داروهای لاغری

شاید بخواهید بخوانید

Rimonabant

سیستم اندوکانابینوئید را تحت تاثیر قرار می دهد، که ممکن است نقشی در تن

...