رژیم درمانی در بیماریهای قلب

رژیم غذایی در بیماری های قلب و عروق

رژیم غدایی
اهداف:
1.    تأمین و حفظ تغذیه مناسب و کافی همراه با کاهش فعالیت و فشار وارده به ماهیچۀ قلب
2.    کاهش میزان سدیم دریافتی رژیم به منظور پیشگیری از بروز یا حذف ادم و برقراری فشار خون متعادل
3.    کاهش میزان کلسترول و تری گلیسرید سرم
4.    بدست آوردن و حفظ وزن ایده آل بدن
موارد کاربرد:
1.    انفارکتوس میوکارد
2.    بیماری احتقان قلبی (بیماری مزمن قلبی)
3.    فشار خون بالا (هیپر تانسیون)
4.    افزایش لیپو پروتئین های خون (هیپر لیپو پروتئینمی)
5.    افزایش کلسترول خون (هیپر کلسترولمی)
6.    افزایش تری گلیسرید خون (هیپر تری گلیسریدمی)

توصیه‌های غذایی برای سلامت قلب

رژیم غذایی مرحله اول برای کاهش کلسترول

چگونه می توان با رژیم غذایی مقدار کلسترول خون را کاهش داد؟

شاید بخواهید بخوانید

چینی های باستان معتقد بودند که بدن انسان علاوه بر گوشت و پوست و استخوان، دارای

...

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده اند :

الصوم فى الحر جهاد.

روزه گرفتن در گرما

...