ارسال تصویر فیش

شاید بخواهید بخوانید

زنجبيل          Ginger

نام علمی     Zingibar officinale

كليات گياه شناسي

زنجبیل از

...

اشتباهات غذایی

عادات غذايي غلط در بيماريها
•    به هنگام بيماري در بعضي اجتماعات، عادات غذايي

...