالری به ازای کیلوگرم وزن ...