مقالات تفذیه

رژيم غذايي High calcium پر كلسيم

جهت يك رژيم درماني مناسب براي كساني كه به هر دليلي مثل پوكي استخوان يا بيماري پاراتيروئيد نياز به كلسيم بالا دارند دستورا  زير را اجرا نماييد

شير و فراورده ها ي شير و ميوه جات و غلات و سبزيجات غذاهاي پروتئيني افزايش مي يابد

Calcium , phosphorus restricted   زژيم كلسيم و فسفر كنترل شده ( سنگ كليه فسفات كلسيم )

كلسيم وفسفر به حداقل محدود مي گردد . غذاهاي غني از كلسيم مانند شير و فراورده هاي لبني و غلات كامل ، گوشتهاي احشايي ، ساردين ، سبزيجات سبز برگي شكل ، بقولات آجيل و قهوه حذف گردد يا محدود گردد محدوديت شديد 200 تا 400 ميلي گرم كلسيم و 700 تا1000ميلي گرم فسفات محدود مي گردد .

گردآوري :

جواد سبحاني

مشاور تغذيه و رژيم درماني

تلفن مشهد : 6064720

 

شاید بخواهید بخوانید