کالری آبمیوه ونوشیدنیها
 کالری مواد غذایی
 کالری  آبمیوه و نوشیدنی ها
 
           

         

هنگام محاسبه انرژی  به نوع واحد دقت کنید

،بعضی از موارد بر اساس لیوان یا عدد است ،

در صورتیکه واحدی برای آن قید نشده است

بر اساس گرم محاسبه انجام میگردد.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

شاید بخواهید بخوانید

 

هلو با پوست نرم و گوشت شیرین خود، یکی از بهترین میوه‌های تابستانی است. هلو مو

...